Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
526564-N-2019 z dnia 2019-03-18 r. / GWI.271.1.1.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-18 13:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-03-18
Data końca składania ofert: wtorek 2019-04-02 godz. 10:00
Oznaczenie: 526564-N-2019 z dnia 2019-03-18 r. / GWI.271.1.1.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głowno, krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2 , 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-glowno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gmina-glowno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą korespondencyjną
Adres:
Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”
Numer referencyjny: GWI.271.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski – Mięsośnia, w skład którego wchodzą następujące prace: • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały co 50 m, • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, - warstwa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, • ścinanie poboczy o grubości 10 cm, • wywóz nadmiaru gruntu ze ścinania poboczy na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Głowno, • utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w: • opisie technicznym do projektu budowlanego wraz z załącznikami, • ogólnej specyfikacji technicznej, • przedmiarze robót. 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, co należy potwierdzić w formularzu ofertowym. 4. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej działek na których realizowana będzie inwestycja. Cenę należy skalkulować uwzględniając wszystkie niezbędne prace przewidziane dokumentacją projektową. Wizja lokalna ma też na celu zorientowanie oferenta co do organizacji placu budowy. 5. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych. 6. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. 7. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i niezbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 9. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45233220-7
45233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-12
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-07-12


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykazanie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy zł, 00/100)
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c1 ) wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzy (3) roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ulicy lub drogi o łącznej wartości robót brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy zł 00/100). c2 ) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały do dn. 30.05.2006 r.) bądź dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały po dn. 30.05.2006 r.) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust.1 pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego im prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium wynosi: 15.000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100 2) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110 t.j. z późn.zm.). 2) W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i w szczególności winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczenia (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) stwierdzenie, że gwarancja lub poręcznie są nieodwołalne w trakcie obowiązywania i bezwarunkowe, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub • wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, informacji dotyczącej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarant (poręczyciel) nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia jakichkolwiek warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 3) Gwarancja (poręczenie) może zawierać zastrzeżenie gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 4) Brak w gwarancji (poręczeniu) elementów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a – f, bądź zamieszczenie w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń będzie traktowane przez zamawiającego jako brak zabezpieczenia oferty wadium. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głownie 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Remont drogi gminnej Władysławów Popowski - Mięsośnia - WADIUM”. Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę kopię polecenia przelewu. 2) Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w sekretariacie (pokój nr 8) tut. Urzędu Gminy. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy rachunek Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 3) Oferta nie zabezpieczona wadium lub nie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium, lub nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości, nie będzie rozpatrywana, a wykonawca ten będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, informacji dotyczącej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ustawy PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w zakresie przesunięcia terminu wykonania robót w przypadku: a) w zakresie przesunięcia terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia szczególnie wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, których nie można było wcześniej przewidzieć, uniemożliwiających wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z technologią (temperatura, odpady) na wniosek Wykonawcy, b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji, tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia, c) nieterminowego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, f) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia (np. działanie sił przyrody, huragan, powódź, stan wojenny, stan wyjątkowy itp.), g) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych, b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 5. W przypadku konieczności zmiany wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca może dokonać zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiającego o powyższej zmianie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 6. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Z up. Wójta

/-/ Jolanta Szkup

Sekretarz Gminy Głowno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-03-18
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-03-18 13:45
Załączniki:
„Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-02 12:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 526564-N-2019 z dnia 2019-03-18 r. / GWI.271.1.1.2019
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

„DROGOMEX” Sp. z o. o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

519 279,09 zł  (netto)

119 434,19 zł (VAT)

638 713,28 zł (brutto)

do 12.07.2019 r.

84 mies.

30 dni

2

COLAS Polska Sp. z o. o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

553 430,46 zł  (netto)

127 289,01 zł (VAT)

680 719,47 zł (brutto)

do 12.07.2019 r.

120 mies.

30 dni

3

„ANDRO” Anna Fijałkowska

ul. Brzezińska 138

95-040 Koluszki

852 903,35 zł  (netto)

196 167,77 zł (VAT)

1 049 071,12 zł (brutto)

do 12.07.2019 r.

60 mies.

30 dni

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

433 338,79 zł  (netto)

99 667,92 zł (VAT)

533 006,71 zł (brutto)

do 12.07.2019 r.

120 mies.

30 dni

5

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

ul. Łowicka 127

96-100 Skierniewice

682 571,16 zł  (netto)

156 991,37 zł (VAT)

839 562,53 zł (brutto)

do 12.07.2019 r.

60 mies.

30 dni

6

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o. o.

m. Jamno

99-400 Łowicz

493 422,64 zł  (netto)

113 487,21 zł (VAT)

606 909,85 zł (brutto)

do 12.07.2019 r.

120 mies.

30 dni

7

DES Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 17/19 lok. 133

02-672 Warszawa

560 770,32 zł  (netto)

128 977,18 zł (VAT)

689 747,50 zł (brutto)

do 12.07.2019 r.

120 mies.

30 dni

Informujemy, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 700 000,00 zł brutto.

Głowno dnia 02.04.2019 r.

 

informację sporządził:

Inspektor Maciej Olejniczak

Z up. Wójta

/-/ Jolanta Szkup

Sekretarz Gminy Głowno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-04-02
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-04-02 12:17
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert504.35kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-04-02
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-04-02 12:18
„Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-16 14:50
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 526564-N-2019 z dnia 2019-03-18 r. / GWI.271.1.1.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 -  „DROGOMEX” Sp. z o. o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków.

Oferta nr 2 -  COLAS Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Oferta nr 3 -  „ANDRO” Anna Fijałkowska, ul. Brzezińska 138, 95-040 Koluszki.

Oferta nr 4 -  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Oferta nr 5 -  Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk, ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice.

Oferta nr 6 -  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o. o., m. Jamno, 99-400 Łowicz.

Oferta nr 7 -  DES Sp. z o. o., ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5.  Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-04-16
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-04-16 14:50
Załączniki:
 • Zestawienie złożonych ofert455.84kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-04-16
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-04-16 14:51
 • Porównanie złożonych ofert - punktacja213.06kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-04-16
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-04-16 14:51
„Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-26 09:20
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 510082087-N-2019 z dnia 26-04-2019 r. / GWI.271.1.1.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526564-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GWI.271.1.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres zamówienia obejmuje remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski – Mięsośnia, w skład którego wchodzą następujące prace: • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały co 50 m, • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, - warstwa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, • ścinanie poboczy o grubości 10 cm, • wywóz nadmiaru gruntu ze ścinania poboczy na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Głowno, • utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45233220-7, 45233222-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 433338.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o.
Email wykonawcy: techniczny@erbedim.com.pl
Adres pocztowy: ul. Żelazna 3
Kod pocztowy: 97-300
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 433338.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 433338.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 852903.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Obsługa geodezyjna
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-04-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-04-26 09:25
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1450620
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:24

Stopka strony