Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
GWI.271.2.8.2019 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Docieplenie stropu w nowej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach”
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-18 08:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-07-18
Data końca składania ofert: czwartek 2019-08-01 godz. 12:00
Oznaczenie: GWI.271.2.8.2019
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Docieplenie stropu w nowej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach”.

I. Zamawiający:

Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

strona internetowa: www.bip.gmina-glowno.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie stropu w nowej części szkoły w ZSP w Mąkolicach. W ramach zadania w poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać prace polegające na zdemontowaniu istniejącego sufitu podwieszanego, położeniu wełny mineralnej na stelażu i ponownym zamontowaniu sufitu podwieszanego. Zamówienie obejmuje również pomalowanie ścian w salach objętych remontem, kolor farby zostanie ustalony z zamawiającym przed przystąpieniem do wykonania robót. Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która stanowi załącznik nr 5 do zapytania. Zamówienie i wynagrodzenie obejmuje wartość robocizny oraz wartość materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia prac remontowych zgodnie z przedmiarem robót. Adres placówki: Mąkolice 96, 95-015 Głowno.

Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć i normalne funkcjonowanie szkoły w czasie zajęć szkolnych w pozostałej części szkoły nie objętej remontem. Szczegółowe zasady prowadzenia prac zostaną uzgodnione z dyrektorem placówki.

Wykonawcy zainteresowani realizacją zadania mogą dokonać oględzin pomieszczeń objętych remontem po uprzednim uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki.

III. Termin wykonania:

Prace należy wykonać do 10 grudnia 2019 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność w branży remontowo-budowlanej;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali przynajmniej 2 zamówienia polegające na remoncie lub termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

3. Wykaz wykonanych robót w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).

4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

5. Kosztorys ofertowy.

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

VI. Kryteria oceny ofert:

 • Cena oferty brutto – 70%

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

      Pc = --------------------------------------------------------------------   x  70 pkt.

                         Cena brutto oferty badanej

 • Okres gwarancji - 30% (minimalny – 24 miesiące, maksymalny – 96 miesięcy).

Punkty za kryterium okres gwarancji Gb zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                        Okres gwarancji w ofercie badanej

      Gb = --------------------------------------------------------------------   x  30 pkt.

                     Najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert*

*(od 24 do 96 miesięcy)

VII. Informacje administracyjne:

1. Termin składania ofert: upływa w dniu 01.08.2019 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gmina-glowno.pl, oraz e-mailem.

3. Dodatkowych informacji udziela: Inspektor Maciej Olejniczak: 42 719 12 91 w. 123.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta – docieplenie stropu w nowej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.

7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie pisemnej, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania.

11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny.

2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-07-18
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-07-18 08:44
Załączniki:
„Docieplenie stropu w nowej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach”
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-02 10:55
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GWI.271.2.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Docieplenie stropu w nowej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach”.

Gmina Głowno informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

ul. Łowicka 127

96-100 Skierniewice

który zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 59 977,49 zł (netto) + 13 794,82 zł (VAT) = 73 772,31 zł (brutto) oraz 48 miesięcy gwarancji. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 10 grudnia 2019 r., zaoferował 14 dniowy termin płatności.

Oferta wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i w oparciu o przyjęte w zapytaniu kryteria oceny ofert otrzymała 85,00 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert, żadne oferty nie zostały odrzucone.

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-08-02
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-08-02 10:58
Załączniki:
 • Zestawienie złożonych ofert342.32kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-08-02 10:59
 • Porównanie złożonych ofert - punktacja210.83kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-08-02
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-08-02 10:59
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1525899
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-15 07:45

Stopka strony