Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
587207-N-2019 z dnia 2019-08-19 r. / GWI.271.1.9.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”.
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-19 13:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-08-19
Data końca składania ofert: wtorek 2019-09-03 godz. 10:00
Oznaczenie: 587207-N-2019 z dnia 2019-08-19 r. / GWI.271.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głowno, krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2 , 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-glowno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą korespondencyjną
Adres:
Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”
Numer referencyjny: GWI.271.1.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem łamanym, w skład którego wchodzą następujące prace: a) Zadanie nr 1 - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lubianków – działka nr ewid. 216: • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały w postaci betonowych słupków, w punktach załamania, jednak nie gęściej niż co 50 m, zapewnienie ich ochrony przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, • korytowanie gruntu na głębokość 15 cm, • wywóz nadmiaru gruntu powstałego z korytowania gruntu na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Głowno, • wyprofilowanie wykorytowanego gruntu, • wykonanie niezbędnych robót ziemnych, • mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, • wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 2,80 m i grubości 15,00 cm po zagęszczeniu na całej długości drogi. b) Zadanie nr 2 - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Jasionna – działka nr ewid. 30 (odcinek 750 m): • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały w postaci betonowych słupków, w punktach załamania, jednak nie gęściej niż co 50 m, zapewnienie ich ochrony przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, • korytowanie gruntu na głębokość 10 cm, • wyprofilowanie wykorytowanego gruntu, • wywóz nadmiaru gruntu powstałego z korytowania gruntu na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Głowno, • wykonanie niezbędnych robót ziemnych, • mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, • regulacja istniejących skrzynek wodociągowych; • wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 5,00 m i grubości 15,00 cm po zagęszczeniu na całej długości drogi. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w: • opisie technicznym do projektu wraz z załącznikami, • ogólnych specyfikacjach technicznych, • przedmiarze robót.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45233220-7
45233226-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-11-29


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykazanie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzy (3) roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ulicy lub drogi o łącznej wartości robót brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100). Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały do dn. 30.05.2006 r.) bądź dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały po dn. 30.05.2006 r.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego im prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ Dowodami, o których mowa wyżej mogą być: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1) SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ustawy PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w zakresie przesunięcia terminu wykonania robót w przypadku: a) w zakresie przesunięcia terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia szczególnie wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, których nie można było wcześniej przewidzieć, uniemożliwiających wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z technologią (temperatura, odpady) na wniosek Wykonawcy, b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji, tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia, c) nieterminowego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, f) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia (np. działanie sił przyrody, huragan, powódź, stan wojenny, stan wyjątkowy itp.), g) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych, b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 5. W przypadku konieczności zmiany wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca może dokonać zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiającego o powyższej zmianie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 6. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r. poz. 419 z późniejszymi zmianami), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podjętych środków ochrony fizycznej i prawnej dotyczących zastrzeżenia części oferty, poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów i dokumentów. 5. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymagań w celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający ujawni tę część oferty. 6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. 42 719 12 91; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@odo.info.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: GWI.271.1.9.2019 pn.: „Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o a rt. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-08-19
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-08-19 13:18
Załączniki:
„Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-28 11:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 587207-N-2019 z dnia 2019-08-19 r. / GWI.271.1.9.2019
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 27.08.2019 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”.

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących okresu gwarancji. W ogłoszeniu o zamówieniu jest podany maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy, natomiast w SIWZ od 6 miesięcy do 30 miesięcy. Proszę podać jaki okres gwarancji jest poprawny w ww postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kryterium oceny ofert „okres gwarancji” poprawny wymagany okres wynosi od 6 do 30 miesięcy. Informuję, że w rozdziale III ust. 3 SIWZ została omyłkowo wpisana wartość 36 miesięcznej gwarancji zamiast 6 miesięcznej. Informuję, że dokonaliśmy zmiany brzmienia zapisu zawartego w rozdziale III ust. 3 SIWZ w tym zakresie. Ujednolicony tekst SIWZ zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej zamawiającego.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-08-28
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-08-28 11:33
Załączniki:
 • Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ294.67kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-08-28
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-08-28 11:34
„Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-28 11:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 587207-N-2019 z dnia 2019-08-19 r. / GWI.271.1.9.2019
Szczegółowa informacja:

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t. j.) dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna” polegającej na zmianie brzmienia rozdziału III ust. 3 SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu w sposób następujący:

Rozdział III ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, co należy potwierdzić w formularzu ofertowym”.

Ujednolicony tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszych zmian. Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-08-28
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-08-28 11:40
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 11:45
Załączniki:
„Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”.
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-03 14:50
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 587207-N-2019 z dnia 2019-08-19 r. / GWI.271.1.9.2019
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

Konsorcjum Firm

P.P.H.U. Kupczyk Michał – lider konsorcjum

P.P.H.U. Kupczyk Grażyna – partner konsorcjum

ul. Mickiewicza 9

99-210 Uniejów

157 735,30 zł  (netto)

36 279,12 zł (VAT)

194 014,42 zł (brutto)

do 29 listopada 2019 r.

36 mies.

14 dni

2

Usługi Budowlane „KAL-BRUK” Skrzatek Zbigniew

Gałkówek Parcela 38

95-041 Gałków Duży

163 734,03 zł  (netto)

37 658,83 zł (VAT)

201 392,86 zł (brutto)

do 29 listopada 2019 r.

30 mies.

31 dni

3

„ANDRO+” Roman Fijałkowski

ul. A. Fredry 43

95-060 Brzeziny

209 116,00 zł  (netto)

48 096,68 zł (VAT)

257 212,68 zł (brutto)

do 29 listopada 2019 r.

6 mies.

30 dni

4

Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

Micin 12

99-314 Krzyżanów

188 507,50 zł  (netto)

43 356,73 zł (VAT)

231 864,23 zł (brutto)

do 29 listopada 2019 r.

30 mies.

30 dni

Informujemy, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 153 315,00 zł brutto.

Głowno dnia 03.09.2019 r.

 

informację sporządził:

Inspektor Maciej Olejniczak

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-03
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-03 14:53
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert335.58kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-03
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-03 14:54
„Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”.
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-27 10:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 587207-N-2019 z dnia 2019-08-19 r. / GWI.271.1.9.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum Firm

P.P.H.U. Kupczyk Michał – lider konsorcjum

P.P.H.U. Kupczyk Grażyna – partner konsorcjum

ul. Mickiewicza 9

99-210 Uniejów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 -  Konsorcjum Firm P.P.H.U. Kupczyk Michał – lider konsorcjum, P.P.H.U. Kupczyk Grażyna – partner konsorcjum, ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów.

Oferta nr 2 -  Usługi Budowlane „KAL-BRUK” Skrzatek Zbigniew, Gałkówek Parcela 38, 95-041 Gałków Duży.

Oferta nr 3 -  „ANDRO+” Roman Fijałkowski, ul. A. Fredry 43, 95-060 Brzeziny.

Oferta nr 4 -  Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5.  Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-27 10:44
Załączniki:
 • Zestawienie złożonych ofert.279.89kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-27 10:45
 • Porównanie złożonych ofert - punktacja.173.17kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-27 10:45
„Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”.
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-10 09:35
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 587207-N-2019 z dnia 2019-08-19 r. / GWI.271.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587207-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Utwardzenie drogi – działka nr 216 obręb Lubianków oraz działka nr 30 obręb Jasionna”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GWI.271.1.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres zamówienia obejmuje utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem łamanym, w skład którego wchodzą następujące prace: a) Zadanie nr 1 - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lubianków – działka nr ewid. 216: • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały w postaci betonowych słupków, w punktach załamania, jednak nie gęściej niż co 50 m, zapewnienie ich ochrony przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, • korytowanie gruntu na głębokość 15 cm, • wywóz nadmiaru gruntu powstałego z korytowania gruntu na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Głowno, • wyprofilowanie wykorytowanego gruntu, • wykonanie niezbędnych robót ziemnych, • mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, • wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 2,80 m i grubości 15,00 cm po zagęszczeniu na całej długości drogi. b) Zadanie nr 2 - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Jasionna – działka nr ewid. 30 (odcinek 750 m): • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały w postaci betonowych słupków, w punktach załamania, jednak nie gęściej niż co 50 m, zapewnienie ich ochrony przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, • korytowanie gruntu na głębokość 10 cm, • wyprofilowanie wykorytowanego gruntu, • wywóz nadmiaru gruntu powstałego z korytowania gruntu na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Głowno, • wykonanie niezbędnych robót ziemnych, • mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, • regulacja istniejących skrzynek wodociągowych; • wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 5,00 m i grubości 15,00 cm po zagęszczeniu na całej długości drogi. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w: • opisie technicznym do projektu wraz z załącznikami, • ogólnych specyfikacjach technicznych, • przedmiarze robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45233220-7, 45233226-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 157735.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. Kupczyk Michał – lider konsorcjum
Email wykonawcy: kupczyk.michal@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 9
Kod pocztowy: 99-210
Miejscowość: Uniejów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. Kupczyk Grażyna – partner konsorcjum
Email wykonawcy: kupczyk.michal@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 9
Kod pocztowy: 99-210
Miejscowość: Uniejów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 194014.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194014.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 257212.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-10-10
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-10-10 09:37
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549325
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-17 09:27

Stopka strony