Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-09-14 godz. 11:25 do czwartek 2020-10-15 godz. 10:00 piątek 2020-10-23 godz. 10:00 piątek 2020-11-06 godz. 10:00 piątek 2020-11-20 godz. 10:00 wtorek 2020-12-01 godz. 10:00 poniedziałek 2020-12-14 godz. 10:00 środa 2020-12-16 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-14 11:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-09-14
Data końca składania ofert: czwartek 2020-10-15 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 178-429430

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.gmina-glowno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Głowno

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45321000 Izolacja cieplna
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL71 Łódzkie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Głowno.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Głowno, obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 36 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) montowane na dachach lub elewacjach budynków mieszkalnych osób fizycznych:
− 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3),
− 28 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3),
− 3 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3),
b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3),
2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
5) montaż grupy pompowej,
6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,
9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,
11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla:
− 2 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 2 panele;
− 5 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 3 panele;
− 1 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 4 panele;
Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie microSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu,
12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.1 do SIWZ (część 1
zamówienia–kolektory słoneczne).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głowno

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Głowno.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głowno, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 62 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

− 2 zestawy, każdy o mocy min. 2,17 kWp,
− 13 zestawów, każdy o mocy min. 3,41 kWp,
− 10 zestawów, każdy o mocy min. 4,34 kWp,
− 9 zestawów, każdy o mocy min. 5,27 kWp,

b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

− 4 zestawy, każdy o mocy min. 3,41 kWp,
− 5 zestawów, każdy o mocy min. 4,34 kWp,
− 16 zestawów, każdy o mocy min. 5,27 kWp,

c) montowane na gruncie u osób fizycznych:

− 1 zestaw o mocy min. 4,34 kWp,
− 2 zestawy, każdy o mocy min. 5,27 kWp,

2) montaż inwertera,
3) instalacja prądu stałego DC,
4) instalacja prądu zmiennego AC,
5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,
6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,
8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
9) wykonanie instalacji w sposób umożliwiający jej podłączenie do sieci energetycznej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do przyłączenia instalacji do sieci, a następnie po ich akceptacji przez Zamawiającego złoży je w OSD.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

42161000 Kotły grzewcze wody gorącej
45331110 Instalowanie kotłów
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Głowno.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 25 szt. kotłów na biomasę o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
3) wykonanie montażu czopucha do komina,
4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,
7) wykonanie montażu pomp obiegowych,
8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,
10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 5 szt. kotłów na biomasę. Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kotły na biomasę na karcie microSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN), i współpracy z systemem monitoringu.
12) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.3 do SIWZ (część 3 zamówienia - kotły na biomasę).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

— 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

— 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— 6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

— 7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

— 7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

— 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu

— 8.2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.1.2016 wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

— 8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

— 9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.7.2 SIWZ,

— 9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

— 10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) jednolity dokument, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak  podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2 SIWZ,

— w pkt 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

— w pkt 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań przez Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— 6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— 6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 20 instalacji – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.

b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 30 instalacji – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.

c) w zakresie części 3 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców c. o. w ilości min. 10 kotłów lub pieców c.o. – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.

UWAGA: W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

— 8.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

— 8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

— 8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ.

— 8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) w zakresie części 1 zamówienia:

− karty katalogowe kolektorów słonecznych i zasobników solarnych podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1.1 do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1 (dal kolektorów słonecznych) i pkt. 6.2 (dla zasobników solarnych) projektu budowlano-wykonawczego,

− certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp;

a) w zakresie części 2 zamówienia:

− karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 1.2 do SIWZ, zgodnie z pkt. 1.4.1 (dla modułu) i pkt. 1.4.2 (dla inwertera) projektu budowlano-wykonawczego,

− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, EN-61730-1 lub z normami równoważnymi oraz EN-61730-2 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na mgłę solną zgodnie z normą IEC 61701 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

Ciąg dalszy znajduje się w VI.3) Informacje dodatkowe.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/10/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w placówce:
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie
Bronisławów 10, 95-015 Głowno
Sala obrad

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3):

−certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na degradację indukowaną potencjałem PID lub równoważnym wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

−certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów wytrzymałości modułów na obciążeniem 8000 Pa wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

c) w zakresie części 3 zamówienia:

−karty katalogowe kotłów na biomasę podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w załączniku Nr 1.3 do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1 projektu budowlano-wykonawczego,

−certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp, −sprawozdanie z badania, na podstawie którego został wystawiony certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN- EN 303-5:2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303-5:2012 lub równoważnej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej  wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości,

−certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp.

— 8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b)–d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— 8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

—12.1.1. dla części 1 zamówienia: 7 700,00 PLN

—12.1.2. dla części 2 zamówienia: 26 500,00 PLN

—12.1.3. dla części 3 zamówienia: 7 200,00 PLN

— Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

— 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

— 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

— 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/09/2020

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-09-14
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-09-14 11:23
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-08 12:25
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

 1. W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz w związku z upływającym w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00 terminem składania ofert, Zamawiający: Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, dokonuje zmiany SIWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2020 r., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

        

         Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

 

 1. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 9ede7c0e-8bfc-41c4-91a4-fd169ffdc72d opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 08.10.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

 

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian, a pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami zostaną zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przygotowaniu.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-08
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-08 12:22
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-13 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-10-23 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 199-482386

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-429430)


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno

E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych
oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:00

Powinno być:
Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:30

Powinno być:
Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-13
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-13 15:08
Załączniki:
 • 2020-OJS199-482386-pl64.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-10-13
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-10-13 15:09
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-21 11:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-11-06 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

A. W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz w związku
z upływającym w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00 terminem składania ofert, Zamawiający: Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, dokonuje zmiany SIWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert
do dnia 06.11.2020 r
., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

        

         Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad.

 

B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian, a pytania Wykonawców wraz
z odpowiedziami zostaną zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przygotowaniu.

 

C. Uwaga: Zamawiający ponadto informuje, że na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl utworzył nowe postępowanie o identyfikatorze: 73092185-149a-4dc8-96ba-01f49fb5ee66, dla którego udostępnia nowy klucz publiczny, który jest niezbędny dla Wykonawców do zaszyfrowania oferty. Stary klucz utracił ważność.

 

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430.

Sprostowania zmian zostały przekazane w dniu 21.10.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

E. W załączeniu:

 1. Sprostowanie 1 przekazane do publikacji dnia 21.10.2020 r.
 2. Sprostowanie 2 przekazane do publikacji dnia 21.10.2020 r.
 3. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_73092185-149a-4dc8-96ba-01f49fb5ee66.asc nowy klucz publiczny z dnia 21.10.2020 r. do zaszyfrowania ofert.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-21
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-21 11:49
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-21 15:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Głowno,     ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia 21.10.2020 r.:

W związku z zauważeniem istotnych rozbieżności w dokumentacji do postępowania przetargowym nr GWI.271.1.5.2020. pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno.”, prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwracamy się z poniższymi pytaniami dotyczącymi Części II postępowania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głowno” i prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi:

1. Prosimy o pilne wyjaśnienie, czy zapis umieszczony na str. 9 Projektu budowlano-wykonawczego (dalej: PBW) do Części II postępowania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”: cyt. „Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty jak również karty katalogowe modułów i inwerterów” jest wiążący dla Oferentów/Wykonawców? Zgodnie bowiem z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) (Rozdział 8, pkt-y 8.1. i 8.2. oraz Rozdział 13 pkt 13.4.) Wykonawca ma złożyć:

a) Formularz ofertowy (…)

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (…),

c) Pełnomocnictwo (…) - jeżeli dotyczy,

d) Pełnomocnictwo (…) - jeżeli dotyczy,,

e) Zobowiązanie (…) - jeżeli dotyczy, Nigdzie jednak w treści SIWZ nie jest wspomniane, by należało składać wszystkie dokumenty wskazane w w/w PBW od str. 8 do str. 9., a przecież PBW, zgodnie z informacją ze str. 7 SIWZ stanowi integralną składową SIWZ w postaci Załącznika Nr 1.2 do SIWZ.

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o pilne wyjaśnienie podniesionej sprawy ze względu na nieodległy termin składania ofert w postępowaniu. Naszym zdaniem, wskazana wyżej rozbieżność może stanowić przyczynek do unieważnienia postępowania, ze względu na obarczenie postępowania wadą niemożliwą do usunięcia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji treści załącznika nr 1.2 do SIWZ, a mianowicie skreśla zdanie:

 

„Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty jak również karty katalogowe modułów i inwerterów”.  

 

znajdujące się na str. 8 Projektu budowlano-wykonawczego.

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-21
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-21 15:35
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-26 12:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 208-507798

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-429430)


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno

E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

II.1.2)
Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020

VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:

Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-26 12:09
Załączniki:
 • 2020-OJS208-507798-pl-265.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-10-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-10-26 12:10
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-04 12:40
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Głowno,     ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 16.09.2020 r.:

 1. Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pod pojęciem i zapisem: 

„automatyczna kontrola czujników – w przypadku uszkodzenia jednego z czujników – c.o., c.w.u. lub ślimaka ma się uaktywniać alarm; sterownik ma odłączyć podajnik i nadmuch powietrza spalania; pompa obiegowa jest załączana niezależnie od aktualnej temperatury Czy Zamawiający dopuszcza sytuację gdy w przypadku uszkodzenia czujnika CWU -  znikają opcje sterownika związane z obsługą zasobnika CWU, ale kocioł pracuje dalej – będzie rozprowadzanie ciepła na instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji.

 1. Czy zamawiający dopuszcza do zamówienia jako rozwiązanie równoważne zabezpieczenie termiczne kotła STB, które w sytuacji zadziałania ogranicznika STB wymagane jest ponowne ręczne uruchomienie kotła?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

 1. Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zapalarkę metalową – z uwagi na jej większą trwałość   oraz szybki czas rozpalania. 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza także zapalarki metalowe.

 1. Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość kotła 1440, a więc zaledwie o 4 cm wyższy niż zapisany w dokumentacji. Parametr dotyczący ograniczenia wysokości kotła ( 1400mm)  nie ma żadnego uzasadnienia – wysokości piwnic mają minimum 1,9 m tak więc bez problemu kocioł o wysokości 1440 mm zmieści się. Z uwagi na powyższe argumenty wnosimy o dopuszczenie kotła którego wysokość wynosi 1440mm. Zapis taki  eliminuje urządzenia będące urządzeniami o lepszej wydajności i efektywności końcowej, niż te które spełniałyby potencjalnie wskazany przez Zamawiającego w/w parametr techniczny .Prosimy o potwierdzenie że  Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w  kotle, lub za pomocą  dodatkowego modułu internetowego umożliwiającego funkcję odczytu online danych zapisanych na serwerze zamiast karty SD? Zapisane na serwerze dane będą identyczne jak na karcie SD – z tym że dane na serwerze będą znacznie bezpieczniejsze a ryzyko uszkodzeń znacznie mniejsze niż w przypadku karty SD. Wnosimy o dopuszczenie do zamówienia kotłów bez turbolizatorów – to elementy które osłabiają ciąg kominowy  oraz zwiększają częstotliwość czyszczenia wymiennika.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość kotła 1440 mm. Zamawiający dopuszcza zewnętrzne urządzenie pod warunkiem możliwości wyświetlania pozyskanej energii. W pozostałych kwestiach Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Kolejny zestaw pytań z dnia 16.09.2020 r.:

  1. Zwracamy uwagę, że wymóg odporności temperatury wężownicy solarnej min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewaczu, w żadnych warunkach.  Powyższy wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o dopuszczalnej temperaturze pracy wężownicy solarnej min. 110°C

ODPOWIEDŹ:

Z uwagi na możliwość wystąpienia bardzo wysokiej temperatury np. po zaniku prądu w instalacji elektrycznej, zamawiający podtrzymuje wytrzymałość temperatury wężownicy na wysokości minimum 150°C.

  1. Wnosimy o dopuszczenie do Zamówienia zasobników w klasie energetycznej min. B pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Zamówieniu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje klasę energetyczną zbiornika solarnego bez zmian.

  1. Wnosimy o zmianę zapisów odnośnie grubości izolacji w kolektorze jako zapisu ograniczającego zapisy PZP, kompletnie niezuzasadnionego. Grubość izolacji wynika tylko i wyłącznie z preferencji produkcyjnych producenta danego urządzenia. Grubość wełny nie jest miarodajnym wyznacznikiem izolacyjności, wydajności i  trwałości kolektora, na to istotny wpływ ma cała konstrukcja kolektora i zaprojektowane materiały. Wnosimy zatem o rezygnację z wymogu „minimalnej grubości izolacji cieplnej w kolektorze 50 mm” jako wymogu niemającego uzasadnienia i odniesienia do rzeczywistych potrzeb.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje grubość izolacji dolnej kolektora słonecznego bez zmian. Dla Zamawiającego najważniejsze są równie jak okresy wysokiego nasłoneczniania okresy przejściowe zatem grubość izolacji kolektora jest istotna.

  1. Proszę o potwierdzenie, iż do zamówienia publicznego wymagane są kolektory słoneczne, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałów tj. aluminium.  Kolektory słoneczne powinny być wykonane z jednorodnego materiału, dzięki temu zmniejsza się ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna) i nie dochodzi do korozji.  Dodatkowo zaznaczamy, iż kolektor z absorberem aluminiowym i orurowaniem aluminiowym (ten sam materiał) jest o wiele trwalszy ze względu na to, że w przypadku mieszanych materiałów a w szczególności w przypadku połączenia miedzi z aluminium dochodzi do korozji elektrochemicznej czego efektem końcowym jest korozja wżerowa na powierzchni aluminium

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ dotyczące materiałów z jakich ma być wykonany kolektor słoneczny bez zmian.

  1. Wnosimy o wykreślenie parametru nimimalnej i maxymalnej powierzchni kolektora jako parametru ograniczającego w sposób nieuzasadniony złożenie oferty.  Z minimalnej powierzchni  czynnej absorbera pojedynczego kolektora, uzyskujemy określoną wydajność urządzenia, która to została również określona przez Zamawiającego na poziomie minimum  1630W.  Zaproponowane urządzenia mimo mniejszej powierzchni czynnej cechują się wyższą mocą niż stawiane minimalne moc wymagana przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wykreśla minimalną powierzchnię kolektora słonecznego natomiast zostawia powierzchnię maksymalną kolektora bez zmian.

  1. Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do Zamówienia urządzenie o sprawności >80% lecz o znacznie lepszych mocach.  Sprawność optyczna jest parametrem, który uzyskujemy tylko w warunkach laboratoryjnych nie ma ona odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach pracy kolektora.  Głównym parametrem jaki powinniśmy brać do porównania kolektorów jest moc kolektora, która  jest podstawowym parametrem określającym jego właściwości cieplne dlatego też powinna zostać potraktowana jako najważniejszy parametr. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na osiągniecie zakładanych efektów ekologicznych i ekonomicznych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sprawności urządzenia. Zamawiający oczekuje kolektorów słonecznych o najwyższej sprawności zgodnie z zapisami SIWZ.

  1. Prosimy o dopuszczenie kolektorów słonecznych, których układ hydrauliczny połączony jest z absorberem poprzez zgrzew ultradziękowy. Pragniemy wyjaśnić, że zarówno spawanie laserowe jak i zgrzew ultradźwiękowy są powszechnie stosowaną metodą w produkcji kolektorów słonecznych i uznaje się  je  jako metody równoważne

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów podłączenia absorbera z rurami kolektora niż spawanie laserowe.

  1. Wnosimy o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone zostaną kolektory słoneczne,  których rama wykonana jest z materiału niekorodującego – aluminium - bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających. Materiał wykonania obudowy kolektora jakim jest aluminium podlega procesowi naturalnej pasywacji, czyli pokrywa się warstwą tlenków, dzięki czemu uzyskuje  silne właściwości antykorozyjne.

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli rama kolektora słonecznego będzie wykonana z aluminium wówczas Zamawiający nie będzie wymagał anodowania lub lakierowania.

  1. Wnosimy o wykreślenie wymogów dotyczący temperatury stagnacji kolektora .Argumentujemy to faktem, iż jest to działanie niezgodne z zapisami prawa ustawy PZP. Zapis taki jednoznacznie dyskwalifikujące wiodących producentów kolektorów bez uzasadnienia jakościowego czy też technologicznego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający rezygnuje ze spełnienia wymogu określonej temperatury stagnacji kolektora słonecznego.

Zestaw pytań z dnia 18.09.2020 r.:

 1. Zamawiający w opisie przedmiotu określił parametr dla kolektorów płaskich minimalna powierzchnia brutto kolektorów 2,50m2. Taki wymóg nie posiada żadnego uzasadnienia technicznego, szczególnie jeżeli Zamawiający określił minimalną moc urządzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzależniona od powierzchni kolektora. Na rynku dostępne są kolektory spełniające wszystkie wymagania minimalne i jednocześnie posiadające mniejszą powierzchnię niż minimalna wymagana przez Zmawiającego, co świadczy o wysokiej wydajności takich kolektorów. Wobec powyższego Zamawiający ograniczając parametr powierzchni całkowitej od dołu, ogranicza możliwość zastosowana lepszych - sprawniejszych urządzeń. Takie działanie Zamawiającego prowadzi do ograniczenia uczciwej konkurencji oraz z racji korzystania ze środków publicznych jest działaniem na szkodę interesu społecznego. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie parametru minimalnej powierzchni brutto, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów minimalnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wykreśla minimalną powierzchnię kolektora słonecznego natomiast zostawia powierzchnię maksymalną kolektora bez zmian.

 1. Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby kolektor słoneczny posiadał system orurowania meander lub harfa podwójna. Jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i nie decyduje on o jego wydajności ani trwałości, a wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Oprócz kolektorów z układem meandrycznym, na runku w przeważającej części oferowane są kolektory z układem harfy pojedynczej o porównywalnych parametrach. Zaznaczyć należy, że zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem harfy pojedynczej. W kontekście zastosowanego rozwiązania układu hydraulicznego – meandrowego lub harfowego – pomiędzy kolektorami nie ma żadnej różnicy, zarówno w wydajności, trwałości czy też samej eksploatacji. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu kolektory z układem harfy pojedynczej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zastosowania w kolektorach słonecznych jedynie układy meandryczne oraz podwójnej harfy.

 1. Zwracamy, uwagę, że wymóg odporności temperaturowej wężownicy solarnej min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewaczu, w żadnych warunkach. Jej wystąpienie wiązałoby się ze zniszczeniem pozostałych elementów instalacji, takich jak np. naczynia przeponowe. Powyższy wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia, Z uwagi na powyższe wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o dopuszczalnej temperaturze pracy wężownicy solarnej min. 110°C, spełniające pozostałe parametry minimalne, i tym samym dopełnił zasady zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Z uwagi na możliwość wystąpienia bardzo wysokiej temperatury np. po zaniku prądu w instalacji elektrycznej, zamawiający podtrzymuje wytrzymałość temperatury wężownicy na wysokości minimum 150°C.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania zawór antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-60°C z króćcami przyłączeniowymi minimum ¾” i kvs=1,5 m3/h, pod warunkiem, że wykonawca zapewni rozwiązanie umożliwiające wykonywanie okresowych przegrzewów rurociągów, aż do punktów czerpalnych, np. poprzez zastosowanie dodatkowego obejścia takiego zaworu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zawór mieszający o dowolnym kvs, jednak z możliwością nastawy przepływu wody o  temperaturze do 65 °C.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczący możliwości przeniesienia zapisanych informacji na urządzenie zewnętrzne dotyczący sterownika solarnego oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga, aby sterownik solarny posiadł możliwość zapisu danych z uzyskanej energii. Jeżeli sterownik nie posiada pamięci wewnętrznej koniecznym jest podłączenia do sterownika karty SD.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę modułów do komunikacji dla wszystkich instalacji solarnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga dostawy modemów internetowych. Sterownik ma mieć możliwość podłączenia modemu, za którego dostawę i montaż może zlecić Właściciel posesji.

 1. Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby grubość dolej izolacji w kolektorze wynosiła min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Grubość wełny nie jest miarodajnym wyznacznikiem zarówno wydajności jaki i trwałości, gdyż na to istotny wpływ ma cała konstrukcja kolektora i zaprojektowane materiały. Jeżeli w niniejszym postepowaniu określono już minimalną wydajność poprzez minimalne wymogi względem powierzchni, współczynników sprawności oraz mocy, jak również wymaganą jakość i trwałość poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz wymagany okres gwarancji, dodatkowe określanie cech budowy wewnętrznej kolektora, w tym grubości izolacji przez Zamawiającego wykracza poza jego obiektywne potrzeby i stanowi tym samym czyn ograniczenia uczciwej konkurencji, co jest niezgodne z prawem.  Z uwagi na powyższe, wnosimy o wykreślenie wymogu minimalnej grubości izolacji 50mm w kolektorze jako parametru niemającego odniesienia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje grubość izolacji dolnej kolektora słonecznego bez zmian. Dla Zamawiającego najważniejsze są równie jak okresy wysokiego nasłoneczniania okresy przejściowe zatem grubość izolacji kolektora jest istotna, gdyż pozwala odpiłować się od temperatury zewnętrznej.

 1. W dokumentacji technicznej instalacji kolektorów słonecznych pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody projektant wymaga zastosowania pogrzewacza, którego współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT =30[°C] lub klasa energetyczna A. Nie jasnym jest dlaczego projektant w ramach rozwiązań równoważnych stawia na równi „Współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub równoważnej” z klasą energetyczną A podgrzewacza. Takie sformułowanie opisu wymagań, nie jest w stosunku do siebie w żadnym stopniu równoważne i jest manipulacją mającą na celu zachowanie pozorów dopuszczenia konkurencyjnych produktów. Spełnianie, nieznaczącego z punktu widzenia użytkownika parametru jakim jest współczynnik przewodzenia ciepła, charakterystycznego dla konkretnego materiału z którego wykonana została izolacja podgrzewacza, nie może być porównywane z klasą energetyczną podgrzewacza. Wykorzystując obecne zapisy można zamontować tańsze podgrzewacze klasy energetycznej B lub C. Kolejna niejasność to stawianie wymogu, aby badanie współczynnika przewodzenia ciepła dla izolacji podgrzewacza było przeprowadzone według normy PN-EN12664:2001 dla różnicy temperatur (ΔT) 10°C i 30°C. Już w samej tej normie wskazano, że dla materiału o wielkości oporu cieplnego większego niż 0,5 m2K/W, a takim jest izolacja podgrzewacza, zalecane jest przeprowadzenie badania współczynnika przewodzenia według normy EN 12667. Powszechnie dla urządzeń związanych z ogrzewaniem, w celu porównania cech materiałów izolacyjnych, współczynnik przewodności cieplnej jest wyznaczany dla temperatury 40°C. Wynika to z temperatury pracy urządzenia, a w przypadku podgrzewacza wody użytkowej, jest to najniższa temperatura wody nadającej się do wykorzystania. Zamawiający stosując powyższy wymóg narusza warunki konkurencyjności, ponieważ zmusza innych producentów do dopasowywania się do nieracjonalnych, niestosowanych i niespotykanych wymagań. W związku z wykazaną powyżej manipulacją wymaganiami przetargowymi oraz błędami merytorycznymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wnosimy o:
    • usuniecie wymagania co do błędnych współczynników przenikania ciepła,
    • postawienie jasnego i jednoznacznego wymogu co do klasy energetycznej podgrzewaczy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące zbiornika solarnego bez zmian. Izolacyjność zbiornika to kluczowy element instalacji solarnej, szczególnie w następujące po słonecznej pogodzie pochmurne dni. Zamawiający wymaga urządzeń o jak najlepszych parametrach izolacyjności.

Zestaw pytań z dnia 30.09.2020 r.:

 

Pytania ogólne – prosimy o odpowiedź w odniesieniu do każdego zakresu zamówienia:

 1. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienia kart technicznych i certyfikatów głównych urządzeń wchodzących w skład systemów będzie wymagane na uzupełnienie dokumentów.

ODPOWIEDŹ:

Dokumenty wskazane w pkt 8.7.3 SIWZ składa się w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zaś pozostałe dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej na etapie wniosków materiałowych.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający ma informację od Właścicieli budynków, że wszystkie instalacje są montowane w budynkach mieszkalnych do 300 m2

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 4 ust. 1 Projektu umowy.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca powinien wystawić faktury zgodnie z postanowieniami umowy, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

ODPOWIEDŹ:

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 144 ustawy. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 144 ustawy.

 1. Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

ODPOWIEDŹ:

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy. Zamawiający nie stawia żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie.

 1. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona.

 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Kwestie uzgodnienia kosztów napraw nieobjętych gwarancją leżą poza niniejszym postępowaniem. Za zgodą Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca może opracować informację dotyczącą kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nie objętych gwarancją lub rękojmią oraz ryczałtowych kosztów ich usuwania.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z umową okres rękojmi wynosi 60 miesięcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że okres rękojmi wynosi 60 miesięcy.

 1. Umowa §15B ust. 4 – Zamawiający określa, że naliczenie kar za niedotrzymanie czasu reakcji serwisu za każda dobę opóźnienia będzie wynosiło 300 zł. W naszym mniemaniu zapisy te są zbyt restrykcyjne, a nawet oderwane od rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę, że Zamawiający pragnie zabezpieczyć powodzenie planowej inwestycji, warto jednak zastanowić się, czy w finalnym wyniku, zapis ten nie będzie abstrakcyjny. Umowa zawierana jest w konkretnym celu – zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii. Zastrzeganie kar umownych nie jest zatem celem samym w sobie, ale racjonalnym środkiem. Określenie kary w wskazanej wysokości wydaje się być znacznie przesadzonym zabiegiem. Prosimy o ponowna analizę zapisów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis dotyczący kar umownych do kwoty 200 zł brutto za każdą dobę opóźnienia.

Pytania dotyczące kotłów:

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kotłów na biomasę to po stronie Mieszkańca jest dostosowanie komina do potrzeb montażu kotła.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza. Do obowiązków mieszkańca jest dostosowanie instalacji spalinowej, wywiewnej i napowietrzającej.

 1. Prosimy o informacje ile układów kotłowych wymaga zamknięcia i po czyjej stronie jest wykonanie zamknięcia układu kotłowego otwartego – Wykonawcy czy Beneficjenta?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Wykonawca ma w obowiązku nieprawidłowej instalacji układu otwartego niezgodnego z przepisami prawa budowlanego, zamknąć dany układ i kosztami obciążyć mieszkańca.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przyłączenia do kotła przy kominie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzającego w kotłowni leży po stronie Beneficjenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza. Do obowiązków mieszkańca jest dostosowanie instalacji spalinowej, wywiewnej i napowietrzającej.

 1. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej lokalizacji dostawy i montażu kotła.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga dostawy termostatów pokojowych.

 1. Prosimy o podanie ilości instalacji kotłów wymaganych do podłączenia do monitoringu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga podłączenia do monitoringu. Zamawiający wymaga, aby sterownik kotła miał możliwość podłączenia do niego modemu LAN pozwalającego na komunikację zdalną. Modem internetowy jest dostarczany na polecenie i koszt mieszkańca.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kotłów do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Czy Zamawiający będzie wymagał obligatoryjnie dla wszystkich lokalizacji dostawy kotłów z wężownicą schładzającą, jako elementu niezbędnego do montażu kotła w układzie zamkniętym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza kotły bez wężownicy schładzającej, jeżeli będzie zastosowane zabezpieczenie termiczne w kotle.

 1. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a więc Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z późniejszą zmianą, a więc Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, Dz. U. poz. 363, w szczególności § 3, pkt. 2 (W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.), a więc kotłów przeznaczonych wyłącznie do spalania pelletu, i kotłów bez rusztu dodatkowego, ani żadnego elementu konstrukcyjnego wewnątrz kotła który umożliwiły by ręczne zasilanie paliwem (np. poziome ekrany, półki, inne elementy tego typu)?

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy, że kocioł ma być zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

 1. Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

ODPOWIEDŹ:

W razie konieczności koszt wykonania instalacji odgromowej spoczywa na użytkownikach instalacji.

 1. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zapewnienie stałego łącza sieci internetowej leży po stronie Beneficjenta, jednak  w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie stanowi obowiązek Wykonawcy.

 1. Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?

ODPOWIEDŹ:

Zarówno w przypadku budynku mieszkalnego jak i gospodarczego Użytkownik instalacji ma obowiązek zapewnić możliwość wpięcia instalacji fotowoltaicznej w danym budynku do istniejącej rozdzielnicy głównej lub rozdzielnicy pośredniej wyposażonej w przynajmniej wyłącznik nadprądowy. W przypadku instalacji gruntowej po stronie mieszkańca leży przygotowanie trasy kablowej w postaci przekopu od miejsca wpięcia instalacji do planowanego posadowienia konstrukcji gruntowej, materiały w postaci kabla, folii etc., zapewnia wykonawca.

 1. Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza każdą powłokę spełniającą wymagania SIWZ.

 1. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące tego kiedy Wykonawca ma przedłożyć karty katalogowe urządzeń? W PFU istnieje szereg  zapisów by karty i certyfikaty modułów, przedłożyć do oferty, natomiast w SIWZ istnieje zapis, że karty i certyfikaty należy złożyć na wezwanie. Prosimy tym samym o ujednolicenie wymagań oraz podanie konkretnej informacji kiedy należy złożyć te dokumenty (karty oraz certyfikaty).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w dniu 21.10.2020 r. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał stosownej modyfikacji treści załącznika nr 1.2 do SIWZ, a mianowicie skreślił zdanie:

 

„Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty jak również karty katalogowe modułów i inwerterów”.  

 

znajdujące się w Projekcie budowlano-wykonawczego.

 

Zamawiający informuje, iż dokumenty wskazane w pkt 8.7.3 SIWZ składa się w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zaś pozostałe wskazane w dokumentacji projektowej na etapie wniosków materiałowych

 1. Prosimy o dopuszczenie modułów monokrystalicznych. Wymóg mocy modułu 310Wp powoduje niemożliwość zastosowania modułów polikrystalicznych o 60 ogniwach, moduły polikrystaliczne takiej mocy dostępne są jedynie w opcji half cut, lub 72 ogniw. Prosimy tym samym o dopuszczenie modułów monokrystalicznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne.

 1. Prosimy o zrezygnowanie z konieczności montażu dodatkowego przycisku ppoż podłączonego jedynie po stronie DC instalacji, w przypadku montażu instalacji z optymalizatorami mocy zapewniającymi spadek napięcia do poziomu bezpiecznego po stronie DC.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający rezygnuje z zastosowania przycisku PPOŻ dla instalacji wyposażonych w optymalizatory mocy zapewniające w przypadku zaniku napięcia po stronie AC, spadek napięcia DC do poziomu bezpiecznego tj. <50 V DC.

Pytania dotyczące instalacji solarnych:

 1. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o doprecyzowanie czy podpięcie górnej wężownicy do źródła ciepła w skład którego wchodzi pompa, armatura do pompy, rury, izolacja, leży w gestii Wykonawcy i jest objęte przedmiotem zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że modemy LAN do transmisji danych są objęte przedmiotem zamówienia i w ramach zadania Wykonawcy jest ich podłączenie i skonfigurowanie.

ODPOWIEDŹ:

Modemy LAN dla instalacji solarnych nie są objęte przedmiotem zamówienia.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie sieci insternetowej do miejsca montażu sterownika i utrzymanie tej sieci jest obowiązkiem Właściciela instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku dostępu do sieci Internetowej w miejscu montażu sterownika, Wykonawca pozostawia moduł internetowy dla późniejszego skonfigurowania indywidulanie przez Mieszkańca.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga dostawy modemów internetowych. Sterownik ma mieć możliwość podłączenia modemu, za którego dostawę i montaż może zlecić Właściciel posesji.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zbiorniki z anodą magnezowa oraz z anodą tytanową.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza do zastosowanie zarówno zbiorniki z anodą magnezową jak i anodą tytanową.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy sterownika solarnego z wymiennym warystorem, co pozwoli zwiększyć trwałość elektroniki będącej w sterowniku po wystąpieniu przepięcia elektrycznego tym samym wydłuży żywotność instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

Zestaw pytań z dnia 01.10.2020 r.:

 1. Czy Zamawiający zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji dopuści kotły na biomasę o wysokiej sprawności (do 96,2%), w których stosuje się paliwo o klasie A1? Czym jest podyktowane wymaganie w Projekcie budowlano-wykonawczym dotyczące spalania paliwa biogenicznego C1?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

 1. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego funkcjonalności sterownika i  możliwości zliczania i zapisu na karcie mikro SD impulsów z zewnętrznego przepływomierza, zachowując jednocześnie funkcjonalność sterownika dotyczącego zliczania i zapisu impulsów z zewnętrznego przepływomierza poprzez moduł Ethernet? Moduł internetowy daje możliwość odczytu i zapisu wyprodukowanej energii, zaś stosowanie dodatkowego zapisu na karcie SD generuje dodatkowe i niekonieczne koszty zarówno zabudowy jak i użytkowania. Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu danych na pendrive zamiast na karcie SD? Zapis na pendrive jest powszechniejszą, wygodniejszą i tańszą formą odczytu danych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zewnętrzne urządzenie pod warunkiem możliwości wyświetlania pozyskanej energii.

 1. Czy Zamawiający dopuści kotły na biomasę o ciśnieniu roboczym do 1,5 bar?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga minimalnego ciśnienia kotła 2 bary.

Zestaw pytań z dnia 06.10.2020 r.:

 1. W przypadku montowanych instalacji prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zgodnego z obowiązującą normą w miejsce posadowienia kotła jest w gestii Beneficjenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

 1. Czy zakup modułu WLAN wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

ODPOWIEDŹ:

Zakup modemu WLAN oraz LAN nie jest objętych zakresem obowiązków wykonawcy. Sterownik musi posiadać funkcję podłączenia modemu, natomiast dostawa samego urządzenia jest za poleceniem i na koszt mieszkańca.

 1. Czy Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji? Jeżeli tak proszę o potwierdzenie, że w gestii Beneficjenta jest zapewnienie stałego dostępu do internetu. Należy zwrócić uwagę na to, iż w pomieszczeniu kotłowni, piwnicy najczęściej sygnał internetu jest zbyt słaby, aby prawidłowo działał system – bardzo proszę o informację, co należy zrobić w sytuacji, gdy Beneficjent nie zapewni stałego łącza.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga monitorowania online instalacji solarnej oraz kotła na biomasę.

 1. Czy wykonawca musi założyć odrębny licznik ciepła, czy wystarczy sterownik, który pokazuje informację o ilości wytworzonego/zużytego ciepła?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że wystarcza jedynie odczyt ze sterownika. Jeżeli sterownik nie posiada takiej funkcji koniecznym jest zainstalowanie dodatkowego ciepłomierza.

 1. Czy dostawa i montaż termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga dostawy termostatu pokojowego.

 1. Kto będzie ponosił koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji zg. z instrukcją obsługi systemu i/lub warunków kart gwarancyjnych poszczególnych zamontowanych urządzeń, czy to w sytuacji zadziałania siły wyższej np. przepięcia instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona.

 1. Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokona przekazanie nowego adresu bezzwłocznie po podpisaniu z nowym mieszkańcem umowy.

 1. Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży dostosowanie komina do obowiązujących wymagań?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do obowiązków mieszkańca należy dostosowanie instalacji spalinowej, wywiewnej i napowietrzającej.

 1. Czy w ramach zamówienia do obowiązku wykonawcy wchodzi dostawa i montaż pompy do c.w.u., czy tylko wpięcie się w instalację c.o.?

ODPOWIEDŹ:

W ramach zamówienia na kotły nie wchodzi dostawa pompy do obsługi CO oraz ładowania CWU, natomiast w przypadku instalacji solarnych nie wchodzi dostawa pompy CO do ładowania wężownicy zbiornika solarnego.

 1. Czy wymagane są przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji? Jeśli tak to co jaki okres?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 15a ust. 2 Projektu umowy – „Okresowe przeglądy gwarancyjne będą wykonywane dwukrotnie tj. w trzecim i piątym roku oferowanego okresu gwarancji i potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę, właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego”.

 1. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż wkładu kominowego?

ODPOWIEDŹ:

Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie wkładu kominowego.

 1. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż modułu komunikacji internetowej umożliwiającego zdalny dostęp do parametrów kotła, w tym informacji o ilości wytworzonego ciepła przez kocioł?

ODPOWIEDŹ:

Dostawa modemu komunikacji internetowej nie wchodzi w zakres dostawy Wykonawcy.

 1. Czy w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotła na biomasę wchodzi dostawa i montaż dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi?

ODPOWIEDŹ:

Kocioł winien posiadać możliwość sterowania pompą CO za zaworem mieszającym oraz posiadać możliwość rozbudowy o inne moduły. Koszt modułu rozbudowy modułów sterujących np. instalacją podłogową jest na koszt mieszkańca.

 1. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych?

ODPOWIEDŹ:

Zabezpieczenie układu zgodnie z przepisami prawa budowlanego jest w gestii mieszkańca posesji.

 1. Czy w przypadku montażu kotłów w układzie ciśnieniowym Zamawiający dopuści równoważne do wężownicy schładzającej zabezpieczenie termiczne w postaci zaworu schładzającego DBV lub BVTS – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza jako równoważne zastosowanie zaworu schładzającego DBV lub BVTS.

 1. Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży wykonanie wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej w pomieszczeniu przeznaczonym na montaż kotła?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do obowiązków mieszkańca należy dostosowanie instalacji spalinowej, wywiewnej i napowietrzającej.

 1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostosowanie pomieszczenia kotłowni dla potrzeb montażu kotła leży po stronie Beneficjenta/Właściciela budynku?

ODPOWIEDŹ:

Dostosowanie pomieszczenia kotłowni dla potrzeb modernizacji kotłowni jest po stronie mieszkańca.

 1. Proszę o potwierdzenie, że podłączenie do instalacji c.w.u. leży po stronie Wykonawcy natomiast dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów, w tym pompy c.w.u. leży po stronie Beneficjenta/Właściciela budynku?

ODPOWIEDŹ:

W ramach zamówienia na kotły nie wchodzi dostawa pompy do obsługi CO oraz ładowania CWU, natomiast w przypadku instalacji solarnych nie wchodzi dostawa pompy CO do ładowania wężownicy zbiornika solarnego.

 1. Czy Zamawiający dopuści dokonanie cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z 9 ust. 3 Projektu umowy – „Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności”.

 1. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 11 (Zestaw pytań z dnia 30.09.2020 r. - Pytania ogólne) Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji Projektu umów, a mianowicie:

W § 15b ust. 4 Projektu wszystkich umów przed zmianą jest:

 

Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę w wysokości 300 zł za każdą dobę zwłoki.

 

W § 15b ust. 4 Projektu wszystkich umów po zmianie jest:

 

Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę w wysokości 200 zł za każdą dobę zwłoki.

 1. Powyższe działania Zamawiającego obligują go do kolejnego przedłużenia termin składania ofert. tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

      

       Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad.

 1. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430.

Sprostowania zmian zostały przekazane w dniu 04.11.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
 1. W załączeniu:
 1. Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 04.11.2020 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-11-04
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-11-04 12:41
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 12:42
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-04 12:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-11-20 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno

E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno
Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n003yjrg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-118342
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/09/2020

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

Zamiast:
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:00

Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-11-04
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-11-04 12:49
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-09 10:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 218-535209

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-429430)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – zastępca wójta gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-11-09
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-11-09 10:20
Załączniki:
 • 2020-OJS218-535209-pl64.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-11-09 10:21
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-17 14:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Głowno,     ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 

Zestaw pytań  z dnia 15.10.2020 r.

 

1. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

2. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

3. Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

4. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

5. Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika różnicowo prądowego

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

6. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zwraca uwagę, że oznaczenie ograniczników przepięć typ B+C jest od dawna nie aktualne. Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

7. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

8. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

9. Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z wkładkami gPV?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Każdorazowo łańcuchy powinny być chronione przy użyciu podstawy rozłącznikowej z wkładkami przeznaczonymi dla prądów stałych gPV.

11. Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, doprecyzowanie tego wymogu musi zostać przeprowadzone przed przystąpieniem do realizacji z Inspektorem Nadzoru.

12. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, doprecyzowanie tego wymogu musi zostać przeprowadzone przed przystąpieniem do realizacji z Inspektorem Nadzoru.

13. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów DC?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby użyć kolanek dedykowanych do używanych rurek sztywnych.

14. Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.

ODPOWIEDŹ: Nie mniejsza niż 40  mm.

15. Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza użycie przewodów DC 4mm2.

16. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ

17. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ

18. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

19. Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych, gospodarczych, oraz użyteczności publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

ODPOWIEDŹ: Pokrycia dachowe budynków to aktualnie około 90% blachodachówka, pozostałe to papa, gont, ondulina, blacha, stropodach.

20. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

23. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

27. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ograniczników przepięć spełniających punkt „Ochrona przeciwprzepięciowa” w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.2 do SIWZ.

29. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji mieszkańców?

ODPOWIEDŹ: Poprawienie wadliwej instalacji elektrycznej leży po stronie Mieszkańca.

30. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga takiego oświadczenia.

31. Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.

32. Czy  potwierdza Zamawiający ,że  dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji zapewnia mieszkaniec/ użytkownik  ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

33. Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga modułów monokrystalicznych.

34. Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga modułów zgodnie z załącznikiem nr. 1.2 do SIWZ.

35  Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

36. Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji odgromowej?

ODPOWIEDŹ: Przebudowa istniejącej instalacji odgromowej leży po stronie Wykonawcy.

37. Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć, że min. 20% budynków posiada instalację odgromową.

38. Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 35+- 5 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga modułów zgodnie z załącznikiem nr. 1.2 do SIWZ.

39. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w każdej lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci?

ODPOWIEDŹ: Dla lokalizacji posiadających łącze internetowe. Dostęp do Internetu leży po stronie Mieszkańca.

40. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK?

ODPOWIEDŹ: Falownik musi posiadać złącze RS 485 oraz złącze ethernet lub wifi, aby umożliwić połączenie z siecią internetową.

41. Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika ( nie przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona.

42. Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych?

ODPOWIEDŹ: Dla instalacji gospodarstw domowych Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy. Natomiast dla budynków UŻP można zastosować jako równoważne dla systemu ppoż. Optymalizatory mocy.

45. Kto pokrywa koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest w budynku mieszkalnym - trzeba wykopać i ułożyć przewód ziemny w rurze arot wraz z przewodem uziemiającym (bednarka) pomiędzy budynkami na głębokość 50cm ? Proszę o przedstawienie wszystkich takich lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Koszty pokrywa beneficjent – użytkownik.

46.Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby moduły posiadały certyfikat miejsca produkcji na terenie Unii Europejskiej ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

47. Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 9 ust. 3 Projektu umowy – „Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności”.

48. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ?

ODPOWIEDŹ:

Tak, zgodnie z § 10 ust. 1 Projektu umów.

49.Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

ODPOWIEDŹ:

Dokumenty wskazane w pkt 8.7.3 SIWZ składa się w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zaś pozostałe dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej na etapie wniosków materiałowych.

50.Proszę o dokładne określenie ilości miejsc montaży instalacji fotowoltaicznych (dachy,grunty...)

ODPOWIEDŹ:

Miejsce montażu instalacji fotowoltaicznych zawarto w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

 

51.Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

ODPOWIEDŹ:

Dokumenty wskazane w pkt 8.7.3 SIWZ składa się w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zaś pozostałe dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej na etapie wniosków materiałowych.

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

C. Powyższe działania Zamawiającego obligują go do kolejnego przedłużenia termin składania ofert. tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

      

       Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad.

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430.

Sprostowania zmian zostały przekazane w dniu 17.11.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

F. W załączeniu:

 1. Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 17.11.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-11-17
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-11-17 14:24
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 14:43
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-17 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: wtorek 2020-12-01 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno
Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020
II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych
oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2020
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n003yjrg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-118342
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/09/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-11-17
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-11-17 14:48
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-20 13:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 227-557572

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-429430)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:30
 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-11-20
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-11-20 13:51
Załączniki:
 • 2020-OJS227-557572-pl64.37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-11-20
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-11-20 13:53
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-27 15:01
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Głowno,      ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

 

w rozdziale 5 pkt. 5.1 SIWZ przed zmianą jest:

      

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie:

   1. w zakresie części 1 zamówienia do dnia 28.02.2021 r.
   2. w zakresie części 2 zamówienia do dnia 28.02.2021r.
   3. w zakresie części 3 zamówienia do dnia 28.02.2021 r.

w rozdziale 5 pkt. 5.1 SIWZ po zmianie jest:

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie:

   1. w zakresie części 1 zamówienia do dnia 30.06.2021 r.
   2. w zakresie części 2 zamówienia do dnia 30.06.2021 r.
   3. w zakresie części 3 zamówienia do dnia 30.06.2021 r.

w § 2 ust. 1, zdanie pierwsze Projektu umów – Załącznik 2.1, 2.2 i 2.3 do SIWZ przed zmianą jest:

      

Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia 28.02.2021 r.

 

w § 2 ust. 1, zdanie pierwsze Projektu umów – Załącznik 2.1, 2.2 i 2.3 do SIWZ po zmianie jest:

      

Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia 30.06.2021 r.

B. Powyższe działania Zamawiającego obligują go do kolejnego przedłużenia termin składania ofert. tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

      

       Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad.

C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430 oraz zmiany postępowania opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 27.11.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

 

D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

E. W załączeniu:

 1. Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 27.11.2020 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-11-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-11-27 15:03
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-27 15:06
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-12-14 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno
Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020
II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych
oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n003yjrg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-118342
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/09/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:00

Powinno być:
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:30

Powinno być:
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-11-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-11-27 15:10
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-02 09:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 235-580034

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-429430)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 28/02/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Koniec: 30/06/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 28/02/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Koniec: 30/06/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 28/02/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Koniec: 30/06/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:30
 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-12-02
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-12-02 09:35
Załączniki:
 • 2020-OJS235-580034-pl71.19kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-12-02
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-12-02 09:36
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-09 14:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Głowno,     ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 

Zestaw pytań z dnia 15.10.2020 r.

 

1. Czy Zamawiający zrezygnuje w części dotyczącej Systemu monitorowania pracy instalacji z następujących wymagań?

 

a. Wymagania opisane cyt. ”Ponadto w ramach instalacji PV wykonawca zapewni rozwiązanie gwarantujące informowanie bezpośrednie, w czasie rzeczywistym drogq mailowq o przekroczeniu poboru energii sieci ponad moc zamówionq (lepszy dobór mocy przyłqcza do budynku). Rozwiqzonie powyższe będzie dotyczyć każdej instalacji PV z osobna.” Według naszej wiedzy przekroczenie poboru energii można tylko rejestrować i nie ma możliwości raportowania tego droga mailową. Tego typu zapis obarcza postepowanie wadą niemożliwą do usunięcia.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający odstępuje od wymogu informowania bezpośredniego, w czasie rzeczywistym drogą mailową o przekroczeniu poboru energii sieci ponad moc zamówioną. Należy zapewnić rozwiązanie gwarantujące rejestrowanie przekroczeń poboru energii sieci ponad moc zamówioną.

 

b. Zamawiający wymaga, by System monitorowania pracy instalacji spełniał następujący wymóg: „(...)Dodatkowo, w celu wychwycenia zabrudzeń lub zmniejszenia wydajności instalacji fotowoltaicznej z innej przyczyny, system monitorowania powinien prezentować na stronie internetowej dane dotyczqce współczynnika PR dla każdej instalacji osobna.” Spełnienie tego wymogu wymusza ponoszenie wysokich kosztów, czyli bardzo znacznie podnosi koszt inwestycji. Tego typu monitoring opiera się o technologię satelitamą (nazwa własna tego systemu: Satelitarna usługa PR). Wymaga opłaty abonamentu rocznego, Na dzień dzisiejszy jest to kwota 99 USD/rok od każdej lokalizacji. Czyli, przy kursie USD na dzień 13.10.2020r w wysokości 3,7932 zł, tworzy to kwotę:

99 USD x 62 instalacje PV -6.138 USD x 3,7932 zł- 23.282,66 zł/rok.

 

Pytanie: Kto będzie ponosił koszt ww abonamentu za Satelitarną usługę PR?

 

ODPOWIEDŹ:

Koszt będzie ponosił wykonawca.

c. Jeśli Zamawiający chciałby koszt abonamentu przerzucić na Wykonawcę, to przez jaki okres czasu Wykonawca winien ponosić te koszty?

Koszt tego abonamentu, wg strony internetowej producenta inwerterów, np. przez okres gwarancji 5 lat (S 14 pkt I ppkt 3 projektu umowy - Załącznik Nr 2.2 do SIWZ) wyniesie, oczywiście przy w/w kursie USD: 23.282,66 / rok x 5 lat - 116.413,30

zyli, każdy Oferent/Wykonawca co najmniej taki koszt musi uwzględnić przy kalkulacji oferty do w/w postępowania przetargowego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga działania systemu przez okres 5 lat liczonych od dnia następnego od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Aby zapewnić prezentację części parametrów wymaganych przez Zamawiającego w ramach Systemu monitorowania pracy instalacji, wymienionych w Projekcie budowlano-wykonawczym (pkt 1.6 ppkt d) na str 17) konieczne jest zastosowanie dodatkowego licznika do każdej lokalizacji osobno. Średni koszt zakupu takiego urządzenia, to 655,00 netto + 23% VAT (805,65 zł brutto). Co w skali całego zamówienia daje dodatkowy koszt: 805,65 zł x 62 instalacje PV = 49.950,30 zł brutto

 

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zastosowania ww. rozwiązania, by nie zmuszać Oferentów/Wykonawców do zwiększania wartości oferty co najmniej o w/w kwotę?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ w tym zakresie.

 

3. Jeśli Zamawiającemu znane są konkretne rozwiązania dotyczące Systemu monitorowania pracy instalacji, (a zwłaszcza te, z których korzystał twórca Projektu budowlano-wykonawczego), to wnosimy o ich wskazanie.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie może wskazywać konkretnych rozwiązań dotyczących zaprojektowanego Systemu monitorowania pracy instalacji.

 

Zapytanie z dnia 16.11.2020 r.

 

Jesteśmy zainteresowani złożeniem Państwu oferty na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Jednak mamy kilka pytań odnośnie kryteriów, które zostały narzucone.

 1. 1. Czy koniecznie muszą być panele z powłoką samoczyszczącą?
 2. 2. Oświadczenie producenta szkła pokryte warstawą anty-refleksyjną z przepuszczalnością światła min.94,5%
 3. 3. Podpisana umowa na wprowadzenie na rynek oraz utylizację zużytych modułów.

Dylemat nasuwa się głównie przy tych punktach, z uwagi, iż dopasowanie wszystkich kryteriów jest nie możliwe, gdyż panele, które miałyby zawierać wszystkie Państwa założenia, nie są dostępne na rynku. Przedstawiliście Państwo parametry, najprawdopodobniej wybrane z kilku charakterystycznych właściwości paneli oraz inwertera.

Czy mam przedłożyć ofertę, która będzie odbiegać, 3-4kryteriami, od Państwa założeń?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający rezygnuje ze złożenia oświadczenia producenta szkła, ale wymaga pokrycia warstwą anty-refleksyjną z przepuszczalnością światła min.94,5%.

Ponadto, Zamawiający rezygnuje z tego, aby Wykonawca miał podpisaną umowę na wprowadzenie na rynek oraz utylizację zużytych modułów.

 

Pytanie z dnia 20.11.2020 r.

 

Za pośrednictwem miniPortalu złożyliśmy ofertę, nie zauważyliśmy jednak, że została dokonana zmiana treści SWIZ. Piszę, aby uzyskać od Państwa potwierdzenie, że zmiany wprowadzone dnia 17.11.2020 r. nie wpłynęły na zakres zamówienia oraz dokumenty które należało dostarczyć wraz z ofertą. 

 

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca powinien samodzielnie ocenić, czy wprowadzone zmiany wpływają na treść złożonej oferty.

 

Pytanie z dnia 23 listopada 2020 r.

 

Bardzo proszę o informację, czy jeżeli nasza firma nie posiada wykazu dostaw i montażu 10 kotłów w trzech kontraktach, to czy jesteśmy automatycznie wykluczeni z przetargu? czy jednak możemy złożyć naszą ofertę.


Odpowiedź:

Zamawiający nie ocenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przed terminem składania ofert.

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

C. W związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie z dnia 16.11.2020 r. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji treści załącznika nr 1.2 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy, a mianowicie na stronie skreśla się:

 

Szkło solarne pokryte warstwą anty-refleksyjną z przepuszczalnością światła min. 94,5% potwierdzone oświadczeniem producenta szkła.

Podpisana umowa wprowadzającego do obrotu na rynku polskim o odbiorze i utylizacji zużytych modułów w myśl ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

D. Powyższe działania Zamawiającego obligują go do kolejnego przedłużenia termin składania ofert. Tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

      

       Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad.

E. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430.

Sprostowania zmian zostały przekazane w dniu 09.12.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

 

G. W załączeniu:

1) Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 09.12.2020 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-12-09
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-12-09 14:45
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-09 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2020-12-16 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno
Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych
oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n003yjrg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-118342
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/09/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

Zamiast:
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:00

Powinno być:
Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:30

Powinno być:
Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-12-09
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-12-09 14:48
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-14 10:23
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 243-601701

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-429430)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 10:30
 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-12-14
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-12-14 10:27
Załączniki:
 • 2020-OJS243-601701-pl64.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-12-14
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-12-14 10:28
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-16 19:50
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja: