Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-09-14 godz. 11:25 do czwartek 2020-10-15 godz. 10:00 piątek 2020-10-23 godz. 10:00 piątek 2020-11-06 godz. 10:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-14 11:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-09-14
Data końca składania ofert: czwartek 2020-10-15 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 178-429430

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno
E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.gmina-glowno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Głowno

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45321000 Izolacja cieplna
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL71 Łódzkie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Głowno.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Głowno, obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 36 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) montowane na dachach lub elewacjach budynków mieszkalnych osób fizycznych:
− 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3),
− 28 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3),
− 3 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3),
b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3),
2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
5) montaż grupy pompowej,
6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,
9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,
11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla:
− 2 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 2 panele;
− 5 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 3 panele;
− 1 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 4 panele;
Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie microSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu,
12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.1 do SIWZ (część 1
zamówienia–kolektory słoneczne).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głowno

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Głowno.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głowno, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 62 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

− 2 zestawy, każdy o mocy min. 2,17 kWp,
− 13 zestawów, każdy o mocy min. 3,41 kWp,
− 10 zestawów, każdy o mocy min. 4,34 kWp,
− 9 zestawów, każdy o mocy min. 5,27 kWp,

b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

− 4 zestawy, każdy o mocy min. 3,41 kWp,
− 5 zestawów, każdy o mocy min. 4,34 kWp,
− 16 zestawów, każdy o mocy min. 5,27 kWp,

c) montowane na gruncie u osób fizycznych:

− 1 zestaw o mocy min. 4,34 kWp,
− 2 zestawy, każdy o mocy min. 5,27 kWp,

2) montaż inwertera,
3) instalacja prądu stałego DC,
4) instalacja prądu zmiennego AC,
5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,
6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,
8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
9) wykonanie instalacji w sposób umożliwiający jej podłączenie do sieci energetycznej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do przyłączenia instalacji do sieci, a następnie po ich akceptacji przez Zamawiającego złoży je w OSD.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

42161000 Kotły grzewcze wody gorącej
45331110 Instalowanie kotłów
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Głowno.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Głowno, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 25 szt. kotłów na biomasę o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
3) wykonanie montażu czopucha do komina,
4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,
7) wykonanie montażu pomp obiegowych,
8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,
10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 5 szt. kotłów na biomasę. Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kotły na biomasę na karcie microSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN), i współpracy z systemem monitoringu.
12) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.3 do SIWZ (część 3 zamówienia - kotły na biomasę).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

— 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

— 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— 6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

— 7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

— 7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

— 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu

— 8.2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.1.2016 wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

— 8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

— 9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.7.2 SIWZ,

— 9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

— 10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) jednolity dokument, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak  podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2 SIWZ,

— w pkt 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

— w pkt 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań przez Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— 6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— 6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 20 instalacji – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.

b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 30 instalacji – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.

c) w zakresie części 3 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców c. o. w ilości min. 10 kotłów lub pieców c.o. – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.

UWAGA: W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

— 8.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

— 8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

— 8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ.

— 8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) w zakresie części 1 zamówienia:

− karty katalogowe kolektorów słonecznych i zasobników solarnych podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1.1 do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1 (dal kolektorów słonecznych) i pkt. 6.2 (dla zasobników solarnych) projektu budowlano-wykonawczego,

− certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp;

a) w zakresie części 2 zamówienia:

− karty katalogowe modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 1.2 do SIWZ, zgodnie z pkt. 1.4.1 (dla modułu) i pkt. 1.4.2 (dla inwertera) projektu budowlano-wykonawczego,

− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, EN-61730-1 lub z normami równoważnymi oraz EN-61730-2 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

− certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na mgłę solną zgodnie z normą IEC 61701 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

Ciąg dalszy znajduje się w VI.3) Informacje dodatkowe.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/10/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w placówce:
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie
Bronisławów 10, 95-015 Głowno
Sala obrad

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3):

−certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na degradację indukowaną potencjałem PID lub równoważnym wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

−certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów wytrzymałości modułów na obciążeniem 8000 Pa wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

c) w zakresie części 3 zamówienia:

−karty katalogowe kotłów na biomasę podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w załączniku Nr 1.3 do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1 projektu budowlano-wykonawczego,

−certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp, −sprawozdanie z badania, na podstawie którego został wystawiony certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN- EN 303-5:2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303-5:2012 lub równoważnej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej  wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości,

−certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp.

— 8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b)–d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— 8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

—12.1.1. dla części 1 zamówienia: 7 700,00 PLN

—12.1.2. dla części 2 zamówienia: 26 500,00 PLN

—12.1.3. dla części 3 zamówienia: 7 200,00 PLN

— Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

— 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

— 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

— 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/09/2020

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-09-14
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-09-14 11:23
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-08 12:25
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

 1. W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz w związku z upływającym w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00 terminem składania ofert, Zamawiający: Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, dokonuje zmiany SIWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2020 r., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

        

         Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

 

 1. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 9ede7c0e-8bfc-41c4-91a4-fd169ffdc72d opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 08.10.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

 

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian, a pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami zostaną zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przygotowaniu.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-08
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-08 12:22
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-13 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-10-23 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 199-482386

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-429430)


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno

E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych
oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:00

Powinno być:
Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:30

Powinno być:
Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-13
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-13 15:08
Załączniki:
 • 2020-OJS199-482386-pl64.47kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-10-13
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-10-13 15:09
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-21 11:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-11-06 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

A. W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz w związku
z upływającym w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00 terminem składania ofert, Zamawiający: Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, dokonuje zmiany SIWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert
do dnia 06.11.2020 r
., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

        

         Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad.

 

B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian, a pytania Wykonawców wraz
z odpowiedziami zostaną zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przygotowaniu.

 

C. Uwaga: Zamawiający ponadto informuje, że na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl utworzył nowe postępowanie o identyfikatorze: 73092185-149a-4dc8-96ba-01f49fb5ee66, dla którego udostępnia nowy klucz publiczny, który jest niezbędny dla Wykonawców do zaszyfrowania oferty. Stary klucz utracił ważność.

 

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430.

Sprostowania zmian zostały przekazane w dniu 21.10.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

E. W załączeniu:

 1. Sprostowanie 1 przekazane do publikacji dnia 21.10.2020 r.
 2. Sprostowanie 2 przekazane do publikacji dnia 21.10.2020 r.
 3. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_73092185-149a-4dc8-96ba-01f49fb5ee66.asc nowy klucz publiczny z dnia 21.10.2020 r. do zaszyfrowania ofert.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-21
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-21 11:49
Załączniki:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-21 15:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Głowno,     ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia 21.10.2020 r.:

W związku z zauważeniem istotnych rozbieżności w dokumentacji do postępowania przetargowym nr GWI.271.1.5.2020. pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno.”, prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwracamy się z poniższymi pytaniami dotyczącymi Części II postępowania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głowno” i prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi:

1. Prosimy o pilne wyjaśnienie, czy zapis umieszczony na str. 9 Projektu budowlano-wykonawczego (dalej: PBW) do Części II postępowania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”: cyt. „Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty jak również karty katalogowe modułów i inwerterów” jest wiążący dla Oferentów/Wykonawców? Zgodnie bowiem z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) (Rozdział 8, pkt-y 8.1. i 8.2. oraz Rozdział 13 pkt 13.4.) Wykonawca ma złożyć:

a) Formularz ofertowy (…)

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (…),

c) Pełnomocnictwo (…) - jeżeli dotyczy,

d) Pełnomocnictwo (…) - jeżeli dotyczy,,

e) Zobowiązanie (…) - jeżeli dotyczy, Nigdzie jednak w treści SIWZ nie jest wspomniane, by należało składać wszystkie dokumenty wskazane w w/w PBW od str. 8 do str. 9., a przecież PBW, zgodnie z informacją ze str. 7 SIWZ stanowi integralną składową SIWZ w postaci Załącznika Nr 1.2 do SIWZ.

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o pilne wyjaśnienie podniesionej sprawy ze względu na nieodległy termin składania ofert w postępowaniu. Naszym zdaniem, wskazana wyżej rozbieżność może stanowić przyczynek do unieważnienia postępowania, ze względu na obarczenie postępowania wadą niemożliwą do usunięcia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji treści załącznika nr 1.2 do SIWZ, a mianowicie skreśla zdanie:

 

„Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty jak również karty katalogowe modułów i inwerterów”.  

 

znajdujące się na str. 8 Projektu budowlano-wykonawczego.

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-21
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-21 15:35
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1690485
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-23 15:15

Stopka strony