Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Głowno, dnia 05 sierpnia 2021 r.

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Głowno
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 sierpnia 2021 r. do 02 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, pok. 5 w godzinach pracy urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno w zakładce Planowanie Przestrzenne (www.bip.gmina-glowno.pl/planowanie-przestrzenne).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pok. 6 – sala konferencyjna.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany studium mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Głowno na adres: Urząd Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP /gminaglowno/skrytka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2021 r.
Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sposób określony powyżej. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, pok. 5, w godzinach pracy urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Głowno.
Projekt fragmentarycznej zmiany studium dotyczy obszaru w miejscowość Popów Głowieński.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głowno.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –Andrzeja Włodarczyka –naslo14@op.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 11 pkt 1, 3, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami danych może być projektant sporządzający projekt na podstawie stosownej umowy, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego i organ nadzoru prawnego.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub przesyłane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Przekazane dane nie będą profilowane.

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2021-08-05
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-08-05 08:14
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-05 08:28

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno wraz z prognozą odziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-08-05 08:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200586
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 13:51:11