Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
(nazwa stanowiska pracy)

w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

 1. Wymagania kwalifikacyjne:
 1. wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska lub pokrewne;
 2. Minimum 1 rok stażu pracy( pożądany w administracji publicznej lub samorządowej);
 3. Spełnia warunki określone w art.6 ust.l i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych(t.j.Dz.U.2016.902):
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; -posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • nieposzlakowana opinia;
 1. Znajomość obsługi komputera( pakiet MS Office, Exel, poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych;
 2. prawo jazdy kat. B i samochód.
 1. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej;

Znajomość ustawy prawa w zakresie zamówień publicznych, budownictwa wodnego i melioracji, ochrona środowiska, o samorządzie gminnym;

 1. Umiejętność interpretacji prawa w praktyce;
 2. Umiejętność planowania i organizacji pracy;
 3. Samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i dyspozycyjność w wykonywaniu zadań.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska
 2. Szczegółowy opis zakresu czynności znajduje się w opisie stanowiska
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy- pełny etat, obowiązująca 8-mio godzinna dobowa i 40-sto godzinna tygodniowa norma czasy pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 2. miejsce pracy - Urząd Gminy Głowno , Głowno ul. Kilińskiego 2 oraz teren gminy Głowno.
 3. specyfika pracy: praca przy komputerze oraz w terenie, bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno nie wyniósł 6 %.
 2. Wymagane dokumenty:
 1. Własnoręcznie podpisany życiorys - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
 2. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 4. dokumenty poświadczające posiadany staż pracy zawodowej oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy , zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy.
 5. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 • nieposzlakowanej opinii, niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych , posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art.l 1 ust.2 i 3 ustawy;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. 2016.922);
 1. Termin , miejsce i forma składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w sekretariacie pokój nr 8,1 piętro, lub

 1. przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2,95-015 Głowno.
 1. Dokumenty aplikacyjne złożone w Urzędzie Gminy Głowno lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie , opatrzonej napisem:

„ NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE- PRACOWNIK DS. GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA”

 1. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2016 roku do godz. 15.00.
 2. 0 zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.
 3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną ani poza ogłoszeniem.
 4. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminem nie będą rozpatrywane.
 1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji . Osoby , które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
 2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno , ul. Kilińskiego 2,95-015 Głowno.

Przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z KRK oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku, o które się ubiega.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Szkup
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Tomasz Białek - Informatyk
  data publikacji: 2016-09-01 21:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-05 10:31

Załaczniki - Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

drukuj (Załaczniki - Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Szkup
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Tomasz Białek - Informatyk
  data publikacji: 2016-09-01 21:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50095
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-23 10:45:55