Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrołęce

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrołęce

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona we wsi Ostrołęka, gmina Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 237/5 (obręb Ostrołęka, Nr 0021), o powierzchni 0,2736 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00070985/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Ostrołęka na terenie gminy, Głowno, powiat zgierski, województwo łódzkie. Zlokalizowana około 4 km od centrum Głowna, we wschodniej części gminy. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze gminnej, dojazdowej, o nawierzchni asfaltowej, łączącej się z drogą lokalną prowadzącą z Głowno, ulicą Ostrołęcką przez wieś w kierunku miejscowości Albinów. Działka posiada kształt litery „L”. Węższym ramieniem przylega do drogi lokalnej. Szerokość frontu wzdłuż drogi wynosi ok. 20 m. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa liściaste w wieku powyżej 30 lat oraz karpiny drzew po usuniętym zadrzewieniu. Nieruchomość od strony południowej i zachodniej sąsiaduje z siedliskiem gospodarstwa rolnego, od strony północnej i wschodniej z gruntami użytkowanymi rolniczo. W oddaleniu rozproszona zabudowa zagrodowa usytuowana wzdłuż drogi dojazdowej. Otoczenie zadbane. Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 11MMR.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu ww. symbolem, plan ustala następujące przeznaczenie:

11MMR:

przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, agroturystyka stacje transformatorowe.
 

Cena wywoławcza nieruchomości: 62.000,00 zł netto
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Termin przetargu ustala się na dzień 09 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie, sala nr 6 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100 groszy). Wniesienia wadium należy dokonać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno nr 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 do dnia 06 sierpnia 2018 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2018 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrołęce)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-06-27 08:59

Dokumenty związane z przetargiem

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-06-27 08:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15945
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-02 15:10

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1463044
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-09 11:16

Stopka strony