Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoniewie

Wójt Gminy Głowno ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoniewie
 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Antoniew, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 170/3 (obręb Antoniew, Nr 0002), o powierzchni 0,1133 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00110373/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Antoniew na terenie gminy Głowno w odległości ok. 2.5 km od centrum miasta Głowna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej relacji Głowno- Popów Głowieński – Bielawy z drogą lokalną Antoniew – Bronisławów. Obie drogi posiadają nawierzchnię asfaltową. Działka 170/3 jest działką narożną. Nieruchomość ma kształt wielokątny regularny, zbliżony do prostokąta. Szerokość działki od strony drogi powiatowej wynosi ok. 40 m, a od drogi lokalnej ok. 28 m. Od strony południowo wschodniej, bezpośrednio przy drodze powiatowej, w obrysie działki wydzielono działkę pod przystanek PKS (działka 170/4). Nieruchomość jest nieogrodzona. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o konstrukcji drewnianej. Budynek w bardzo złym stanie technicznym o pow. zabudowy ok.160 m2. Na działce rosną pojedyncze drzewa. Nieruchomość jest położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.
 

Nieruchomość była przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 03.10.2019 r. zakończonego wynikiem negatywnym; drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 09.01.2020 r. zakończonego wynikiem negatywnym; trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20.03.2020 r. zakończonego wynikiem negatywnym.
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość oznaczona jest symbol 4MMR, 10KZ i 58KL.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu ww. symbolem, plan ustala następujące przeznaczenie:

4MMR:

przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, agroturystyka, stacje transformatorowe.

10KZ:

drogi zbiorcze.

58KL:

drogi lokalne.
 

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 25.500,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.). Do zaproponowanej przez nabywcę w przetargu kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu ustala się na dzień 28 maja 2020 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie, sala nr 6 (parter).
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy). Wniesienia wadium należy dokonać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno nr 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 do dnia 25 maja 2020 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 32/2020 Wójta Gminy Głowno z dnia 21 kwietnia 2020 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.
 

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.
 

Głowno, 21 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoniewie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2020-04-21
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2020-04-21 08:43
 • 20190826_082907
 • 20190826_083004
 • 20190826_083108
 • 20190826_083155
 • 20190826_083207
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2020-04-21 08:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25137
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-19 10:46

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1650213
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:40

Stopka strony