Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno z 2007 roku

Uchwała Nr I/198/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Głowno.

Uchwała Nr IV/19/07 Rady Gminy Głowno z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu na rok 2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy Głowno z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Głowno.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy Głowno z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007

Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu nadania oraz wręczenia tytułu „ Zasłużony dla Gminy Głowno”.

Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu nadania oraz wręczenia tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Głowno”.

Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Albinów

Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Antoniew

Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boczki Domaradzkie

Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boczki Zarzeczne

Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bronisławów

Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chlebowice

Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrowa

Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Domaradzyn

Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Feliksów

Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gawronki

Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Helenów

Uchwała Nr V/36/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jasionna.

Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kadzielin.

Uchwała Nr V/38/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamień.

Uchwała Nr V/39/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karasica.

Uchwała Nr V/40/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karnków.

Uchwała Nr V/41/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubianków.

Uchwała Nr V/42/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkolice.

Uchwała Nr V/43/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mięsośnia.

Uchwała Nr V/44/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrołęka.

Uchwała Nr V/45/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piaski Rudnickie.

Uchwała Nr V/46/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Popów Głowieński.

Uchwała Nr V/47/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Popówek Włościański.

Uchwała Nr V/48/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudniczek.

Uchwała Nr V/49/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Władysławów Bielawski.

Uchwała Nr V/50/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Władysławów Popowski.

Uchwała Nr V/51/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Lubiankowska.

Uchwała Nr V/52/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Mąkolska.

Uchwała Nr V/53/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Zbrożkowa.

Uchwała Nr V/54/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Konarzew.

Uchwała Nr V/55/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ziewanice.

Uchwała Nr V/56/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie udziału w projekcie budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy.

Uchwała Nr VI/57/07 Rady Gminy Głowno z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowno na rok 2007 r.

Uchwała Nr VI/58/07 Rady Gminy Głowno z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na rok 2007.

Uchwała Nr VI/59/07 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności Gminy Głowno oraz należności jednostek organizacyjnych Gminy Głowno, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Uchwała Nr VI/60/07 Rady Gminy Głowno z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.

Uchwała Nr VI/61/07 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VII/62/07 Rady Gminy Głowno z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego na realizację zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice-Domaradzyn-Popów, przez wieś Domaradzyn”.

Uchwała Nr VII/63/07 Rady Gminy Głowno z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Głowno a Wojewodą Łódzkim w sprawie przyjęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Uchwała Nr VII/64/07 Rady Gminy Głowno z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Gminy Głowno z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Głowno z tytułu wykonania budżetu Gminy Głowno za rok 2006 r.

Uchwała Nr VIII/66/07 Rady Gminy Głowno z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głowno”.

Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Gminy Głowno z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głowno”.

Uchwała Nr VIII/68/07 Rady Gminy Głowno z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głowno”.

Uchwała Nr VIII/69/07 Rady Gminy Głowno z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/58/07 Rady Gminy Głowno z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2007 roku .

Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Gminy Głowno z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/64/07 Rady Gminy Głowno z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.

Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Głowno z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 662/3 o pow. 0,0129 ha, 662/4 o pow. 0,0139 ha oraz 662/5 o pow. 0,0 121 ha położonych w Woli Mąkolskiej gm. Głowno.

Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy Głowno z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy Głowno z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2007 rok

Uchwała Nr IX/74/07 Rady Gminy Głowno z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głownie

Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 40/8 o pow. 0,1073 ha położonej w Lubiankowie gm. Głowno.

Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/07 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głowno na rok 2007 r.

Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz SP ZOZ w Głownie z przeznaczeniem dla Przychodni Rejonowej w Głownie

Uchwała Nr X/79/07 Rady Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2007 rok

Uchwała Nr X/80/07 Rady Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu.

Uchwała Nr X/81/07 Rady Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głowno na 2007 rok

Uchwała Nr XI/82/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Głowno na 2007 rok

Uchwała Nr XI/83/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2007 rok

Uchwała Nr XI/84/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr XII/86/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głownie

Uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Głowno Nr XLIII/136/06 oraz wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.

Uchwała Nr XII/88/07 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008–2011.

Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/80/07 Rady Gminy Głowno z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu.

Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura”

Uchwała Nr XIII/92/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Bzura”

Uchwała Nr XIV/93/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Głowno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” jako członek wspierający.

Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8 położonych w Lubiankowie gm. Głowno.

Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2007 rok

Uchwała Nr XIV /96/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Gminy Głowno z dnia roku 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno

Uchwała Nr XIV/99/07 Rady Gminy Głowno z dnia roku 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno

Uchwała Nr XV/100/07 Rady Gminy Głowno 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na rok 2008.

Uchwała Nr XV/101/07 Rady Gminy Głowno z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu na rok 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XV/102/07 Rady Gminy Głowno z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych gminy Głowno.

Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy Głowno z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/07 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno

Uchwała Nr XVI/104/07 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2007 rok

Uchwała Nr XVI/105/07 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2007 rok

Uchwała Nr XVI/106/07 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na rok 2007.

Uchwała Nr XVI/107/07 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na rok 2007.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Furga
  data wytworzenia: 2008-01-01
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-02-09 10:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20103
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-10-26 14:15:36