Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
GWI.271.2.1.2019 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Głowno pn.: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia””
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-18 14:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-03-18
Data końca składania ofert: wtorek 2019-04-02 godz. 12:00
Oznaczenie: GWI.271.2.1.2019
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Głowno pn.: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia””.

I. Zamawiający:

Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

strona internetowa: www.bip.gmina-glowno.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”.

Szczegółowy zakres objętego nadzorem zadania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do przetargu GWI.271.1.1.2019 (dostępna na stronie Zamawiającego: bip.gmina-glowno.pl - zakładka Zamówienia publiczne – postępowania wszczęte - „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia”. Nr ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych: 526564-N-2019 z dnia 2018-03-18 r. LINK

Inspektor pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi.

Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zamówienie obejmuje:

1. Reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

3. Inspektor nadzoru będzie obecny na placu budowy w terminie i czasie niezbędnym do zachowania ciągłości prac i zapewnienia skutecznego nadzoru oraz dokonywania odbiorów robót zanikających i odbiorów częściowych. Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do weryfikowania jakości wykonanych robót codziennie lub zgodnie z ustaleniami otrzymanymi od Zamawiającego. Przybycie na budowę powinno nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego od powiadomienia, w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.

4. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych do stosowania.

5. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania.

6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych.

7. Żądanie od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów.

8. Dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

9. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej.

10. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych.

11. Udział w naradach koordynacyjnych budowy.

12. Udział w przekazywaniu placu budowy.

13. Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

III. Termin wykonania:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego, czyli od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania. Termin realizacji robót budowlanych dla Wykonawcy inwestycji został ustalony do dnia 12 lipca 2019 r.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w branży drogowej. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

Wykonawca musi wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy co najmniej dwóch inwestycjach polegających na budowie/przebudowie dróg w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

3. Wykaz wykonanych usług w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).

4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

VI. Kryteria oceny ofert:

 • Cena oferty – 100%

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

      Pc = --------------------------------------------------------------------   x  100 pkt.

                         Cena brutto oferty badanej

VII. Informacje administracyjne:

1. Termin składania ofert: upływa w dniu 02.04.2019 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gmina-glowno.pl, oraz faksem/mailem.

3. Dodatkowych informacji udziela: Podinspektor Karolina Sobierajska  pod nr telefonu: 42 719 12 91 w. 113.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem dróg gminnych”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)

Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.

7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie pisemnej, która zostanie podpisana po wyłonieniu wykonawcy.

11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny;

2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;

4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Z up. Wójta

/-/ Jolanta Szkup

Sekretarz Gminy Głowno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-03-18
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-03-18 14:13
Załączniki:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Głowno pn.: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia””
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-04 14:55
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GWI.271.2.1.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Głowno pn.: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120081E i 120085E Władysławów Popowski - Mięsośnia””.

 Gmina Głowno informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Drogowe Biuro Projektowe

Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6

28-500 Kazimierza Wielka

który zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 1 700,00 zł (netto) + 391,00 zł (VAT) = 2 091,00 zł (brutto). Oferent zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 12.07.2019 r. zgodnie z treścią zapytania ofertowego, zaoferował 14 dniowy termin płatności.

Oferta wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i w oparciu o przyjęte w zaproszeniu kryteria oceny ofert otrzymała 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Z up. Wójta

/-/ Jolanta Szkup

Sekretarz Gminy Głowno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-04-04
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-04-04 14:55
Załączniki:
 • Zestawienie złożonych ofert328.03kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-04-04
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-04-04 14:56
 • Porównanie złożonych ofert - punktacja205.89kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-04-04
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-04-04 14:56
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1611147
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 14:02

Stopka strony