Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
GWI.271.2.2.2019 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-22 13:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-03-22
Data końca składania ofert: piątek 2019-04-05 godz. 12:00
Oznaczenie: GWI.271.2.2.2019
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Głowno”.

I. Zamawiający:

Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

strona internetowa: www.bip.gmina-glowno.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

Zadanie nr 1: projekt drogi (działka 812 obręb Wola Zbrożkowa). Droga gruntowa, długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 1100 mb.

Zadanie nr 2: projekt drogi w Woli Mąkolskiej (działki nr 419, 770/2, 770/4). Droga o nawierzchni asfaltowej, długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 1400 mb.

Zadanie nr 3: projekt drogi (działka 253, 539/2, 539/1 obręb Ziewanice). Droga gruntowa, w części utwardzona warstwą tłucznia, długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 700 mb.

Zadanie nr 4: projekt drogi (działka nr 271 obręb Ostrołęka). Droga o nawierzchni asfaltowej, długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 700 mb.

Zadanie nr 5: projekt drogi (działka 1050/1 obręb Wola Mąkolska – od nr 106 do 107). Droga gruntowa utwardzona gruzem, długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 250 mb.

Zadanie nr 6: projekt na utwardzenie drogi (działka nr 216 obręb Lubianków). Droga gruntowa, długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 300 mb.

Zadanie nr 7: dwuetapowy projekt na utwardzenie drogi (działka nr 30, obręb Jasionna – od strony Bogumina 750 m). Droga gruntowa utwardzona gruzem, długość projektowanego odcinka wynosi od. 750 m. Pierwszy etap dotyczy utwardzenia tłuczniem, drugi wykonania nakładki asfaltowej.

Projektowane drogi muszą włączać się do istniejących dróg powiatowych oraz gminnych
o nawierzchni bitumicznej, zgodnie z ich położeniem. Szerokość projektowanych dróg musi być spójna zarówno z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, jak
i faktycznymi warunkami terenowymi.

Zakres projektów obejmuje również opracowanie projektów technicznych uwzględniających budowę lub przebudowę zjazdów do posesji i dróg bocznych.

W przypadku zadań nr 1, 3, 5 dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

1. Przebudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego:

 • wykonanie podbudowy tłuczniowej
 • wykonanie warstwy z tłucznia
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu
 • wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu
 • utwardzenie poboczy.

2. Wykonanie stałej organizacji ruchu.

W przypadku zadań nr 2, 4 dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

1. Przebudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego:

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu
 • wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu
 • utwardzenie poboczy.

2. Wykonanie stałej organizacji ruchu.

W przypadku zadań nr 6 i I etapu zadania nr 7 dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

1. Przebudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego:

 • wykonanie podbudowy tłuczniowej.

W przypadku etapu II zadania nr 7 dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

1. Przebudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego:

 • wykonanie warstwy z tłucznia
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu
 • wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu
 • utwardzenie poboczy.

2. Wykonanie stałej organizacji ruchu.

Jest to orientacyjny zakres dokumentacji, szczegółowy zakres dokumentacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym po dokonaniu wizji terenowej ww. dróg.

W ramach realizacji zadania należy wykonać następujące usługi:

1. Wykonanie map do celów projektowych.

2. Opracowanie koncepcji budowy/przebudowy lub remontu poszczególnych dróg.

3. Opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych lub projektów budowlano – wykonawczych, na podstawie zatwierdzonej koncepcji.

4. Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych służących uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

5. Złożenie wymaganej prawem budowlanym dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Zgierzu celem dokonania zgłoszenia budowlanego robót lub uzyskania pozwolenia na budowę – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

6. Opracowanie szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót.

7. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych.

8. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Każdy projekt powinien zostać opracowany w 4 egzemplarzach w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

III. Termin wykonania:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego:

- zadanie nr 1: do 10 maja 2019 r.;

- zadanie nr 6: do 10 maja 2019 r.;

- zadanie nr 7 - na wykonanie I etapu, czyli wstępnej podbudowy tłuczniowej: do 10 maja 2019 r., etap II: do 31 lipca 2019 r.

Pozostałe wymagane prawem dokumenty dla ww. zadań: do 31 lipca 2019 r.

Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla pozostałych zadań nr 2, 3, 4, 5: do 31 lipca 2019 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania projektów w branży drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

Wykonawca musi wykazać doświadczenie w projektowaniu przy co najmniej trzech inwestycjach polegających na zaprojektowaniu budowy / przebudowy / remontu dróg w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach..

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

3. Wykaz wykonanych usług w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).

4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia osób, które będą wykonywać zamówienie.

5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

VI. Kryteria oceny ofert:

 • Cena oferty brutto łącznie za wykonanie wszystkich zadań – 100%

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

      Pc = --------------------------------------------------------------------   x  100 pkt.

                         Cena brutto oferty badanej

VII. Informacje administracyjne:

1. Termin składania ofert: upływa w dniu 05.04.2019 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gmina-glowno.pl, oraz faksem/mailem.

3. Dodatkowych informacji udziela: Podinspektor Karolina Sobierajska  pod nr telefonu: 42 719 12 91 w. 113.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta - opracowanie projektów dróg gminnych”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)

Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.

7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie pisemnej, która zostanie podpisana po wyłonieniu wykonawcy.

11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny;

2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;

4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Z up. Wójta

/-/ Jolanta Szkup

Sekretarz Gminy Głowno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-03-22
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-03-22 13:47
Załączniki:
„Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-08 13:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GWI.271.2.2.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Głowno”.

 Gmina Głowno informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

PI Design Tomasz Piasecki

ul. Rajdowa 10 lok. 127

94-003 Łódź

który zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 49 200,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z wymogami zawartymi w treści zapytania ofertowego, zaoferował 14 dniowy termin płatności.

Oferta wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i w oparciu o przyjęte w zapytaniu kryteria oceny ofert otrzymała 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono 9 ofert, 2 oferty zostały odrzucone jako niezgodne z wymogami zawartymi w treści zapytania ofertowego.

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

Z up. Wójta

/-/ Jolanta Szkup

Sekretarz Gminy Głowno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-04-08
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-04-08 12:34
Załączniki:
 • Zestawienie złożonych ofert498.1kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-04-08
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-04-08 13:08
 • Porównanie złożonych ofert - punktacja210.43kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-04-08
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-04-08 13:08
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1611202
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 14:02

Stopka strony