Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
GWI.271.2.3.2019 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Koszenie poboczy dróg gminnych w 2019 r.”
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-08 08:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-05-08
Data końca składania ofert: środa 2019-05-22 godz. 12:00
Oznaczenie: GWI.271.2.3.2019
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Koszenie poboczy dróg gminnych w  2019 r.”.

I. Zamawiający:

Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

strona internetowa: www.bip.gmina-glowno.pl

II Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wykoszenie poboczy dróg gminnych. Zakres zamówienia obejmuje obustronne wykoszenie porostów na poboczach dróg. Szerokość koszenia wynosi minimum 1,0 m. Szacunkowa długość dróg przy których należy wykosić pobocza wynosi około 72,5 km. Szczegółowy wykaz dróg do wykoszenia zostanie udostępniony wyłonionemu wykonawcy.

III. Termin wykonania:

Termin wykonania zadania zostanie ustalony w porozumieniu z zamawiającym, prace należy wykonać w ciągu 7 dni od zlecenia przez zamawiającego, nie później niż do 1 lipca 2019 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędny sprzęt, tj.:

wykonawca powinien posiadać co najmniej jeden pojazd wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku o szerokości  koszenia co najmniej 1,0 m. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na drogach podczas wykonywania robót. Sprzęt powinien być oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu należy wypełnić i załączyć załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

3. Wykaz wyposażenia technicznego (załącznik nr 3).

4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

VI. Kryteria oceny ofert:

 • Cena jednostkowa oferty brutto za wykoszenie obustronne poboczy na odcinku 1 km drogi – 100%

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

      Pc = --------------------------------------------------------------------   x  100 pkt.

                         Cena brutto oferty badanej

VII. Informacje administracyjne:

1. Termin składania ofert: upływa w dniu 22.05.2019 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gmina-glowno.pl, oraz e-mailem.

3. Dodatkowych informacji udziela: Podinspektor Karolina Sobierajska  pod nr telefonu: 42 719 12 91 w. 113.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta – koszenie poboczy dróg gminnych”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.

7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie pisemnej, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania.

11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny.

2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-05-08
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-05-08 08:33
Załączniki:
„Koszenie poboczy dróg gminnych w 2019 r.”
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-24 08:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GWI.271.2.3.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Koszenie poboczy dróg gminnych w  2019 r.”.

 Gmina Głowno informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Dariusz Śliwkiewicz

ul. Polna 5A

95-011 Bratoszewice

który zaproponowała najniższą cenę za wykoszenie obustronne poboczy na odcinku 1 km drogi za kwotę: 98,00 zł  (netto) + 7,84 zł (VAT) = 105,84 zł (brutto). Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z wymogami zawartymi w treści zapytania ofertowego (w terminie 7 dni od zlecenia nie później niż do 01.07.2019 r.), zaoferował 30 dniowy termin płatności.

Oferta wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i w oparciu o przyjęte w zapytaniu kryteria oceny ofert otrzymała 100,00 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert.

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-05-24
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-05-24 08:19
Załączniki:
 • Zestawienie złożonych ofert331.83kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-05-24
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-05-24 08:20
 • Porównanie złożonych ofert - punktacja183.75kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-05-24
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-05-24 08:20
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1611181
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 14:02

Stopka strony