Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
GWI.271.2.9.2019 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Modernizacja odwodnienia drogi gminnej we wsi Karasica (rowy odwadniające)”.
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-05 13:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-08-05
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-08-19 godz. 12:00
Oznaczenie: GWI.271.2.9.2019
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Modernizacja odwodnienia drogi gminnej we wsi Karasica (rowy odwadniające)”.

I. Zamawiający:

Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

strona internetowa: www.bip.gmina-glowno.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest regulacja i oczyszczenie z namułów odcinka rowu przydrożnego o długości około 520 mb przy asfaltowej drodze gminnej w miejscowości Karasica (działka nr ewid. 70 obręb Karasica), z zachowaniem odpowiedniego spadku w celu swobodnego spływu wód oraz oczyszczenie przepustów w ilości 10 szt., znajdujących się na trasie rowu  o łącznej długości ok. 57 mb. Rów należy odtworzyć w granicach pasa drogowego, który jest oznakowany palikami. Za modelowy przekrój do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o kształcie trapezowym, szerokości dna minimum 0,4 m, nachyleniu skarp 1:1 oraz głębokości dna rowu wynoszącej 0,7 m (różnica pomiędzy dnem rowu, a brzegiem jezdni asfaltowej od strony rowu). Brzeg góry skarpy powinien być wykonany w odległości około 0,7 mb od jezdni asfaltowej, w zależności od szerokości pobocza w danym miejscu. Namuł i nadmiar gruntu, powstały z odmulenia rowu należy wywieźć poza teren pasa drogowego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego (położone nie dalej niż 5 km od miejsca wykonywania prac), z wyjątkiem wykorzystania niezbędnych ilości do rozplantowania przy krawędzi rowu.

III. Termin wykonania:

Prace należy wykonać do 31 października 2019 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają niezbędny sprzęt do wykonania zamówienia – koparka oraz pojazd umożliwiający odwiezienie nadmiaru gruntu i namułu.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 3).

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

VI. Kryteria oceny ofert:
 • Cena oferty brutto – 100%

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

      Pc = --------------------------------------------------------------------   x  100 pkt.

                         Cena brutto oferty badanej

VII. Informacje administracyjne:

1. Termin składania ofert: upływa w dniu 19.08.2019 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gmina-glowno.pl, oraz e-mailem.

3. Dodatkowych informacji udziela: Podinspektor Karolina Sobierajska: 42 719 12 91 w. 113.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta – modernizacja odwodnienia drogi gminnej we wsi Karasica (rowy odwadniające)”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.

7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie pisemnej, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania.

11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny.

2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-08-05
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-08-05 13:29
Załączniki:
„Modernizacja odwodnienia drogi gminnej we wsi Karasica (rowy odwadniające)”
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-20 08:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GWI.271.2.9.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Modernizacja odwodnienia drogi gminnej we wsi Karasica (rowy odwadniające)”.

Gmina Głowno informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Dariusz Śliwkiewicz

ul. Polna 5A

95-011 Bratoszewice

który zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 13 000,00 zł (netto) + 2 990,00 zł (VAT) = 15 990,00 zł (brutto). Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31 października 2019 r., zaoferował 30 dniowy termin płatności.

Oferta wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i w oparciu o przyjęte w zapytaniu kryteria oceny ofert otrzymała 100,00 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty, żadne oferty nie zostały odrzucone.

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-08-20
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-08-20 08:03
Załączniki:
 • Informacja o wyniku293.39kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-08-20
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-08-20 08:05
 • Zestawienie złożonych ofert264.66kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-08-20
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-08-20 08:05
 • Porównanie złożonych ofert - punktacja179.14kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-08-20
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-08-20 08:05
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1554199
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 13:21

Stopka strony