Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r. / GWI.271.1.7.2019 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r. / 540191774-N-2019 z dnia 12-09-2019 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2019-09-05 godz. 14:30 do piątek 2019-09-13 godz. 10:00 poniedziałek 2019-09-16 godz. 10:00 środa 2019-09-18 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-05 14:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-09-05
Data końca składania ofert: piątek 2019-09-13 godz. 10:00
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głowno, krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2 , 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-glowno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą korespondencyjną
Adres:
Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Numer referencyjny: GWI.271.1.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści załącznika nr 1a, stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 4. Na dostarczony sprzęt komputerowy Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, dokumentem gwarancyjnym będzie karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę. Okres gwarancji rozpoczyna bieg w dniu odbioru przedmiotu umowy (dostawy). 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30231300-0
48000000-8
32322000-6
30213200-7
30121200-5
30237410-6
38652100-1
48620000-0
32342400-6
30230000-0
30232000-4
30232110-8
32420000-3
30236000-2

 

 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych, lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2) Karty katalogowe / specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu / oprogramowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium wynosi: 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100 2) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110 t.j. z późn.zm.). 2) W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i w szczególności winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczenia (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) stwierdzenie, że gwarancja lub poręcznie są nieodwołalne w trakcie obowiązywania i bezwarunkowe, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub • wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, informacji dotyczącej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarant (poręczyciel) nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia jakichkolwiek warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 3) Gwarancja (poręczenie) może zawierać zastrzeżenie gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 4) Brak w gwarancji (poręczeniu) elementów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a – f, bądź zamieszczenie w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń będzie traktowane przez zamawiającego jako brak zabezpieczenia oferty wadium. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głownie 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Dostawa sprzętu komputerowego - WADIUM”. Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę kopię polecenia przelewu. 2) Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w sekretariacie (pokój nr 8) tut. Urzędu Gminy. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy rachunek Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 3) Oferta nie zabezpieczona wadium lub nie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium, lub nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości, nie będzie rozpatrywana, a wykonawca ten będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, informacji dotyczącej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Zamiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ustawy PZP. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje w szczególności możliwość zmiany Umowy w przypadku: 1) wycofania z sieci dystrybucji lub z innego powodu niedostępności oferowanego modelu sprzętu/oprogramowania i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu a nadto nowo oferowany przedmiot umowy będzie posiadał parametry nie niższe niż parametry techniczne i funkcjonalności oraz spełnia wszystkie parametry określone wskazane w ofercie Wykonawcy oraz będzie kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, oprogramowaniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ; ponadto Wykonawca przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego modelu Sprzętu/oprogramowania, a Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na dokonanie tej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego; 2) pojawienia się na rynku nowego rozwiązania technologicznego w zakresie przedmiotu zamówienia, bez względu na fakt, iż dotychczasowe nie zostało wycofane z produkcji, Wykonawca może zaproponować zastąpienie dotychczasowego rozwiązania innym, nowym rozwiązaniem, o nie gorszych funkcjach i parametrach technicznych, a Zamawiający może taką propozycję przyjąć, przy czym cena nie może ulec zmianie; 3) w przypadkach określonych w pkt 1 Zmawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, nie więcej jednak niż o 5 dni roboczych. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: 1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania zamówienia, 2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 6. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r. poz. 419 z późniejszymi zmianami), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podjętych środków ochrony fizycznej i prawnej dotyczących zastrzeżenia części oferty, poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów i dokumentów. 5. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymagań w celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający ujawni tę część oferty. 6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. 42 719 12 91; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@odo.info.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: GWI.271.1.7.2019 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o a rt. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-05
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-05 14:31
Załączniki:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-06 11:25
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019
Szczegółowa informacja:

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t. j.) zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” polegającej na zmianie parametrów technicznych niektórych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zmianie ulega załącznik nr 1a do SIWZ oraz zmianie ulega termin składania ofert w sposób następujący:

1. Rozdział XVI ust. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Urząd Gminy Głowno, ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres

Urząd Gminy Głowno

ul. J. Kilińskiego 2

95 – 015 Głowno

OFERTA:Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

Nie otwierać przed 16.09.2019 r. godz. 10:10

”.

2. Rozdział XVII ust. 1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Głowno, ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno pok. nr 8 – sekretariat w terminie do dnia 16.09.2019 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno w dniu 16.09.2019 r. godz. 10:10 (sala konferencyjna – pok. nr 6).”

3. Załącznik nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do zmiany SIWZ.

Zmiana jest spowodowana zamieszczeniem błędnej wersji załącznika nr 1a do SIWZ.

Ujednolicone teksty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznika nr 1a do SIWZ stanowią załącznik do niniejszych zmian. Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-06
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-06 11:23
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 11:29
Załączniki:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-06 11:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-09-16 godz. 10:00
Oznaczenie: 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r. / GWI.271.1.7.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 593937-N-2019
Data: 05/09/2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-16, godzina: 10:00
 
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-06
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-06 11:44
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-09 12:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 09.09.2019 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Pytania dotyczą sprzętu: komputery przenośne 57 szt.:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:

Oprogramowanie nie musi być zainstalowane przez producenta komputera, może je również zainstalować Wykonawca. Dostarczany sprzęt musi być skonfigurowany i gotowy do użycia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania z atrybutami legalności zgodnie z wymaganiami licencyjnymi producenta oprogramowania.

Pytanie nr 4:

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź:

Tak, jest taka możliwość.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź:

Tak, jest taka możliwość.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z informacją zawartą w poz. 5 załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga możliwości pracy z domeną Active Directory.


Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

   Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-09
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-09 12:13
Załączniki:
 • Zapytanie nr 1 do SIWZ + Odpowiedź741.9kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-09
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-09 12:13
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-12 09:25
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 10.09.2019 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Pytanie nr 1:

Pozycja 5. Laptop nr 1 - 57 szt.:

Zamawiający wymaga aby razem z notebookami dostarczyć oprogramowanie antywirusowe. Na jaki okres ma być dostarczona licencja na oprogramowanie antywirusowe 12mc, 24 mc czy 36 mc?

Zamawiający wymaga aby razem z notebookami dostarczyć pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji) – licencja EDU wielostanowiskowa (lub równoważny). Czy Zamawiający wymaga aby pakiet biurowy był tego samego producenta co system operacyjny na notebooku? Na jaki okres ma być licencja pakietu biurowego, terminowa czy wieczysta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania antywirusowego z licencją na minimum 12 miesięcy.

Pakiet biurowy może być tego samego producenta co system operacyjny na notebooku. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pakietów biurowych, które pobierają dodatkowe opłaty od użytkowników, programów zawierających reklamy i dostępnych za darmo dla wszystkich.

Zamawiający wymaga dostarczenia pakietu biurowego z licencją bezterminową, umożliwiającą przeniesienie na inny komputer.

Pytanie nr 2:

Pozycja 9. Projektor multimedialny nr 1 - 1 szt.

Typ projektora

3LCD

Rozdzielczość natywna / najwyższa wspierana

1920x1200 / 3840x2160 30Hz

Kontrast (min)

15 000:1

Jasność

3800 Ansi Lumenów (max 225W AC)

Czas życia lampy w trybie ECO (min)

15 000 godzin

Współczynnik projekcji

1.2 - 2.1 : 1

Ogniskowa

17,2 – 27,7mm

Przysłona

F=1.5 - 2.08  

Zoom (min)

x1.6

Odległość projekcji

0.75 - 12.88m

Korekcja trapezowa

w pionie i poziomie +/-30 stopni

Głośność w trybie ECO (max)

29dB

Wejścia video

1x VGA 2x HDMI 1x RCA

Wyjścia video

1x VGA

Wejścia / wyjścia audio

3.5mm jack, RCA stereo / 3,5mm jack (out)

USB

1x Typ A (zasilany), 1x Typ B

Kontrola

RJ45, RS232

Możliwość wyświetlania kontentu 3D

Zgodnie z naszą wiedzą nie ma na rynku projektora w technologii 3LCD, który ma możliwość wyświetlania kontentu 3D w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści projektor, który nie posiada możliwości wyświetlania kontentu 3D?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza projektor, który nie posiada możliwości wyświetlania kontentu 3D.

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu treści załącznika nr 1a do SIWZ oraz po zapoznaniu się z treścią wniosku nr 2 o wyjaśnienie treści SIWZ dokonuje zmian wymaganych parametrów urządzeń wymienionych w poz. Nr 5 i 9 załącznika nr 1a do SIWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Ujednolicony tekst załącznika nr 1a do SIWZ zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej zamawiającego.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-12
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-12 09:27
Załączniki:
 • Zapytanie nr 2 do SIWZ + Odpowiedź970.33kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-12
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-12 09:28
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-12 09:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 3

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 11.09.2019 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Pytanie nr 1:

Dotyczy poz. 15 Serwer. Czy Zamawiający określa typ obudowy dla serwera? Czy jest dowolność?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa typu obudowy dla serwera.

Pytanie nr 2:

Dotyczy poz. 15 Serwer. Czy "protokół rdp" oznacza połączenia terminalowe?

Odpowiedź:

Tak, protokół rdp oznacza połączenia terminalowe.

Pytanie nr 3:

Dotyczy poz. 16 Wkładki SFP. Czy wkładki SFP mają służyć dla serwera z poz. 15? Czy do innej maszyny?

Odpowiedź:

Wkładki SFP mają służyć dla serwera z poz. nr 15 załącznika 1a do SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy poz. 5 Laptop nr 1. Proszę określić na jaki czas (miesiące, lata) Zamawiający przewiduje zakup ochrony antywirusowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania antywirusowego z licencją na minimum 12 miesięcy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy poz. 5 Laptop nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na procesor 4 rdzeniowy od 1.60 GHz do 3,40 GHz? Obniżenie progu taktowania procesora tylko o 0,20 GHz nie wpłynie znacząco na jakość pracy na laptopie (laptopy do uczniów) a jednocześnie pozwoli to zaproponować sprzęty tańsze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę taktowania procesora dla sprzętu wymienionego w załączniku nr 1a do SIWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy poz. 8 Cyfrowy aparat fotograficzny. Czy w opisie minimalnych wymagań jest omyłka pisarska i Zamawiającemu chodziło przy parametrze nagrywanie wideo miała być wartość "1920 x 1080" zamiast podanej wartości "1960 x 1080"?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w treści opisu produktu widniejącego pod poz. 8 w załączniku nr 1a do SIWZ – cyfrowego aparatu fotograficznego przy parametrze „nagrywanie video” wystąpiła omyłka pisarska. Wymagana rozdzielczość to 1920 x 1080.

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu treści załącznika nr 1a do SIWZ oraz po zapoznaniu się z treścią wniosku nr 3 o wyjaśnienie treści SIWZ dokonuje zmian wymaganych parametrów urządzeń wymienionych w poz. Nr 8 załącznika nr 1a do SIWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Ujednolicony tekst załącznika nr 1 do SIWZ zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej zamawiającego.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

   Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-12
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-12 09:30
Załączniki:
 • Zapytanie nr 3 do SIWZ + Odpowiedź726.32kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-12
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-12 09:31
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-12 09:38
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

ZMIANA NR 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t. j.) zamawiający biorąc pod uwagę wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” polegającej na zmianie parametrów technicznych niektórych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zmieniono parametry urządzeń wymienionych w poz. nr 5, 8 i 9. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SIWZ oraz zmianie ulega termin składania ofert w sposób następujący:

1. Rozdział XVI ust. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Urząd Gminy Głowno, ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres

Urząd Gminy Głowno

ul. J. Kilińskiego 2

95 – 015 Głowno

OFERTA:Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

Nie otwierać przed 18.09.2019 r. godz. 10:10

”.

2. Rozdział XVII ust. 1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Głowno, ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno pok. nr 8 – sekretariat w terminie do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno w dniu 18.09.2019 r. godz. 10:10 (sala konferencyjna – pok. nr 6).”

3. Załącznik nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do zmiany SIWZ.

Ujednolicone teksty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznika nr 1a do SIWZ stanowią załącznik do niniejszej zmiany. Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-12
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-12 09:38
Załączniki:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-12 09:43
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2019-09-18 godz. 10:00
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r. / 540191774-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 593937-N-2019
Data: 05/09/2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-18, godzina: 10:00
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-12
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-12 09:45
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-12 15:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r. / 540191774-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 3

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPROSTOWANIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że popełnił błąd udzielając odpowiedzi na pytanie nr 3 zawarte we wniosku dotyczącym wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Poniżej zamieszamy prawidłową odpowiedź:

Pytanie nr 3:

Dotyczy poz. 16 Wkładki SFP. Czy wkładki SFP mają służyć dla serwera z poz. 15? Czy do innej maszyny?

Odpowiedź:

Wkładki SFP mają służyć dla switchów z poz. nr 14 załącznika 1a do SIWZ.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-12
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-12 15:18
Załączniki:
 • Sprostowanie wyjaśniena nr 3 do SIWZ317.04kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-12
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-12 15:19
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-12 15:20
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 4

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 12.09.2019 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w załączniku nr 1a do SIWZ w pkt. 1 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. wymaga technologii druku laserowe kolorowe. Czy Zamawiający dopuści także sieciowe urządzenie wielofunkcyjne drukujące w technologii LED, które jest tożsame z technologią laserową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń drukujących w technologii LED. Wymagane są urządzenia zgodne z opisem.

  Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-12
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-12 15:21
Załączniki:
 • Zapytanie nr 4 do SIWZ + Odpowiedź344.95kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-12
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-12 15:21
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-18 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Informujemy, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę: 287 670,18 zł brutto.

Złożone oferty przedstawiają się następująco:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

E-DEAL Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Tuwima 97

90-031 Łódź

309 058,20 zł (brutto)

10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

48 mies.

14 dni

2

ALLTECH Sp. J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

312 370,43 zł (brutto)

14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

48 mies.

14 dni

3

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

268 510,67 zł (brutto)

14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

48 mies.

14 dni

4

DESICO Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29c

50-424 Wrocław

319 565,90 zł (brutto)

14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

48 mies.

14 dni

Głowno dnia 18.09.2019 r.

 

informację sporządził:

Inspektor Maciej Olejniczak

 

Z up. Wójta
/-/ Sekretarz Gminy

Jolanta Szkup

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-18
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-18 14:00
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert415.16kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-18
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-18 14:02
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-07 14:50
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 593937-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. / GWI.271.1.7.2019 / 540187326-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1

E-DEAL Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Tuwima 97

90-031 Łódź

46,20

40,00

86,20

2

ALLTECH Sp. J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

52,20

40,00

92,20

3

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

60,00

40,00

100,00

4

DESICO Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29c

50-424 Wrocław

51,00

40,00

91,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-10-07
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-10-07 14:51
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-07 14:55
Załączniki:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-18 10:40
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 510222699-N-2019 z dnia 18-10-2019 r. / GWI.271.1.7.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593937-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540191774-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GWI.271.1.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści załącznika nr 1a, stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 4. Na dostarczony sprzęt komputerowy Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, dokumentem gwarancyjnym będzie karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę. Okres gwarancji rozpoczyna bieg w dniu odbioru przedmiotu umowy (dostawy). 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30231300-0, 48000000-8, 32322000-6, 30213200-7, 30121200-5, 30237410-6, 38652100-1, 48620000-0, 32342400-6, 30230000-0, 30232000-4, 30232110-8, 32420000-3, 30236000-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 231649.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: biuro@kombitplus.pl
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Kod pocztowy: 61-612
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 272745.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 272745.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 353799.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-10-18
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-10-18 10:44
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549311
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-17 09:27

Stopka strony