Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
622903-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. / GWI.271.1.14.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-15 09:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-11-15
Data końca składania ofert: wtorek 2019-11-26 godz. 10:00
Oznaczenie: 622903-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. / GWI.271.1.14.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głowno, krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2 , 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-glowno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą korespondencyjną
Adres:
Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”
Numer referencyjny: GWI.271.1.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie polegających na: 1) przejęciu zwierząt wyłapanych na terenie gminy Głowno przebywających w dniu zawarcia umowy w dotychczasowym schronisku Schronisko Jasionka, Jasionka, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz i dalsze ich utrzymanie. Przewiezienie zwierząt do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę odbędzie się na jego koszt i przy użyciu własnych środków transportu; 2) rozpoczęcie czynności zmierzających do wyłapania zwierzęcia bezdomnego z terenu gminy Głowno (w tym przybycie na miejsce wskazane przez Zamawiającego), w czasie maksymalnie 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia dokonanego wyłącznie przez Zamawiającego, a następnie jego transport i umieszczenie w schronisku oraz oznakowanie chipem; 3) prowadzeniu ewidencji oznakowanych zwierząt; 4) aktywnym poszukiwaniu osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych: a. wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie zwierzęcia, b. do adopcji mogą być wydawane zwierzęta tylko zachipowane i wysterylizowane/wykastrowane na podstawie wypełnionych dokumentów określonych w Regulaminie schroniska oraz zaszczepione, z aktualną książeczką zdrowia; 5) bezzwłocznym informowaniu Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego uśmierceniu; 6) sprawowaniu całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie; 7) sprawowaniu opieki weterynaryjnej, polegającej na: a. 14 – dniowej kwarantannie, b. odpchleniu i odrobaczeniu, c. szczepieniu przeciwko chorobom zakaźnym, wściekliźnie i leczeniu (chirurgia miękka i twarda), d. kontroli płodności (sterylizacji, kastracji itp.), e. uśmierceniu zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień w przypadku choroby, konieczność uśmiercenia zwierzęcia winna być potwierdzona przez lekarza weterynarii; 8) powiadomieniu Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania zlecenia, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego rozdziału drogą mailową sekretariat@gmina-glowno.pl lub faksem 42 719 20 08, 9) zapewnieniu przez Wykonawcę całodobowego kontaktu telefonicznego; 10) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych. 2. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca. 3. Według stanu na dzień 31 października 2019 r. Zamawiający ma pod swoją opieką 38 szt. bezdomnych zwierząt (psy), które znajdują się w schronisku w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz. Liczba odłapanych zwierząt w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosiła: 9 szt. (psów). 4. Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się przy odławianiu zwierząt urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom, a także do stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122 t.j.). 5. Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657).

II.5) Główny kod CPV: 98390000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
60000000-8
85200000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2020-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a1.) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, ważne co najmniej w dniu składania ofert; a2.) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Głowno; a3.) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 80 000 zł brutto w skali roku każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. W celu wykazania spełnienia warunku należy wypełnić i złożyć wykaz usług - załącznik nr 5 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b1.) W celu wykazania spełnienia warunku należy przedłożyć zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej – minimalne poziomy zdolności w tym zakresie: Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli dysponuje specjalistycznymi środkami do wyłapywania zwierząt, pojazdami do transportu zwierząt oraz przedstawi możliwości przetrzymywania bezdomnych zwierząt - opis miejsca, w którym zwierzęta będą przetrzymywane, należy wypełnić załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Kserokopia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, ważne co najmniej w dniu składania ofert. 4) Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Głowno. 5) Wykaz wyposażenia technicznego - załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie usług określonych w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. a.3 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. a.3 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej mogą być: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. a.3 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas odłapania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Zamiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ustawy PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania zamówienia, b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1010 z późniejszymi zmianami), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podjętych środków ochrony fizycznej i prawnej dotyczących zastrzeżenia części oferty, poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów i dokumentów. 5. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymagań w celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający ujawni tę część oferty. 6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. 42 719 12 91; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@odo.info.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: GWI.271.1.14.2019 pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o a rt. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-15
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-15 09:02
Załączniki:
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-20 11:50
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 622903-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. / GWI.271.1.14.2019
Szczegółowa informacja:

ZMIANA NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021” polegającej na zmianie treści załącznika nr 1a do SIWZ – formularza cenowego.

Zmianie ulega załącznik nr 1a do SIWZ – formularz cenowy, lp. 1 kolumna 7 tabeli – omyłkowo wstawiono liczbę dni: 731, powinna wynosić „-”.

Ujednolicony tekst Załącznika nr 1a do SIWZ stanowi załącznik do niniejszych zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-20
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-20 11:41
Załączniki:
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-26 11:10
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 622903-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. / GWI.271.1.14.2019
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”.

Informujemy, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 240 000,00 zł brutto.
 

Złożone oferty przedstawiają się następująco:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

Termin wykonania

Czas odłapania

Termin płatności

1.

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne

Wojtyszki 18

98-277 Brąszewice

257 660,40 zł (brutto)

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

1 godz.

14 dni

2.

Żwir-Max Firma Przemysław Skupiński

Dąbrówka Strumiany ul. Pogodna 37

95-100 Zgierz

252 322,25 zł (brutto)

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

1 godz.

21 dni

 

 

Głowno dnia 26.11.2019 r.

 

informację sporządził:

Podinspektor Piotr Antczak

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-26
 • zdarzenie opublikował: Piotr Antczak
  data dodania: 2019-11-26 11:14
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-13 15:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 622903-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. / GWI.271.1.14.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Żwir-Max Firma Przemysław Skupiński

Dąbrówka Strumiany ul. Pogodna 37

95-100 Zgierz

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 252 322,25 zł, termin płatności faktury – 21 dni, termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

CZAS ODŁAPANIA

Razem

1

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne

Wojtyszki 18

98-277 Brąszewice

58,80

40,00

98,80

2

Żwir-Max Firma Przemysław Skupiński

Dąbrówka Strumiany ul. Pogodna 37

95-100 Zgierz

60,00

40,00

100,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5.  Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-12-13
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-12-13 15:05
Załączniki:
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-27 14:45
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 510281895-N-2019 z dnia 27-12-2019 r. / GWI.271.1.14.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622903-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno w latach 2020 - 2021”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GWI.271.1.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie polegających na: 1) przejęciu zwierząt wyłapanych na terenie gminy Głowno przebywających w dniu zawarcia umowy w dotychczasowym schronisku Schronisko Jasionka, Jasionka, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz i dalsze ich utrzymanie. Przewiezienie zwierząt do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę odbędzie się na jego koszt i przy użyciu własnych środków transportu; 2) rozpoczęcie czynności zmierzających do wyłapania zwierzęcia bezdomnego z terenu gminy Głowno (w tym przybycie na miejsce wskazane przez Zamawiającego), w czasie maksymalnie 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia dokonanego wyłącznie przez Zamawiającego, a następnie jego transport i umieszczenie w schronisku oraz oznakowanie chipem; 3) prowadzeniu ewidencji oznakowanych zwierząt; 4) aktywnym poszukiwaniu osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych: a. wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie zwierzęcia, b. do adopcji mogą być wydawane zwierzęta tylko zachipowane i wysterylizowane/wykastrowane na podstawie wypełnionych dokumentów określonych w Regulaminie schroniska oraz zaszczepione, z aktualną książeczką zdrowia; 5) bezzwłocznym informowaniu Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego uśmierceniu; 6) sprawowaniu całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie; 7) sprawowaniu opieki weterynaryjnej, polegającej na: a. 14 – dniowej kwarantannie, b. odpchleniu i odrobaczeniu, c. szczepieniu przeciwko chorobom zakaźnym, wściekliźnie i leczeniu (chirurgia miękka i twarda), d. kontroli płodności (sterylizacji, kastracji itp.), e. uśmierceniu zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień w przypadku choroby, konieczność uśmiercenia zwierzęcia winna być potwierdzona przez lekarza weterynarii; 8) powiadomieniu Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania zlecenia, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego rozdziału drogą mailową sekretariat@gmina-glowno.pl lub faksem 42 719 20 08, 9) zapewnieniu przez Wykonawcę całodobowego kontaktu telefonicznego; 10) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych. 2. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca. 3. Według stanu na dzień 31 października 2019 r. Zamawiający ma pod swoją opieką 38 szt. bezdomnych zwierząt (psy), które znajdują się w schronisku w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz. Liczba odłapanych zwierząt w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosiła: 9 szt. (psów). 4. Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się przy odławianiu zwierząt urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom, a także do stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122 t.j.). 5. Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98390000-3
 
Dodatkowe kody CPV: 60000000-8, 85200000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 205140.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Żwir-Max Firma Przemysław Skupiński
Email wykonawcy: schroniskojasionka.biuro@gmail.com
Adres pocztowy: Dąbrówka Strumiany ul. Pogodna 37
Kod pocztowy: 95-100
Miejscowość: Zgierz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 252322.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 252322.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 257660.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-12-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-12-27 14:46
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1570968
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-26 14:37

Stopka strony