Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
GWI.271.2.11.2019 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
„Budowa oświetlenia ulicznego LED w Lubiankowie, Woli Zbrożkowej i Ziewanicach”
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-02 14:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-12-02
Data końca składania ofert: piątek 2019-12-06 godz. 13:00
Oznaczenie: GWI.271.2.11.2019
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.z późn.zm.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego LED w Lubiankowie, Woli Zbrożkowej i Ziewanicach”.

I. Zamawiający:

Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

strona internetowa: www.bip.gmina-glowno.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest budowa trzech odcinków nowego oświetlenia ulicznego LED z niezbędnym oprzyrządowaniem zasilanego z sieci energetycznej w pasach dróg gminnych w miejscowościach Lubianków, Wola Zbrożkowa i Ziewanice gm. Głowno:

 • Zadanie nr 1 - budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Lubianków: obejmuje montaż 7 słupów oraz 326 mb przewodu sieci napowietrznej zasilania wraz z montażem wysięgników do opraw oświetleniowych i opraw typu LED;
 • Zadanie nr 2 - budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Wola Zbrożkowa: obejmuje montaż 4 słupów oraz 184 mb przewodu sieci napowietrznej zasilania wraz z montażem wysięgników do opraw oświetleniowych i opraw typu LED;
 • Zadanie nr 3 - budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Ziewanice: obejmuje montaż 4 słupów oraz 214 mb przewodu sieci napowietrznej zasilania wraz z montażem wysięgników do opraw oświetleniowych i opraw typu LED.

Do oferty należy załączyć kosztorysy wykonania robót – osobne dla poszczególnych zadań. W ofercie należy podać rodzaj, producenta i model oferowanych opraw oświetleniowych, co umożliwi Zamawiającemu ocenę zgodności oferty z opracowanym projektem oświetlenia.

2. Roboty należy wykonać ściśle według wytycznych zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej dla każdego odcinka oświetlenia ulicznego.

3. Zamówienie obejmuje wybudowanie oświetlenia wraz z podłączeniem do sieci energetycznej i uruchomieniem.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie  wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

III. Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać do 30 grudnia 2019 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponował będzie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie: kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej;

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

Wykonawca musi wykazać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie / przebudowie / modernizacji oświetlenia ulicznego w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Kosztorysy ofertowe odrębnie na wykonanie 3 zadań.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

4. Wykaz wykonanych robót w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).

5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

VI. Kryteria oceny ofert:
 • Cena oferty brutto – 90%

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone według następujących składowych wg wzoru:

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

      Pc = --------------------------------------------------------------------   x  90 pkt.

                         Cena brutto oferty badanej

 • Okres gwarancji – 10%

Punkty za kryterium okres gwarancji Gb zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                        Okres gwarancji w ofercie badanej

      Gb = --------------------------------------------------------------------   x  10 pkt.

                     Najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert*

*(od 24 do 60 miesięcy)

 

Obliczenie punktacji łącznej: Pc + Gb.

VII. Informacje administracyjne:

1. Termin składania ofert: upływa w dniu 06.12.2019 r. godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gmina-glowno.pl, oraz e-mailem.

3. Dodatkowych informacji udziela: Inspektor Maciej Olejniczak  pod nr telefonu: 42 719 12 91 w. 123.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta –  budowa oświetlenia ulicznego LED”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.

7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie pisemnej, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania.

11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny.

2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

IX. Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykaz wykonanych robót.

4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

5. Wzór umowy.

6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Lubianków.

7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Wola Zbrożkowa.

8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Ziewanice.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-12-02
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-12-02 11:54
Załączniki:
„Budowa oświetlenia ulicznego LED w Lubiankowie, Woli Zbrożkowej i Ziewanicach”
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-10 14:55
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GWI.271.2.11.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na

„Budowa oświetlenia ulicznego LED w Lubiankowie, Woli Zbrożkowej i Ziewanicach”

W dniu 02.12.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, które ogłoszono na tablicy Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 oraz w biuletynie informacji publicznej oraz przesłano do 12 wykonawców świadczących usługi w branży oświetlenia ulicznego.

Termin składania ofert minął w dniu 06.12.2019 r. o godz. 13:00. W wyznaczonym terminie składania ofert do siedziby zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty, wobec czego niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-12-10
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-12-10 14:57
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1570958
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-26 14:37

Stopka strony