Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GWI.271.2.1.2020 - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Głowno”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-01-31 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-01-31
Data końca składania ofert: piątek 2020-02-14 godz. 12:00
Oznaczenie: GWI.271.2.1.2020
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.z późn.zm.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Głowno”.

I. Zamawiający:

Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

strona internetowa: www.bip.gmina-glowno.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw cząstkowych, w postaci uzupełnienia ubytków nawierzchni na drogach o nawierzchniach bitumicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Głowno metodą ciśnieniowego wbudowania grysów bazaltowych, otoczonych emulsją asfaltową modyfikowaną za pomocą urządzenia do remontu nawierzchni Patcher.

Przewidywane zużycie materiału grysowo-emulsyjnego wynosi do 50 ton.

Zakres zlecenia uzależniony będzie od aktualnych potrzeb na drogach
o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Głowno. Naprawy zlecane będą Wykonawcy sukcesywnie w czasie od dnia podpisania umowy do końca terminu jej ważności
(29.05.2020 r.).

Wszystkie użyte do naprawy bieżącej materiały muszą odpowiadać art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz normom technicznym, posiadać aprobaty techniczne lub świadectwa jakości.

III. Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać do 29 maja 2020 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponował będzie co najmniej jednym urządzeniem typu Patcher;

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

Wykonawca musi wykazać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień polegających na naprawie nawierzchni bitumicznych o wartości minimum 15 000,00 zł brutto w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

3. Wykaz wykonanych robót w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).

4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

VI. Kryteria oceny ofert:

 • Cena oferty brutto – 100%

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone według następujących składowych wg wzoru:

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone wg następującego wzoru.

                Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

      Pc = --------------------------------------------------------------------   x  100 pkt.

                         Cena brutto oferty badanej

VII. Informacje administracyjne:

1. Termin składania ofert: upływa w dniu 14.02.2020 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gmina-glowno.pl, oraz e-mailem.

3. Dodatkowych informacji udziela: Podinspektor Karolina Sobierajska  pod nr telefonu: 42 719 12 91 w. 113.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta –  remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Głowno”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.

7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie pisemnej, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania.

11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny.

2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

IX. Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykaz wykonanych robót.

4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

 

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-01-31
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-01-31 14:15
Załączniki:
„Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Głowno”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-17 14:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GWI.271.2.1.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.z późn.zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Głowno”.

Gmina Głowno informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

Micin 12

99-314 Krzyżanów

który zaproponował cenę jednostkową za 1 tonę mieszanki zużywanej do remontu wraz z jej aplikacją: 430,89 zł (netto) + 99,11 zł (VAT) = 530,00 zł (brutto). Oferent zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 29 maja 2020 r., zaoferował 14 dniowy termin płatności.

Oferta wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i w oparciu o przyjęte w zapytaniu kryteria oceny ofert otrzymała 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert, oferta nr 1 została odrzucona z uwagi na brak wymaganego załącznika nr 4 - klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-02-17
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-02-17 14:25
Załączniki:
 • Informacja o wyniku postępowania461.24kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-02-17
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-02-17 14:26
 • Zestawienie złożonych ofert510.86kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-02-17
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-02-17 14:26
 • Porównanie złożonych ofert - punktacja312.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-02-17
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-02-17 14:26
[drukuj]