Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-23 14:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-04-23
Data końca składania ofert: piątek 2020-05-08 godz. 10:00
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głowno, krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2 , 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-glowno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą korespondencyjną
Adres:
Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”
Numer referencyjny: GWI.271.1.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: a) Zadanie nr 1 - Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej składającej się z działek o nr ewid. 419, 770/2 i 770/4 położonych w miejscowości Wola Mąkolska, gmina Głowno, w skład którego wchodzą następujące prace: • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały w postaci betonowych słupków, w punktach załamania, jednak nie gęściej niż co 50 m, zapewnienie ich ochrony przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, • mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, • ścinanie poboczy o grubości 10 cm, • wywóz nadmiaru gruntu ze ścinania poboczy na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie Gminy Głowno, • utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. b) Zadanie nr 2 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej składającej się z działki o nr ewid. 30 w obrębie Jasionna (od strony Bogumina - 750 m), w skład którego wchodzą następujące prace: • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego, • górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, • regulacja istniejących zaworów wodociągowych, • uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w: • opisie technicznym do projektu budowlanego wraz z załącznikami, • ogólnych specyfikacjach technicznych, • przedmiarze robót. 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, co należy potwierdzić w formularzu ofertowym. 4. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej działek na których realizowana będzie inwestycja. Cenę należy skalkulować uwzględniając wszystkie niezbędne prace przewidziane dokumentacją projektową. Wizja lokalna ma też na celu zorientowanie oferenta co do organizacji placu budowy. 5. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych. 6. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. 7. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i niezbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowalnymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 9. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 10. W związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zobowiązuje się, że następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, z wyjątkiem osoby pełniącej funkcję kierownika robót, będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.): 1) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, 2) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego, 3) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, 4) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca,, 5) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, 6) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna, 7) ścinanie poboczy o grubości 10 cm, 8) wywóz nadmiaru gruntu ze ścinania poboczy na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Głowno, 9) utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu, 10) uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu, 11) regulacja istniejących zaworów wodociągowych.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45233220-7
45233226-9
45233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykazanie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy zł, 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej cztery (4) roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ulicy lub drogi wraz z położeniem nakładki asfaltowej o łącznej wartości robót brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy zł, 00/100). Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą: • uprawnienia budowlane o specjalności drogowej w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały do dn. 30.05.2006 r.) bądź dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały po dn. 30.05.2006 r.) oraz • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od daty uzyskania uprawnień). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust.1 pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego im prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej mogą być: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1) SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium wynosi: 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100 2) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.). 2) W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wyżej wymienione gwarancje lub poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głownie 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych - WADIUM”. Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę kopię polecenia przelewu. 2) Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca zobowiązany jest umieścić oryginał dokumentu w odrębnej kopercie załączonej do oferty. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy rachunek Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 3) Oferta nie zabezpieczona wadium lub nie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium, lub nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości, nie będzie rozpatrywana, a wykonawca ten będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, informacji dotyczącej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ustawy PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w zakresie przesunięcia terminu wykonania robót w przypadku: a) w przypadku wystąpienia szczególnie wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, których nie można było wcześniej przewidzieć, uniemożliwiających wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z technologią (temperatura, odpady) na wniosek Wykonawcy, b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji, tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia, c) nieterminowego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, f) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia (w szczególności działanie sił przyrody, huragan, powódź, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan epidemii lub stan zagrożenia emidemicznego), g) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych, b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 5. W przypadku konieczności zmiany wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca może dokonać zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiającego o powyższej zmianie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 poz. 1010 t.j.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podjętych środków ochrony fizycznej i prawnej dotyczących zastrzeżenia części oferty, poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów i dokumentów. 5. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymagań w celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający ujawni tę część oferty. 6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. 42 719 12 91; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@odo.info.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: GWI.271.1.1.2020 pn.: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o a rt. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 poz. 1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-04-23
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-04-23 13:49
Załączniki:
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-24 12:40
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska” polegającej na zmianie załącznika nr 7 do SIWZ – dokumentacji technicznej.

Zmiana jest spowodowana problemami z rozpakowaniem zawartości opublikowanego załącznika nr 7 do SIWZ.

Prawidłowo działające pliki załącznika nr 7 do SIWZ stanowią załącznik do niniejszej zmiany. Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-04-24
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-04-24 11:57
Załączniki:
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-27 10:50
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

ZMIANA NR 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska” polegającej na zmianie załącznika nr 7 do SIWZ – dokumentacji technicznej.

Zmiana jest spowodowana zgłaszanymi problemami z rozpakowaniem zawartości opublikowanego załącznika nr 7 do SIWZ oraz plików załącznika nr 7 do SIWZ opublikowanych w dniu 24.04.2020 r.

Prawidłowo działające pliki załącznika nr 7 do SIWZ stanowią załącznik do niniejszej zmiany. Każdy plik zawierający część dokumentacji technicznej należy rozpakować osobno.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-04-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-04-27 10:04
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 10:55
Załączniki:
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-30 12:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 29.04.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.

Pytanie nr 1:

Dot. VIII ust. 3 pkt 3), XIII ust. 3 oraz XVI ust. 1 SIWZ (forma zaświadczeń od podmiotów publicznych - ZUS):

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie honorować dokumenty elektroniczne (pliki) w formacie .xml, przesłane przez Wykonawcę np. przez pocztę elektroniczną na adres Zamawiającego lub nagrane na płytę CD załączone do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt VIII ust. 3 pkt 3 SIWZ (w szczególności zaświadczenia Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzyskane z ZUS w formie elektronicznego pliku XML). Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.” W obecnej sytuacji, z uwagi na epidemię Covid-19 uzyskiwanie zaświadczeń od podmiotów takich jak Urząd Skarbowy czy ZUS jest w chwili obecnej znacząco utrudnione, zarówno z uwagi na zmianę w organizacji pracy urzędów i zalecanie kontaktu drogą elektroniczną, a także z powodu wprowadzenie pracy zdalnej pracowników biur przez dużą część wykonawców. 

 W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za prawidłową formę złożenia dokumentu w ramach odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, celem potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy (art. 25 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) kopii zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie: wydruków plików XML uzyskanych z ZUS, opatrzonych własnoręcznym podpisem osoby zdolnej do reprezentacji Wykonawcy oraz opatrzone pieczątką „za zgodność z oryginałem”.?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za prawidłową formę złożenia dokumentu – zaświadczenia z ZUS w ramach odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, celem potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy (art. 25 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) w postaci dokumentu elektronicznego (pliku) w formacie .xml opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymogi w zakresie sposobu przekazania dokumentu Zamawiający określi w wezwaniu kierowanym do Wykonawcy. Dopuszczalne jest również złożenie dokumentu w formie wydruku, określonej w art. 50 ust. 4 a – 4 c z dnia 13 października 1998 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

Pytanie nr 2:

Dot. XIII ust. 3 oraz XVI ust. 1 SIWZ (forma wadium):

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wniesienie przez Wykonawcę wadium w formie dokumentu elektronicznego – oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za prawidłowy sposób wniesienia wadium w postępowaniu? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.” Jeżeli nie, z uwagi na trwający stan epidemii, ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów prywatnych, a także zalecenia rządu i GIS w zakresie pracy zdalnej, Wykonawca wnosi o zmianę SIWZ poprzez umożliwienie wniesienia oryginału wadium (w formie innej, niż w pieniądzu) w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, np. na adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego lub na płycie CD, załączonej do oferty. Z uwagi na stan pandemii, część podmiotów wystawia np. gwarancje ubezpieczeniowe wyłącznie w formie elektronicznej, z uwagi na pracę zdalną pracowników tych podmiotów. W związku z powyższym, wniesienie wadium w formie pisemnej („papierowej”) może być znacząco utrudnione i utrudniać dostęp do postępowania dla części wykonawców. Jednocześnie, wadium wystawione w formie innej niż pieniężna (np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) z zachowaniem formy elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zapewnia w sposób należyty interes Zamawiającego oraz pozwala na realne zabezpieczenie złożonej przez Wykonawcę ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna wniesienie przez Wykonawcę wadium w formie dokumentu elektronicznego – oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za prawidłowy sposób wniesienia wadium w postępowaniu. Pliki oryginału dokumentu elektronicznego należy nagrać na płytę CD i załączyć do oferty zgodnie z wymogami zawartymi w XIV ust. 3 pkt. 2 SIWZ.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-04-30
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-04-30 12:39
Załączniki:
 • Zapytanie nr 1 do SIWZ - BIP1.4MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-04-30
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-04-30 12:40
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-30 12:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 30.04.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.

Pytanie nr 1:

„….wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadań pod nazwą: „Zadanie nr 1 - Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej składającej się z działek o nr ewid. 419, 770/2 i 770/4 położonych w miejscowości Wola Mąkolska, gmina Głowno”, a także „Zadanie nr 2 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej składającej się z działki o nr ewid. 30 w obrębie Jasionna (od strony Bogumina - 750 m)”, poprzez zmianę brzmienia § 13 ust. 4 wzoru warunków umownych, stanowiących załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób, że Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia. 

Mając na uwadze upływający w dniu 08.05.2020 r. termin składania ofert, uprzejmie proszę o w miarę możliwości szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę treści załącznika nr 6 do SIWZ.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-04-30
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-04-30 12:43
Załączniki:
 • Zapytanie nr 2 do SIWZ - BIP691.09kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-04-30
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-04-30 12:44
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-04 08:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 3

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 30.04.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.

Pytanie nr 1:

Czy tyczenie pasa drogowego ma zostać wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami? Wznowienie i stabilizacja granic według ustawy wymaga:

•          zgłoszenia tego faktu do właściwego dla danego terenu PODGiK,

•          sprawdzenie stanu prawnego granic pasa drogowego i działek przyległych,

•          wytyczenie i stabilizację wszystkich punktów granicznych objętych opracowaniem,

•          wezwanie właścicieli na grunt celem okazania przebiegu wytyczonych granic,

•          wezwanie właścicieli do podpisania protokołu przyjęcia wytyczonych granic

•          zarejestrowanie całej wyżej wymienionej procedury poprzez złożenie odpowiedniego operatu do PODGiK.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jedynie oznakowania istniejących granic pasa drogowego słupkami betonowymi z napisem „pas drogowy” zgodnie z odstępami podanymi w SIWZ bez wszczynania ww. procedur.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-04
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-04 08:44
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-04 08:51
Załączniki:
 • Zapytanie nr 3 do SIWZ - BIP480.02kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-04
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-04 08:45
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-07 12:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.

Zamawiający informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego powodu ograniczeniami w działaniu urzędu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Wdrożone rozwiązania spełniają wymogi Urzędu Zamówień Publicznych, który  dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. “Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy PZP”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.05.2020 r. o godz. 10:10

Transmisja prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Głowno.

Odnośnik do transmisji: https://youtu.be/qikvcRVDceI

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-07
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-07 12:32
Załączniki:
 • Informacja w sprawie otwarcia ofert448.23kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-07
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-07 12:32
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-08 11:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

Informujemy, że z uwagi na problemy techniczne z przeprowadzeniem transmisji na żywo otwarcie ofert ulegnie opóźnieniu. Transmisja z otwarcia ofert rozpocznie się niezwłocznie po usunięciu problemów technicznych.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-08
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-08 11:17
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-08 12:05
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

Zamawiający informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego powodu ograniczeniami w działaniu urzędu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Transmisja prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Głowno.

Z uwagi na problemy techniczne podajemy nowy odnośnik do transmisji on-line z otwarcia ofert: 

https://youtu.be/ZHgKnEIsZrQ

Otwarcie ofert rozpocznie się o godzinie 12:15

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-08
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-08 12:06
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-08 14:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.

Informujemy, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę: 910 000,00 zł brutto.

Złożone oferty przedstawiają się następująco:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

DROGOMEX Sp. z o.o.

ul. Bryły 4

05-800 Pruszków

610 546,19 zł  (netto)

140 425,62 zł (VAT)

750 971,82 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

120 mies.

14 dni

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

499 322,40 zł  (netto)

114 844,15 zł (VAT)

614 166,55 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

84 mies.

14 dni

3

„ANDRO+” Roman Fijałkowski

ul. A. Fredry 43

95-060 Brzeziny

775 058,63 zł  (netto)

178 263,48 zł (VAT)

953 322,11 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

60 mies.

30 dni

4

MOTO-SKLEP Mariusz Kobus

Olszewo 2

95-047 Jeżów

760 100,00 zł  (netto)

174 823,00 zł (VAT)

934 923,00 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

84 mies.

30 dni

5

Kral Sp. z o.o.

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 32/34

90-643 Łódź

640 370,89 zł  (netto)

147 285,30 zł (VAT)

787 656,19 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

120 mies.

14 dni

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

523 260,68 zł  (netto)

120 349,96 zł (VAT)

643 610 64 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

120 mies.

30 dni

7

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus

ul. Zawiła 23

95-040 Koluszki

730 242,50 zł  (netto)

167 955,78 zł (VAT)

898 198,28 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

60 mies.

14 dni

8

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

Micin 12

99-314 Krzyżanów

624 609,50 zł  (netto)

143 660,19 zł (VAT)

768 269,69 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

72 mies.

14 dni

9

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Porszewice 31

95-200 Pabianice

479 000,00 zł  (netto)

109 170,00 zł (VAT)

589 170,00 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

120 mies.

14 dni

10

MAL-BRUK Krystian Malarczyk

al. Piłsudskiego 67/49

90-329 Łódź

707 074,38 zł  (netto)

162 627,11 zł (VAT)

869 701,49 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

72 mies.

14 dni

11

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

ul. Łowicka 127

96-100 Skierniewice

652 256,21 zł  (netto)

150 018,93 zł (VAT)

802 275,14 zł (brutto)

do 30 września 2020 r.

60 mies.

15 dni

 

Głowno dnia 08.05.2020 r.

 

informację sporządził:

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Antczak

 

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-08
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-08 14:11
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert965.81kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-08
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-08 14:21
„Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-27 14:40
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 533974-N-2020 z dnia 2020-04-23 r./ GWI.271.1.1.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Porszewice 31

95-200 Pabianice

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1

DROGOMEX Sp. z o.o.

ul. Bryły 4

05-800 Pruszków

46,80

40,00

86,80

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Trybunalski

57,60

28,00

85,60

3

„ANDRO+” Roman Fijałkowski

ul. A. Fredry 43

95-060 Brzeziny

37,20

20,00

57,20

4

MOTO-SKLEP Mariusz Kobus

Olszewo 2

95-047 Jeżów

37,80

28,00

65,80

5

Kral Sp. z o.o.

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 32/34

90-643 Łódź

45,00

40,00

85,00

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

55,20

40,00

95,20

7

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus

ul. Zawiła 23

95-040 Koluszki

39,60

20,00

59,60

8

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

Micin 12

99-314 Krzyżanów

46,20

24,00

70,20

9

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Porszewice 31

95-200 Pabianice

60,00

40,00

100,00

10

MAL-BRUK Krystian Malarczyk

al. Piłsudskiego 67/49

90-329 Łódź

40,80

24,00

64,80

11

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

ul. Łowicka 127

96-100 Skierniewice

43,80

20,00

53,80

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę:

MOTO-SKLEP Mariusz Kobus

Olszewo 2

95-047 Jeżów

oraz oferty nr 10 złożonej przez wykonawcę:

MAL-BRUK Krystian Malarczyk

al. Piłsudskiego 67/49

90-329 Łódź

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału VI ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 3 SIWZ Zamawiający wymagał w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przedmiotowym terminie do siedziby Zamawiającego nie wpłynęło wymagane oświadczenie. Zamawiający pismem z dnia 18 maja 2020 r. wezwał wykonawców do złożenia oświadczenia w terminie do dnia 22 maja 2020 roku godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferty zostają wykluczone z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 i 23 Prawa Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 i 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5.  Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-27 14:43
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP891.91kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-27 14:45
 • Zawiadomienie o wykluczeniu - BIP360.41kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-27 14:48
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1611189
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 14:02

Stopka strony