Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
GWI.271.2.5.2020 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głowno w sezonie 2020/2021”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-14 11:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-10-14
Data końca składania ofert: piątek 2020-10-23 godz. 12:00
Oznaczenie: GWI.271.2.5.2020
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głowno w sezonie 2020/2021”.

I. Zamawiający:

Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

tel.: 42 719 12 91 / fax: 42 719 20 08

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

strona internetowa: www.bip.gmina-glowno.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania, usuwania błota pośniegowego oraz zwalczania gołoledzi na drogach  zarządzanych przez Gminę Głowno. Zamówienie  będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych, każdorazowo na odrębne telefoniczne zlecenie. Wymaga się aby Wykonawca rozpoczął odśnieżanie w ciągu 1 godziny od przyjęcia zlecenia. Drogi należy odśnieżać obustronnie na całej  ich szerokości. Szerokość dróg gminnych wynosi 3,0 – 4,5 m.

W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi po których jeździ autobus szkolny oraz drogi dojazdowe z innych gmin. Pozostałe drogi odśnieżane będą w drugiej kolejności. Odśnieżaniem objęte zostaną również drogi nie objęte wykazem zgłoszone przez Zamawiającego telefonicznie.

Posypywanie dróg odbywać się będzie głównie w miejscach niebezpiecznych (zakręty, skrzyżowania, podjazdy) oraz w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych każdorazowo na odrębne telefoniczne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. Wymaga się aby wykonawca był gotowy do świadczenia usługi i rozpoczął pracę w ciągu 45 minut od telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby łączność  z Wykonawcą była możliwa przez całą dobę przy pomocy telefonów komórkowych. W czasie prowadzenia akcji odśnieżania również musi być zapewniona łączność  z operatorami obsługującymi sprzęt. W przypadku gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie wykonać robót zgodnie z poleceniem, powinien o tym fakcie zawiadomić Zamawiającego, celem ustalenia dalszego postępowania.

Zamawiający przewiduje dodatkową płatność z tytułu dyżurów nocnych i dziennych, utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości (opłata postojowa - miesięczna).

W interesie wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli mu wykonać usługę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

III. Termin wykonania:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają zdolność finansową do wykonania przedmiotu zamówienia;

 • posiadają zdolność techniczną do wykonania przedmiotu zamówienia: dysponują przynajmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do pługowania i posypywania nawierzchni mieszanką solno-piaskową oraz jedną koparko-spycharką wraz z operatorami.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). Niewypełnienie wszystkich pól formularza ofertowego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

2. Wykaz wyposażenia technicznego (załącznik nr 2).

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z dokumentów rejestrowych.

VI. Kryteria oceny ofert:

 • Cena oferty brutto  – 100%

Punkty za kryterium Cena oferty brutto Pc zostaną obliczone według następujących składowych wg wzoru:

1. Odśnieżanie pługiem – stawka za 1 godzinę pracy:

               Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

              Pc1 = --------------------------------------------------------------------   x  50 pkt.

                         Cena brutto oferty badanej

2. Posypanie mieszanką solno-piaskową – stawka za 1 godzinę pracy:

Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

             Pc2 = --------------------------------------------------------------------   x  20 pkt.

              Cena brutto oferty badanej

3. Mieszanka solno-piaskowa 15% za 1 tonę:

Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

             Pc3 = --------------------------------------------------------------------   x  5 pkt.

              Cena brutto oferty badanej

4. Mieszanka solno-piaskowa 30% za 1 tonę:

Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

              Pc4 = --------------------------------------------------------------------   x  5 pkt.

              Cena brutto oferty badanej

5. 1 godzina pracy koparko-spycharki:

Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

             Pc5 = --------------------------------------------------------------------   x  10 pkt.

              Cena brutto oferty badanej

6. Opłata postojowa (miesięcznie):

Cena najniższa brutto spośród badanych ofert

             Pc6 = --------------------------------------------------------------------   x  10 pkt.

              Cena brutto oferty badanej

Obliczenie punktacji łącznej: Pc1 + Pc2 + Pc3 + Pc4 + Pc5 + Pc6

VII. Informacje administracyjne:

1. Termin składania ofert: upływa w dniu 23.10.2020 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gmina-glowno.pl, oraz e-mailem.

3. Dodatkowych informacji udziela: Podinspektor Karolina Sobierajska: 42 719 12 91 w. 113.

4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głowno w sezonie 2020/2021”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: 42 719 20 08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Za datę wpływu oferty uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym i na załączonych wzorach formularzy.

7. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z zamawiającym umowy w formie pisemnej, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania.

11. Zamawiający stosuje zasady ochrony danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny.

2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

IX. Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wykaz wyposażenia technicznego.

3. Zestawienie dróg gminnych

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-14
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-14 11:50
Załączniki:
 • Zapytanie GWI.271.2.5.20202.6MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-10-14 11:52
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy51kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-10-14 11:52
 • Załącznik nr 2 - wykaz wyposażenia technicznego18.43kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-10-14 11:52
 • Załącznik nr 3 - zestawienie dróg gminnych21.07kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-10-14 11:52
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1690467
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-23 15:15

Stopka strony