Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno z 2015 roku

Uchwała Nr I/4/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2015 roku sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Głowno

Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2015 r.

Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2016.

Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę.

Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 326 i 327.

Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2015-2020.

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Głowno w 2015 roku.

Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Głowno z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Głowno z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2015-2026

Uchwała nr VII/32/15 Rady Gminy Głowno z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr VIII/33/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" z siedzibą w Strykowie przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Dmosin, Głowno, Ozorków, Piątek, Stryków oraz Gminy Miasta Głowno.

Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Bronisławów.

Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Domaradzyn.

Uchwała nr VIII/36/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Helenów.

Uchwała nr VIII/37/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Karnków.

Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka.

Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Władysławów Bielawski.

Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ziewanice.

Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew.

Uchwała nr IX/43/15 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno

Uchwała nr IX/44/15 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoania budżetu Gminy Głowno za 2014 rok.

Uchwała nr IX/45/15 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała nr IX/46/15 Rady Gminy Głowno  z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwała nr X/47/15 Rady Gminy Głowno  z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Głowno  z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach.

Uchwała nr X/49/15 Rady Gminy Głowno  z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwała nr XI/50/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Głowno  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019.

Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy Głowno  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwałą nr XII/53/15 Rady Gminy Głowno  

Uchwała nr XII/54/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice, części wsi Wola Mąkolska, wsi Jasionna, części wsi Dąbrowa, części wsi Mięsośnia, części wsi Władysławów Popowski i części wsi Popów Głowieński.

Uchwała nr XII/55/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Uchwała nr XII/56/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XII/57/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Głowno do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2016 roku.

Uchwała nr XIII/60/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno.

Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno.

Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Uchwała nr XIII/63/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/64/15 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XIV/65/15 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwała nr XIV/66/15 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2015-2026

Uchwała nr XIV/67/15 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Głowno i Gminą Stryków

Uchwała nr XIV/68/15 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2016 r.

Uchwała nr XIV/69/15 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 342/1 w obrębie Wola Mąkolska

Uchwała nr XV/70/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 r.

Uchwała nr XV/71/15 Rady Gminy Głowno  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2015-2026

Uchwała nr XV/72/15 Rady Gminy Głowno  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2016-2026

Uchwała nr XV/73/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-02-08 18:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-30 15:27

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-02-08 18:12 przez Piotr Antczak
 • zmieniono 2016-02-08 18:17 przez Piotr Antczak
 • zmieniono 2016-02-08 18:35 przez Piotr Antczak
 • zmieniono 2016-02-08 18:39 przez Piotr Antczak
 • zmieniono 2016-02-08 18:44 przez Piotr Antczak
 • zmieniono 2016-05-30 15:27 przez Tomasz Białek - Informatyk

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19809
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-06 11:55:57