Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno z 2014 roku

1. Uchwała nr XLIII/202/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2014-2026

    Załącznik nr 1-3 do uchwały nr XLIII/202/14

2. Uchwała nr XLIII/203/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2014 rok

3. Uchwała nr XLIII/204/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę

4. Uchwała nr XLIII/205/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

5. Uchwała nr XLIII/206/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

6. Uchwała nr XLIII/207/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

7. Uchwała nr XLIII/208/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

8. Uchwała nr XLIV/209/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2014 r.

9. Uchwała nr XLIV/210/14 z dnia 26 lutego 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego

10. Uchwała nr XLIV/211/14 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy.

11. Uchwała nr XLV/212/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Głowno w 2014 roku.

12. Uchwała nr XLV/213/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.

13. Uchwała nr XLV/214/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Gminy Głowno dotyczącego planu zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu

14. Uchwała nr XLV/215/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2014 r.

    załącznik nr 1 do uchwały XLV/215/14
    załącznik nr 2 do uchwały XLV/215/14

15. Uchwała nr XLV/216/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zgierskiego.

16. Uchwała nr XLV/217/14 z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy.

17. Uchwała nr XLVI/218/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2014 r.

    załącznik nr 1 do uchwały XLVI.218.14.xls
    załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI.218.14.xls

18. Uchwała nr XLVI/219/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Głowno.

19. Uchwała nr XLVII/220/14 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 326 i 327.

20. Uchwała nr XLVIII/221/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Głowno za 2013 rok

21. Uchwała nr XLVIII/222/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno

22. Uchwała nr XLIX/223/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2014 r.

    załącznik nr 1 do uchwały XLIX/223/14
    załącznik nr 2 do uchwały XLIX/223/14
    załącznik nr 3 do uchwały XLIX/223/14
    załącznik nr 4 do uchwały XLIX/223/14

23. Uchwała nr XLIX/224/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Lubianków

24. Uchwała nr XLIX/225/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Ziewanice

25. Uchwała nr XLIX/226/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Wola Lubiankowska

26. Uchwała nr XLIX/227/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Chlebowice

27. Uchwała nr XLIX/228/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Boczki Domaradzkie

28. Uchwała nr XLIX/229/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka

29. Uchwała nr XLIX/230/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Kamień.

30. Uchwała nr XLIX/231/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

31. Uchwała nr XLIX/232/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

32. Uchwała nr L/233/14 Rady Gminy Głowno z dnia 23 września 2014 r. w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Zgierskiego w zakresie podjęcia działań zmierzających do wspólnych realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

33. Uchwała nr L/234/14 Rady Gminy Głowno z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2014 r.

    załącznik nr 1 do uchwały L/234/14

34. Uchwała nr LI/235/14 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku

35. Uchwała nr LI/236/14 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno

36. Uchwała nr LI/237/14 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

37. Uchwała nr LI/238/14 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2014 r. w sprawie współdziałania z Gminą Domaniewice w zakresie zapewnienia opieki i rehabilitacji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.

38. Uchwała nr LI/239/14 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2014 r

    załącznik nr 1 do uchwały LI/239/14
    załącznik nr 2 do uchwały LI/239/14
    załącznik nr 3 do uchwały LI/239/14

39. Uchwała nr LII/240/14 Rady Gminy Głowno z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2014 r

    załącznik nr 1 do uchwały LII/240/14
    załącznik nr 2 do uchwały LII/240/14

40. Uchwała nr LII/241/14 Rady Gminy Głowno z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

41. Uchwała nr LII/242/14 Rady Gminy Głowno z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

42. Uchwała nr LII/243/14 Rady Gminy Głowno z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok


43. Uchwała nr I/1/14 Rady Gminy Głowno z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Głowno

44. Uchwała nr I/2/14 Rady Gminy Głowno z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Głowno

45. Uchwała nr I/3/14 Rady Gminy Głowno z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Głowno

46. Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy Głowno z dnia 10 grudnia 2014 r. ustalenia składu liczbowego komisji stałych

47. Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Głowno z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

48. Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Głowno z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

49. Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Głowno z dnia 10 grudnia 2014 r. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

50. Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Głowno z dnia 10 grudnia 2014 r. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności

51. Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Głowno z dnia 10 grudnia 2014 r. powołania Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy

52. Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Głowno z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2014 r

    załącznik nr 1 do uchwały II/10/14
    załącznik nr 2 do uchwały II/10/14
    załącznik nr 3 do uchwały II/10/14

53. Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2014 r

    załącznik nr 1 do uchwały III/11/14
    załącznik nr 2 do uchwały III/11/14
    załącznik nr 3 do uchwały III/11/14
    załącznik nr 4 do uchwały III/11/14

54. Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2014-2026

55. Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2015-2026

56. Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2015 rok.

57. Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowno.

58. Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy Głowno.

59. Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczacego komunikacji autobusowej łączącej Gminę Głowno z Gminą Stryków.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

60. Uchwała Nr I/173/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Głowno.

61. Uchwała Nr I/174/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projketu budżetu Gminy Głowno na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Furga
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-02-09 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-28 09:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18537
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-28 09:41:44