Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno z 2012 roku

1. Uchwała nr XVI/81/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2012 - 2022.

4. Uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2012 rok

5. Uchwała nr XVI/83/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę

6. Uchwała nr XVI/84/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie Gminy Głowno

7. Uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

8. Uchwała nr XVII/91/12 Rady Gminy Głowno z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Głowno na 2012 r.

11. Uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Głowno w 2012 roku.

12. Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głowno

13. Uchwała nr XVIII/96/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2012 r.

14. Uchwała nr XIX/97/12 Rady Gminy Głowno z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Głowno".

15. Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Głowno z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Głowno".

16. Uchwała nr XIX/99/12 Rady Gminy Głowno z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2012 r.

17. Uchwała nr XIX/100/12 Rady Gminy Głowno z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2012 r.

18. Uchwała nr XX/101/12 Rady Gminy Głowno z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Głowno na 2012 r.

19. Uchwała nr XXI/102/12 Rady Gminy Głowno z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2011 rok

20. Uchwała nr XXI/104/12 Rady Gminy Głowno z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Głowno pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

21. Uchwała nr XXI/105/12 Rady Gminy Głowno z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Głowno pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

22. Uchwała nr XXI/106/12 Rady Gminy Głowno z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.

23. Uchwała nr XXI/107/12 Rady Gminy Głowno z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2012 r.

24. Uchwała nr XXI/108/12 Rady Gminy Głowno z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

25. Uchwała nr XXII/110/12 Rady Gminy Głowno z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Głowno na 2012 r.

26. Uchwała nr XXII/111/12 Rady Gminy Głowno z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2012 r.

27. Uchwała nr XXII/112/12 Rady Gminy Głowno z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie określenia deficytu budżetu Gminy Głowno na 2012 r.

28. Uchwała nr XXII/113/12 Rady Gminy Głowno z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

29. Uchwała nr XXII/114/12 Rady Gminy Głowno z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Głowno pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

30. Uchwała nr XXIII/115/12 Rady Gminy Głowno z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu.

31. Uchwała nr XXXIII/116/12 Rady Gminy Głowno z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2012r.

32. Uchwała nr XXIV/117/12 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.

33. Uchwała nr XXV/118/12 Rady Gminy Głowno z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2012r.

37. Uchwała nr XXV/119/12 Rady Gminy Głowno z dnia 24 września 2012 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

40. Uchwała nr XXV/120/12 - 24 wrzesień 2012

41. Uchwała nr XXVI/121/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku

42. Uchwała nr XXVI/122/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno.

43. Uchwała nr XXVI/123/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno.

44. Uchwała nr XXVI/124/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

45. Uchwała nr XXVI/125/12 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2012 r. apel o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie”.

46. Uchwała nr XXVII/126/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

47. Uchwała nr XXVII/127/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno.

48. Uchwała nr XXVII/128/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2012 r.

49. Uchwała nr XXVII/129/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

50. Uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Gminy Głowno z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu.

51. Uchwała nr XXX/131/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

52. Uchwała nr XXX/132/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

53. Uchwała nr XXX/133/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

54. Uchwała nr XXX/134/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

55. Uchwała nr XXX/135/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56. Uchwała nr XXX/136/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

57. Uchwała nr XXX/137/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal gimnastycznych przy zespołach szkół na terenie gminy Głowno oraz sposobu ustalania opłaty za ich korzystanie.

58. Uchwała nr XXX/138/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2012 r.

59. Uchwała nr XXX/139/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Głowno na 2012r.

60. Uchwała nr XXX/140/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Furga
  data wytworzenia: 2012-12-31
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-02-09 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-21 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19654
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-21 10:21:17