Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r. 540090888-N-2020 z dnia 26-05-2020 r. - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2020-05-14 godz. 13:30 do piątek 2020-05-29 godz. 10:00 piątek 2020-06-05 godz. 10:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-14 13:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-05-14
Data końca składania ofert: piątek 2020-05-29 godz. 10:00
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głowno, krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2 , 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-glowno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą korespondencyjną
Adres:
Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
Numer referencyjny: GWI.271.1.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich, działka nr 88/1, obręb Boczki Domaradzkie. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Boczkach Domaradzkich polegać będzie na wymianie wewnętrznej instalacji technologicznej wody – filtrów ze złożami, aeratorów oraz sprężarki, remoncie posadzki i ścian pomieszczenia technologicznego, montażu osuszacza i grzejników, budowie zbiornika naziemnego retencyjnego, magazynującego wodę wraz z fundamentami, dostawie i montażu zestawu hydroforowego z pompą płuczącą i układem sterowania oraz wykonaniu rurociągów łączących zbiornik, Stację Uzdatniania Wody z istniejącymi zbiornikami wody popłucznej. 2. W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową należy wykonać następującą technologię uzdatniania wody: 1) napowietrzanie wody w aeratorach ciśnieniowych w celu dostarczenia tlenu do utlenienia związków żelaza i manganu oraz jej odgazowanie, 2) ciśnieniowa filtracja wody z liniową prędkością około 7 m/h; w filtrach – przewiduje się usuwanie związków żelaza, utlenianie związków amonowych, obniżenie mętności i barwy wody oraz usuwanie związków manganu i dalsze usuwanie związków żelaza, amonowych, mętności i barwy w procesie filtracji jednostopniowej, 3) magazynowanie wody w zbiorniku wody uzdatnionej V = 100 m, 4) tłoczenie wody ze zbiornika przy użyciu zestawu pomp z przetwornicą częstotliwości. 3. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w: • opisie technicznym do projektu budowlanego wraz z załącznikami, • ogólnych specyfikacjach technicznych, • przedmiarze robót. 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, co należy potwierdzić w formularzu ofertowym. 6. W trakcie realizacji ww. rozbudowy winna być utrzymana ciągłość dostaw wody przy współpracy z Zamawiającym. 7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych. 8. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie robót. 9. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i niezbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. 10. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowalnymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 11. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm). 13. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący następujące prace: prace ogólnobudowlane będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/ roboty budowlane. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy/zakres wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi /roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 16. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca/Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 17. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 18. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 20. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
42912300-5
45111200-0
45231300-8
45232430-5
45252126-7
45310000-3
45330000-9
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45450000-6
51514110-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-12-10


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Wykazanie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100). - Wykazanie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykazanie, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody, linii technologicznej uzdatniania wody, lub na budowie sieci wodociągowej o wartości robót brutto nie mniejszej niż 90 000,00 zł (słownie zł: dziewięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100). - Wykazanie, że Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami legitymującymi się uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres zamówienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Każda z tych osób powinna posiadać min. 1 rok doświadczenia zawodowego (liczonego od daty uzyskania uprawnień). Osoby te powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z późn. zm.). Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust.1 pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 250 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający uzna za prawidłową formę złożenia dokumentu – zaświadczenia z ZUS w ramach odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, celem potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy (art. 25 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) w postaci dokumentu elektronicznego (pliku) w formacie .xml opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymogi w zakresie sposobu przekazania dokumentu Zamawiający określi w wezwaniu kierowanym do Wykonawcy. Dopuszczalne jest również złożenie dokumentu w formie wydruku, określonej w art. 50 ust. 4 a – 4 c z dnia 13 października 1998 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego im prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej mogą być:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.1) SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust.1 pkt 2) lit. c.2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
3) Szczegółowej charakterystyki i parametrów oferowanych urządzeń (filtrów ze złożami, aeratorów, sprężarki, zbiornika retencyjnego, zestawu hydroforowego - pompowego) – np. kart katalogowych producentów urządzeń.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium wynosi: 15.000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100 2) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.). 2) W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wyżej wymienione gwarancje lub poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głownie 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Modernizacja SUW w Boczkach Domaradzkich - WADIUM”. Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę kopię polecenia przelewu.
3) Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w siedzibie Zamawiającego.
4) Zamawiający uzna wniesienie przez Wykonawcę wadium w formie dokumentu elektronicznego – oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za prawidłowy sposób wniesienia wadium w postępowaniu. Pliki oryginału dokumentu elektronicznego należy nagrać na płytę CD i dołączyć do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w siedzibie Zamawiającego.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy rachunek Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.
3) Oferta nie zabezpieczona wadium lub nie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium, lub nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości, nie będzie rozpatrywana, a wykonawca ten będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
5. Zwrot wadium.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zatrzymanie wadium
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, informacji dotyczącej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w wyniku sporządzonego protokołu robót koniecznych/zamiennych. W takim przypadku (niezależnie od charakteru wynagrodzenia) przewiduje się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy/kosztorysie ofertowym lub w inny sposób, proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia; 2) ograniczenie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy/kosztorysie ofertowym lub w innych sposób, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia; 3) zmianę zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektórych robót (na podstawie wyraźnego oświadczenia Zamawiającego), wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę, inspektora nadzoru i Zamawiającego; 4) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna; 5) zmiany rozwiązań technicznych, gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych; 6) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w zakresie przesunięcia terminu wykonania robót w przypadku: 1) wystąpienia szczególnie wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, których nie można było wcześniej przewidzieć, uniemożliwiających wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z technologią (temperatura, odpady) na wniosek Wykonawcy, 2) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji, tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia, 3) nieterminowego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 6) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia (w szczególności działanie sił przyrody, huragan, powódź, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego), 7) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: 1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych, 2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 7. W przypadku konieczności zmiany wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca może dokonać zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiającego o powyższej zmianie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązaniem kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania u mowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić przelewem na niżej podany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głownie 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 6. Oryginał zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno.

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w wyniku sporządzonego protokołu robót koniecznych/zamiennych. W takim przypadku (niezależnie od charakteru wynagrodzenia) przewiduje się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy/kosztorysie ofertowym lub w inny sposób, proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia; 2) ograniczenie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy/kosztorysie ofertowym lub w innych sposób, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia; 3) zmianę zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektórych robót (na podstawie wyraźnego oświadczenia Zamawiającego), wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę, inspektora nadzoru i Zamawiającego; 4) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna; 5) zmiany rozwiązań technicznych, gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych; 6) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w zakresie przesunięcia terminu wykonania robót w przypadku: 1) wystąpienia szczególnie wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, których nie można było wcześniej przewidzieć, uniemożliwiających wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z technologią (temperatura, odpady) na wniosek Wykonawcy, 2) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji, tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia, 3) nieterminowego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 6) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia (w szczególności działanie sił przyrody, huragan, powódź, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego), 7) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: 1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych, 2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 7. W przypadku konieczności zmiany wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca może dokonać zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiającego o powyższej zmianie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podjętych środków ochrony fizycznej i prawnej dotyczących zastrzeżenia części oferty, poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów i dokumentów. 5. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymagań w celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający ujawni tę część oferty. 6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. 42 719 12 91; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@odo.info.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: GWI.271.1.2.2020 pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 poz. 1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-14
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-14 13:24
Załączniki:
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-19 08:25
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 18.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:


Firma ……………. zwraca się z zapytaniem, czy wyrażą Państwo zgodę na załączenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z elektronicznym podpisem?

Odpowiedź:

Kwestia ta została wyjaśniona w rozdziale XIV ust. 3 pkt. 4 SIWZ. Zamawiający uzna wniesienie przez Wykonawcę wadium w formie dokumentu elektronicznego – oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za prawidłowy sposób wniesienia wadium w postępowaniu. Pliki oryginału dokumentu elektronicznego należy nagrać na płytę CD i załączyć do oferty zgodnie z wymogami zawartymi w XIV ust. 3 pkt. 4 SIWZ.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-19
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-19 08:20
Załączniki:
 • Zapytanie nr 1 do SIWZ - BIP279.3kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-19
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-19 08:26
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-19 08:29
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 18.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 2 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:


W SIWZ wskazano, że Wykonawca powinien do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Wskazać jednak należy, że wymóg ten jest sprzeczny z art. 29 ust. 2 Pzp w zw. Z art. 7 Pzp, bowiem jest to wymóg nieproporcjonalny do rozmiaru zamówienia i ograniczający konkurencję.

Podkreślenia wymaga, że Zamawiający przewidział dla niniejszego zamówienia wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym. O istocie wynagrodzenia ryczałtowego stanowi art. 632 kc, wskazujący, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie mają znaczenia ceny jednostkowe przyjęte przez wykonawcę, lecz cena końcowa.

Kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym mógłby mieć znaczenie wyłącznie w dwóch przypadkach. Na etapie oceny ofert, mógłby on służyć badaniu, czy cena zaoferowana przez wykonawcę nie jest ceną rażąco niską. Natomiast na etapie realizacji oferty, mógłby mieć znaczenie, gdyby Zamawiający odstąpił częściowo od umowy. Nie jest jednak możliwe poprawienie ceny oferty, w związku z nieprawidłowym wypełnieniem kosztorysu, ani też odrzucenie oferty na tej podstawie. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys może mieć znaczenie jedynie poglądowe, a nawet błędne jego wypełnienie nie może skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy.

W wyroku KIO z 3 czerwca 2013 r. (sygn. akt KIO 1177/13) czytamy: „W przedmiotowym postępowaniu zamawiający określił, iż forma rozliczenia z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, będzie miała charakter ryczałtowy. Tym samym wszelkie kwestie związane z ewentualnymi brakami, czy błędami odnoszącymi się do określenia ceny ostatecznej – ofertowej – pozostają bez znaczenia, bez wpływu na ostateczny kształt ceny oferty.

Skoro więc Zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy z powodu niezgodności ceny ofertowej z sumą kosztorysów, to żądanie dołączenia kosztorysów już na etapie składania oferty jest zbędne. Jeżeli cena wykonawcy będzie się wydawała rażąco niska, Zamawiający może bowiem wezwać tego wykonawcę do złożenia wyjaśnień i przedłożenia dowodów na realność ceny, w tym przedłożenie kosztorysów. Z kolei jeżeli Zamawiający chce dysponować tym kosztorysem na wypadek częściowego odstąpienia od umowy, to wystarczy jego żądanie od wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

Zwrócić należy uwagę, że przygotowanie kosztorysów wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego wymaga od każdego z wykonawców dodatkowej pracy. Tym samym postawienie takiego warunku faworyzuje wykonawców dużych, mających własne działy kosztorysowe. W przypadku wykonawców mniejszych, mających ograniczone moce przerobowe w działach ofertowania, postawienie takiego wymogu, może spowodować rezygnację ze złożenia oferty, z uwagi na zbyt duże koszty jej przygotowania (zbyt dużą ilość roboczogodzin). Każde ograniczenie konkurencji, przekłada się z kolei dla Zamawiającego na podwyższenie cen ofertowych.

Mając na uwadze co powyżej, składamy pytanie do siwz w trybie art. 38 ust. 1 Pzp:

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z obowiązku dołączenia przez Wykonawców do oferty kosztorysów ofertowych lub umieści dokumenty w innym rozdziale siwz, tj. jako dokumenty i oświadczenia które ma złożyć wykonawca na żądanie Zamawiającego – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona??

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu treści SIWZ oraz po zapoznaniu się z treścią wniosku nr 2 o wyjaśnienie treści SIWZ dokonuje zmian zapisów dotyczących wymogów składania kosztorysu w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty przez wykonawców kosztorysu ofertowego w I etapie – ocenie wstępnej spełniania warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną w II etapie oceny ofert – od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej ocenione po analizie oświadczeń w etapie I.

Zmiana treści SIWZ oraz ujednolicony tekst SIWZ zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej zamawiającego.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-19
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-19 08:29
Załączniki:
 • Zapytanie nr 2 do SIWZ - BIP952.28kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-19
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-19 08:30
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-19 08:34
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020
Szczegółowa informacja:

ZMIANA NR 1

 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody” polegającej na zmianie zapisów dotyczących wymogów składania kosztorysu w przedmiotowym postępowaniu, w sposób następujący:

1. Rozdział VII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. „Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniami) zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do SIWZ;

3) Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z publicznie dostępnych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione;

4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.”

2. Rozdział VIII ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. Koszt robót należy wyliczyć poprzez wyszczególnienie cen jednostkowych pozycji kosztorysowych. Należy wycenić wszystkie jednostki przedmiarowe w każdej pozycji, uwzględniając wszystkie koszty wynikające z technologii wykonania robót i załączonej dokumentacji. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy stanowi dokument pomocniczy i nie będzie weryfikowany przez zamawiającego (może służyć pomocniczo w szczególności podczas badania przez Zamawiającego poziomu ceny oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub/i wynikającymi z odrębnych przepisów).

3. Rozdział XVIII ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

3) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

4) Cena może być tylko jedna.”

 

Ujednolicony tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszych zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-19
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-19 08:38
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ nr 1753.56kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-19
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-19 08:38
 • SIWZ - wersja jednolita z dnia 19.05.2020 r.9.6MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-19
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-19 08:42
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-19 08:44
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540094-N-2020
Data: 14/05/2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. Koszt robót należy wyliczyć poprzez wyszczególnienie cen jednostkowych pozycji kosztorysowych. Należy wycenić wszystkie jednostki przedmiarowe w każdej pozycji, uwzględniając wszystkie koszty wynikające z technologii wykonania robót i załączonej dokumentacji. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy stanowi dokument pomocniczy i nie będzie weryfikowany przez zamawiającego (może służyć pomocniczo w szczególności podczas badania przez Zamawiającego poziomu ceny oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub/i wynikającymi z odrębnych przepisów).
 
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-19
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-19 08:47
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 3

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 19.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 3 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

W dokumentacji widnieje następujący zapis: „Należy sprawdzić czy mocy zainstalowanych urządzeń spełnia istniejące warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”. Kwestia doboru urządzeń spełniających ten zapis leży w gestii projektanta a wykonawca ma obowiązek zastosowania urządzeń równoważnych. Proszę o informację jaka moc urządzeń przewidziana jest w projekcie i jaka maksymalna moc urządzeń może zostać użyta, aby nie przekroczyć mocy zawartych w warunkach przyłączenia do sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje następujące moce:

Zestaw hydroforowy – moc zainstalowana każdej z pomp 7,5 kW;

 • Pompa płucząca – 4,0 kW;
 • Sprężarka – 2,4 kW;
 • Dmuchawa – minimum 3,6 kW;
 • Zestaw dozujący – 0,03 kW;
 • Osuszacz powietrza – 1,4 kW;
 • Sterowanie i zasilanie urządzeń pomiarowych – 1,5 kW;

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy moc okaże się zbyt mała planujemy wystąpienie do zakładu energetycznego z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego działania zmodernizowanej stacji.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie parametrów pomp zestawu hydroforowego oraz uszczegółowienie zapisów dotyczących jego budowy i sposobu pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania dla zestawu hydroforowego zostaną doprecyzowane w załączniku nr 7 do niniejszego postępowania – po zmianie.  

Pytanie nr 3:

W dokumentacji widnieje zapis jak niżej. Proszę o podanie co wykonawca ma przyjąć do wyceny w tym zakresie.

„W zakresie zadanie nie przewiduje się wykonania wewnętrznej instalacji wodnej dla celów sanitarnych. W przypadku podjęcia decyzji przez Inwestora o remoncie ww. instalacji należy Zakup, dostawa, montaż. Instalacja wody doprowadzona zostanie do pomieszczenia chlorowni (oczomyjka, zawór czerpalny), pomieszczenia WC (miska ustępowa, umywalka) oraz hali technologicznej (kurek czerpalny ze złączką do węza). Woda na cele sanitarne pobierana będzie kolektora tłocznego zestawu pompowego. Do budowy instalacji wody na cele sanitarne w budynku stosuje sie rury z polipropylenu PP średnicach 20 mm. Połączenia rur za pomocą zgrzewania i systemowych złączek zaciskowych, polaczenia z armatura – złączki przejściowe o połączeniach gwintowanych. Do przygotowania ciepłej wody do umywalki w pomieszczeniu WC należy zamontować elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,7 kW z baterią. W pomieszczeniu chlorowni do zasilania oczomyjki należy zainstalować przepływowy ogrzewacz wody z regulatorem temperatury 4,5 kW w zakresie 15-30 stopni. Instalacja wody na cele sanitarne ma być wyposażona w następującą typową armaturę, przybory i urządzenia:

•zawory odcinające Dn 20 i Dn 15,

•zawór antyskazeniowy typu EA Dn 25,

•wodomierz skrzydełkowy JS Dn 20,

•zawór czerpalny ze złączką do węża Dn 20,

 •umywalka ceramiczna,

•muszla klozetowa,

•oczomyjka do przemywania oczu i inne materiały pomocnicze.”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się wykonania wewnętrznej instalacji wodnej dla celów sanitarnych. W kosztorysie przewidziano tylko wymianę rury zasilającej pomieszczenie chlorowni i wc (dn 25 w kosztorysie).

Pytanie nr 4:

W Przedmiarze widnieje zapis: „remont rozdzielni głownej wg ustalenia z inwestorem”. Proszę o uszczegółowienie zagadnienia prac do wykonania jeśli chodzi o branże elektryczną. W dokumentacji jest bardzo mało zapisów na ten temat a jest to niezbędna kwestia jeśli chodzi o prawidłową wycenę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że część odbiorczą, istniejącej rozdzielnicy szafowej, stacji uzdatniania wody należy zdemontować. W miejsce zdemontowanej rozdzielnicy należy wykonać rozdzielnicę główną, przeznaczoną do rozdziału energii elektrycznej potrzeb ogólnych, oświetlenia i gniazd wtyczkowych. Rozdzielnice wykonać w szafce/szafkach izolacyjnych o stopniu szczelności IP-54, wg katalogów producenta szafki. Rozdzielnice zawiesić na ścianie. Do rozdziału energii i sterowania odbiornikami technologicznymi stacji wodociągowej przewidziane są rozdzielnice technologiczne. Rozdzielnice wykonują dostawcy technologii stacji wodociągowej którzy wyposażają je w automatykę wg własnej dokumentacji. Rozdzielnice RG, RT i RZH ustawić w miejscu wskazanym na planie instalacji.

Schematy sterowania i sygnalizacji stacji wodociągowej, specyfikacja techniczna układów sterowania, zależności między wielkościami mierzonymi (ciśnienia, poziomy wody w zbiornikach, przepływy), a praca odbiorników technologicznych (pompy, dmuchawy, sprężarki) i urządzeń wykonawczych – ujęte będą w dokumentacji wykonawczej, rozdzielnic RG, RT i RZH oraz dostawców technologii.

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim, stosować samoczynne odłączanie zasilania wyłącznikami różnicowoprądowymi w układzie TN-C-S wg PN-IEC-60364 oraz izolację ochronną dla rozdzielnicy RG.

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie dokładnych powierzchni do wykonania odbicia tynków oraz prac malarskich, ponieważ w przedmiarze są różne pozycje dotyczące powierzchni. Co Zamawiający rozumie pod zapisem podniesienie posadzki o 1 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy pozycji 77 – 79 przedmiaru zostały zmienione.

 

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:31
Załączniki:
 • Zapytanie nr 3 do SIWZ - BIP1.1MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:32
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 4

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 20.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 4 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Proszę o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej na Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich. Proponuję termin naszego spotkania w dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek) godzina 10….

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z wnioskiem wykonawcy, wyznacza termin wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia tj. SUW Boczki Domaradzkie, Boczki Domaradzkie działka nr 88/1, obręb Boczki Domaradzkie, 95-015 Głowno.

Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt i ryzyko. Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem przedstawicieli ze strony Zamawiającego. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcom wyjaśnień podczas wizji lokalnej. Wszelkie zapytania związane z zagadnieniami wynikającymi z wizji lokalnej mogą być kierowane do Zamawiającego tylko w formie pisemnej.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:35
Załączniki:
 • Zapytanie nr 4 do SIWZ - BIP318.59kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:36
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:35
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA – WIZJA LOKALNA

„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Zamawiający informuje, że w związku z wnioskiem wykonawcy, wyznacza termin wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia tj. SUW Boczki Domaradzkie, Boczki Domaradzkie działka nr 88/1, obręb Boczki Domaradzkie, 95-015 Głowno.

Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej

na swój koszt i ryzyko.

Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem przedstawicieli ze strony Zamawiającego.

Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcom wyjaśnień podczas wizji lokalnej.

Wszelkie zapytania związane z zagadnieniami wynikającymi z wizji lokalnej mogą być kierowane do Zamawiającego tylko w formie pisemnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:39
Załączniki:
 • Informacja o wizji lokalnej225.05kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:39
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 5

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 20.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 5 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie typu przyjętej w projekcie dmuchawy bocznokanałowej. W projekcie dobrano dmuchawę o mocy silnika 3,6kW z tym, że przy takiej wydajności i sprężu dmuchawy najmniejszy proponowany przez producentów silnik to 7,5kW. Proszę zatem o potwierdzenie, że ten parametr jest podany prawidłowo i proszę o podanie typu dobranej w projekcie dmuchawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć dmuchawę bocznokanałową o wydajności 150 m3/h, Δp = 900 mbar. Moc powinna umożliwiać osiągnięcie podanych parametrów pracy.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji widnieje zapis: „Oprzyrządowanie tworzące układ automatycznego utrzymania poduszki powietrznej, w skład układu wchodzą m.in wodowskaz z rury transparentnej PVC-U D40, sonda poziomu”; Proszę o informację w jakim celu należy zamontować w aeratorze sondę poziomu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sondę poziomu należy zamontować w celu ustalania właściwego poziomu zwierciadła wody w urządzeniu.

Pytanie nr 3:

W dokumentacji jest zapis „zbiorniku zamontowany będzie przetwornik poziomu wody wykorzystywany jako czujnik poziomu wody do sterowania pompą głębinową. Dodatkowo także wyłączniki pływakowe jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem i suchobiegiem pomp II stopnia.” Czy w wycenie należy przyjąć koszt związany z montażem sond hydrostatycznych w zbiorniku retencyjnym i pompach głębinowych oraz doprowadzenie kabli? Na PZT nie ma informacji na temat trasy kabli na zewnątrz stacji a jedynie rurociągów technologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć koszt związany z montażem sond hydrostatycznych w zbiorniku retencyjnym i pompach głębinowych oraz doprowadzenie kabli. Kable należy ułożyć wzdłuż rurociągów technologicznych.

Pytanie nr 4:

W dokumentacji widnieje zapis: „przełącznik wyboru zasilania (podstawowe, rezerwowe z agregatu prądotwórczego)” – czy w wycenie należy przewidzieć wycenę agregatu prądotwórczego? Gdzie jest / ma być zlokalizowany agregat prądotwórczy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje wyceny i dostawy agregatu prądotwórczego. Przełącznik przyda się w przypadku instalacji takiego urządzenia w przyszłości.

Pytanie nr 5:

Z jakiego materiału należy wykonać rurociągi i podpory? AISI304 czy AISI316?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rurociągi i podpory należy wykonać ze stali nierdzewnej.

 

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:43
Załączniki:
 • Zapytanie nr 5 do SIWZ - BIP628.66kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:44
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 6

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 20.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 6 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym posteępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Na schemacie stacji zaznaczona jest armatura na wejściu do stacji od strony studni głębinowych „ze studni DN150”. Znajduje się tam również istniejący zawór bezpieczeństwa. Proszę o wyjaśnienie czy armaturę na wejściu należy wymienić (wodomierz wody surowej + armaturę) natomiast zawór bezpieczeństwa powinien zostać użyty ten, który obecnie pracuje na stacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że armaturę, znajdującą się na wejściu należy wymienić, a zawór bezpieczeństwa pozostawić w miejscu dotychczasowym.

Pytanie nr 2:

Za zestawem hydroforowym znajduje się ponownie zawór bezpieczeństwa oznaczony jako istniejący. Proszę o potwierdzenie, że należy użyć istniejący zawór.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zamontować nowy zawór bezpieczeństwa za zestawem hydroforowym.

Pytanie nr 3:

Na schemacie znajduje się zawór regulacyjny przepływu wody do płukania DN150. Proszę o informacje czy jest możliwość zastosowania przepustnicy regulacyjnej ręcznej. Na wodzie płucznej nie ma konieczności stosowania zaworów regulacyjnych co bardzo przedraża układ. Jeśli wymagają Państwo zastosowania takiego zaworu to proszę o podanie jego parametrów. Jednak sugerujemy zrezygnować z takiego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przepustnicy regulacyjnej ręcznej.

 

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:47
Załączniki:
 • Zapytanie nr 6 do SIWZ - BIP450.3kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:47
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:50
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 7

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 21.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 7 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Na stronie 9 opisu technicznego projektant planuje, że „Wody popłuczne odprowadzane będą do skrzyń wód popłucznych i dalej do istniejącego trzykomorowego osadnika a następnie poprzez zbiornik retencyjny infiltrująco — odparowujący do ziemi”.

W projekcie zagospodarowania terenu brak zbiornika retencyjnego infiltrująco- odparowującego. W projekcie nie zamieszczono również żadnych istotnych dla Wykonawcy parametrów (jaka ma być jego konstrukcja, głębokość, szerokość, długość), brakuje jego lokalizacji i rurociągu/kanału jakim wody nadosadowe miałby być transportowane do tego zbiornika.

Prosimy o doprecyzowanie rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wody popłuczne odprowadzane będą do skrzyń wód popłucznych i dalej do istniejącego trzykomorowego osadnika a następnie poprzez istniejący kanał do rowu otwartego. Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie. Zamawiający dokona korekty tego zapisu w opisie technicznym.

Pytanie nr 2:

Jakiej objętości są istniejące osadniki wód popłucznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całkowita pojemność czynna osadników wód popłucznych wynosi 12,0 m3.

Pytanie nr 3:

Prosimy o precyzyjne wyjaśnienia dotyczące zapisów na temat „przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru podczas realizacji modernizacji SUW”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że teren SUW jest położony w bliskiej odległości od stanowisk archeologicznych. W związku z tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru podczas realizacji modernizacji SUW. Koszty związane z nadzorem poniesie wykonawca.

Pytanie nr 4:

Na stronie 5 opisu technicznego Projektant pisze o usuwaniu związków amonowych. Jakie jest stężenie jonu  amonowego w wodzie surowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis o usuwaniu związków amonowych zostanie wykreślony z opisu technicznego.

Pytanie nr 5:

Na czym miałyby polegać prace remontowe osadników?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prace remontowe obejmują czyszczenie ścian wewnętrznych i uzupełnienie ubytków ścian zbiorników.

Pytanie nr 6:

Prosimy o jednoznaczne określenie typu i parametrów sprężarki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprężarka powinna mieć następujące parametry:

·  Sprężarka tłokowa

·  Wydajność: 280 l /min,

·  Max. Ciśnienie robocze: 10 bar

·  Moc silnika: 2,4 kW

·  Poziom hałasu: zgodnie z obowiązującymi normami

·  w obudowie dźwiękochłonnej,

·  Napięcie: 230 V,

·  Z przyłączem elastycznym.

Pytanie nr 7:

Prosimy o sprawdzenie parametrów dmuchawy bocznokanałowej. Urządzenia tego typu dostępne na rynku nie osiągają parametrów określonych w dokumentacji (np. wentylator dwustopniowy typ SC902SF15T osiąga  max spręż ok. 650 mbar, wydajność 520 m3/h, silnik 15 kW).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć dmuchawę bocznokanałową o wydajności 150 m3/h, Δp = 900 mbar. Moc powinna umożliwiać osiągnięcie podanych parametrów pracy.

Pytanie nr 8:

Dokumentacja nie przewiduje modernizacji/wymiany pomp w studniach. Czy parametry techniczne (wydajność, wysokość podnoszenia) pomp głębinowych oraz ich sterowanie jest dostosowane do zaprojektowanego układu technologicznego dwustopniowego pompowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydajność oraz wysokość podnoszenia pomp głębinowych w studniach jest dostosowana do zaprojektowanego układu technologicznego. W związku ze zmianą sposobu obsługi SUW sterowanie należy dostosować do zaprojektowanego układu technologicznego.

Pytanie nr 9:

Dokumentacja nie przewiduje zwiększenia mocy elektrycznej. W gestii Projektanta jest ustalenie bilansu mocy szczytowej na podstawie mocy poszczególnie zaprojektowanych urządzeń technologicznych i sprawdzenia czy należy zwiększyć moc przydzieloną przez Zakład Energetyczny.

Prosimy Zamawiającego o informację jakim zapasem mocy dysponuje obiekt oraz czy jest on wystarczający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekt obecnie dysponuje mocą przyłączeniową 27 kW. W przypadku gdy moc okaże się zbyt mała planujemy wystąpienie do zakładu energetycznego z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego działania zmodernizowanej stacji.

Pytanie nr 10:

Prosimy aby Zamawiający doprecyzował (np. określając oznaczenie materiału wg PN) z jakiego gatunku stali mają być wykonane: aeratory, filtry ciśnieniowe, zbiornik sprężonego powietrza, zbiornik zewnętrzny i jego poszycie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia powinny być wykonane ze stali. Preferowane są urządzenia wykonane z następujących rodzajów stali:

- aeratory – stal węglowa posiadająca odpowiednie atesty,

- filtry ciśnieniowe – stal węglowa posiadająca odpowiednie atesty,

- zbiornik sprężonego powietrza – stal niskowęglowa posiadająca odpowiednie atesty,

- zbiornik zewnętrzny - stal niskowęglowa posiadająca odpowiednie atesty, izolacja zabezpieczona płaszczem z blachy trapezowej, ocynkowanej lakierowanej.

Dopuszcza się dostarczenie urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej np. austenitycznej.

 

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:50
Załączniki:
 • Zapytanie nr 7 do SIWZ - BIP1.2MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:51
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:50
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 8

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 21.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 8 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie wymaganych parametrów technicznych zestawu pompowego (hydroforowego):

- ilość pomp czynnych

- ilość pomp rezerwowych

- wydajność zestawu w m3 na godzinę

- podnoszenie zestawu przy powyższej wydajności

- moc zainstalowana silnika każdej z pomp

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w skład zestawu pompowego wchodzą 3 pompy czynne oraz jedna pompa rezerwowa. Wydajność zestawu wynosi 30 m3/h dla każdej z pomp. Przy powyższej wydajności podnoszenie zestawu wynosi: H załączania – 0,45 MPa oraz H wyłączania – 0,55 MPa. Moc: 7,5 kW każda pompa.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:52
Załączniki:
 • Zapytanie nr 8 do SIWZ - BIP263.16kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:53
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:55
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 9

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 22.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 9 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Firma ….. prosi o podanie parametrów pracy zestawu hydroforowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania dla zestawu hydroforowego zostaną doprecyzowane w załączniku nr 7 do niniejszego postępowania – po zmianie. 

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:55
Załączniki:
 • Zapytanie nr 9 do SIWZ - BIP209.1kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:56
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 13:55
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 10

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 22.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 10 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie producenta sprężarki jaka została przyjęta w projekcie. Projektant określił parametry:

„Poziom hałasu: nie większy niż 59 dB wg ISO 2151. w obudowie dźwiękochłonnej” – nie ma na rynku sprężarek o takich parametrach spełniających to założenie. Ewentualnie proszę o korektę tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprężarka powinna mieć następujące parametry:

·  Sprężarka tłokowa

·  Wydajność: 280 l /min,

·  Max. Ciśnienie robocze: 10 bar

·  Moc silnika: 2,4 kW

·  Poziom hałasu: zgodnie z obowiązującymi normami

·  w obudowie dźwiękochłonnej,

·  Napięcie: 230 V,

·  Z przyłączem elastycznym.

 

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 13:57
Załączniki:
 • Zapytanie nr 10 do SIWZ - BIP269.44kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 13:58
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 14:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 11

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 22.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 11 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Czy na pewno mają być użyte rury ze stali węglowej bez szwu? W podobnej cenie możemy zaoferować wykonanie rurociągów ze stali nierdzewnej 0H18N9 (AISI304, W1.4301) z rur ze szwem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagane jest zastosowanie rur stalowych ciśnieniowych, przewodowych bez szwu lub rur stalowych ciśnieniowych przewodowych ze szwem ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 2:

W specyfikacji nie podano ilości kolan – proszę o podanie ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie nakładczym podano ilość połączeń kołnierzowych. Przewiduje się montaż kolan kołnierzowych o średnicy Dn 150 – 15 szt., Dn 100 – 35 szt. Dokładna ilość kolan może być określona po wyborze zbiorników i ich montażu.

Pytanie nr 3:

Nie podano ilości i rodzaju kołnierzy czy płaskie czy szyjkowe (spora różnica w cenie) – proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie nakładczym podano ilość połączeń kołnierzowych. Zamawiający wymaga kołnierzy dociskowych do stali nierdzewnej.

Pytanie nr 4:

Nie podano ilości zamocowań – proszę o podanie wytycznych i ilości do podpór i mocowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podpory i mocowania powinny być umieszczone min. co 2 mb, a także na łukach rurociągów, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 12 szt.

Pytanie nr 5:

Czy rurociągi mają być malowane i w jaki sposób?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rurociągi nie wymagają malowania. Rurociągi powinny być oznaczone w inny sposób, np. poprzez zastosowanie strzałek kierunkowych bądź opisów.

Pytanie nr 6:

Kwestia badań radiologicznych – czy faktycznie każda spoina ma być poddana badaniu radiologicznemu? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ znacznie podroży to koszty wykonania instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że badanie spawów nie jest konieczne, jednakże konieczne jest wykonanie próby ciśnieniowej. Ciśnienie próbne rurociągów technologicznych – 1,0 MPa (próba wodna).

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 14:01
Załączniki:
 • Zapytanie nr 11 do SIWZ - BIP548.85kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 14:02
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 14:05
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 12

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 25.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 12 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

W dokumentacji technicznej występują rozbieżności w opisie zbiornika retencyjnego. W opisie technicznym - fundament zbiornika pkt 1.3 „Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal nierdzewna), atestowanych […]”, a w pkt 1.3.8 „[…]Pionowy zbiornik magazynowy wody uzdatnionej wykonany będzie z elementów stalowych. […] Konstrukcja zbiornika wykonana z stali nisko-węglowej ustawiona na płycie fundamentowej.”

Prosimy o uszczegółowienie z jakiego materiału ma być wykonany zbiornik, drabiny (zewnętrzna i wewnętrzna), wzmocnienia płaszcza zbiornika. Jeśli będzie to stal nierdzewna to prosimy o podanie gatunku, jeśli stal niskowęglowa prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiornik powinien być wykonany ze stali niskowęglowej z odpowiednimi atestami. Od środka zbiornik powinien być pomalowany farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne elementy powinny być malowane dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym. Drabiny zewnętrzne i wewnętrzne powinny być wykonane w wersji ocynkowanej.

Pytanie nr 2:

W pkt. 1.16.1 STWiOR widnieje zapis: ,,Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy aluminiowej ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewnej.”

Ponieważ zapis jest wieloznaczny prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany płaszcz zbiornika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że izolacja na zewnątrz powinna być zabezpieczona płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lakierowanej.

Pytanie nr 3:

W ustępie Projektowane wyposażenie filtrów widnieje zapis : „Orurowanie z PVC, kształtki i rury klejone i łączone na kołnierze”

Prosimy o wyjaśnienie jaka była intencja ww. zapisu. Czy chodzi o kolektory filtrów, czy rurociągi wewnętrzne technologiczne stacji, czy drenaż lateralny filtra?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższy zapis dotyczy kolektorów filtrów.

Pytanie nr 4:

Dokumentacja mówi o drenażu płytowym filtra — prosimy o potwierdzenie czy drenaż filtra powinien być płytowy czy lateralny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drenaż filtra powinien być płytowy.

Pytanie nr 5:

W pkt 1.13.2 STWiOR czytamy „Rurociągi technologiczne tj. wody studziennej, wody uzdatnionej, wody płuczącej wykonane będą z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN-80/H 74219 i kształtek stalowych.”

Prosimy o określenia z jakiego materiału powinny być wykonana rurociągi technologiczne w stacji, czy powinna to być stal nierdzewna (jeśli tak prosimy również o podanie gatunku), czy powinny być wykonane z PVC-U klejonego. Jeśli powinny być wykonane ze stali węglowej (czarnej) prosimy o określenie zabezpieczenia antykorozyjnego zewnętrznego i wewnętrznego.

Precyzyjne określenie materiału jest konieczne, gdyż ma znaczący wpływ na cenę ofertową, a co za tym idzie również na zachowanie zasad równej konkurencji i pozwala uniknąć niepotrzebnych sporów na etapie realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rurociągi technologiczne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, nie stawia się konkretnych wymagań odnośnie gatunku stali.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 14:08
Załączniki:
 • Zapytanie nr 12 do SIWZ - BIP756.3kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 14:09
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 14:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 13

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 25.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 13 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi od 3 do 5 lat na Przedmiot umowy, licząc od dnia  podpisania końcowego protokołu odbioru. Producenci większości urządzeń udzielają gwarancji na 12-24 miesięcy, zaś w przypadku dłuższych terminów gwarancji wymagają wykonywania m.in. 1 raz w roku płatnych przeglądów serwisowych (np. producenci pomp).

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wykonywanie takich płatnych serwisów, czy też leży to w gestii Wykonawcy, a koszt takich przeglądów serwisowych należy doliczyć do Oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie kwestie związane z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia spoczywają na Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

We wzorze umowy załączonym do SIWZ w §7 Zamawiający zawarł zapis, że:

 „3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej Zamawiającemu za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest uprzednie podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.”

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są m.in. roboty budowlane, a obecne realia rynkowe są takie, iż większość materiałów budowlanych należy regulować gotówką  - prosimy o wyrażenie zgody na możliwość kilku fakturowań częściowych (zamiast tylko jednej faktury końcowej). Dopuszczenie możliwości płatności częściowych ułatwi i pozwoli znacznie przyspieszyć termin zakończenia inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę sposobu płatności, która została określona we wzorze umowy.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 14:11
Załączniki:
 • Zapytanie nr 13 do SIWZ - BIP517.24kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 14:12
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 14:40
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

ZMIANA NR 2

 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody” polegającej na zmianie zapisów dotyczących terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, w sposób następujący:

1. Rozdział XVI ust. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Urząd Gminy Głowno, ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres

Urząd Gminy Głowno

ul. J. Kilińskiego 2

95 – 015 Głowno

 

OFERTA:Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Nie otwierać przed 05.06.2020 r. godz. 10:15

 

2. Rozdział XVII SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Głowno, ul. J. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno w terminie do dnia 05.06.2020 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno w dniu 05.06.2020 r. godz. 10:15 – w sali obrad.

 

Ujednolicony tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszych zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-26
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 14:38
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ nr 2542.05kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 14:41
 • SIWZ - wersja jednolita z dnia 26.05.2020 r. (2)9.1MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-26
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-26 14:41
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-26 14:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-06-05 godz. 10:00
Oznaczenie: 540090888-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 540094-N-2020
Data: 14/05/2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-05, godzina: 10:00
 
Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-26 14:51
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-27 15:15
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

ZMIANA NR 3

 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody” polegającej na zmianie brzmienia niektórych załączników do SIWZ, w sposób następujący:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany.

2. Załącznik nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany. Zmianie ulegają następujące pliki: „Opis techniczny - fundament zbiornika”, „Opis techniczny - SUW”, „Przedmiar robót”. Dodany został plik „Wymagania dla zestawu hydroforowego”. Zamawiający załącza jednolitą wersję załącznika nr 7 – zawierającą wszystkie pliki dokumentacji technicznej do niniejszej zmiany.

3. Załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany.

Zmiany są następstwem kwestii poruszanych z zapytaniach do treści SIWZ i naniesionych poprawek, uzupełnień dokumentacji. Zmienione załączniki do SIWZ stanowią załącznik do niniejszych zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-27 15:14
Załączniki:
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-28 12:25
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r. / 540090888-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 14

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 27.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 14 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji, prosimy o określenie ilości falowników (przetwornic) dla obsługi pomp zestawu hydroforowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość falowników została określona w pliku „Wymagania dla zestawu hydroforowego” w załączniku nr 7 do SIWZ – po zmianie nr 3 z dnia 27.05.2020 r. Układ pracy z 4 przetwornicami częstotliwości.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-28
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-28 12:24
Załączniki:
 • Zapytanie nr 14 do SIWZ - BIP380.59kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-28
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-28 12:25
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-28 13:08
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r. / 540090888-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 15

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 28.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 15 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

W wymaganiach dot. zestawu hydroforowego podane jest, iż pompy muszą być pokryte powłoką kataforetyczną, jeśli tak to firma ……………….. prosi o podanie producenta pomp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że usuwa zapis dotyczący pokrycia powłoką kataforetyczną. Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne – stal nierdzewna. Plik pn. „Wymagania dla zestawu hydroforowego” w załączniku nr 7 do SIWZ zostanie zmieniony i opublikowany.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-28
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-28 13:10
Załączniki:
 • Zapytanie nr 15 do SIWZ - BIP389.44kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-05-28
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-05-28 13:11
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-28 13:18
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r. / 540090888-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

ZMIANA NR 4

 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody” polegającej na zmianie brzmienia załącznika nr 7 SIWZ, w sposób następujący:

1. Załącznik nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany. Zmianie ulega plik: „Wymagania dla zestawu hydroforowego” w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego. Zamawiający załącza jednolitą wersję załącznika nr 7 – zawierającą wszystkie pliki dokumentacji technicznej do niniejszej zmiany.

Zmiana jest następstwem kwestii poruszanych z zapytaniu do treści SIWZ.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-05-28
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-05-28 13:14
Załączniki:
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-03 09:50
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r. / 540090888-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 16

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 02.06.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 16 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na stronie 7 punkt 1.13.3:

29r2ItDpdFRWVv5ir+iLoq+vj6KiIpEob8TIL8EoyIwYMWLEiBEjRl4wRkFmxIgRI0aMGDHygjEKMiNGjBgxYsSIkReMUZAZMWLEiBEjRoy8YIyCzIgRI0aMGDFi5AXzP+QKgeVG3E+3AAAAAElFTkSuQmCC

yloRaW1aNGiRYsWLVo+EVpDS4sWLVq0aNGi5ROhNbS0aNGiRYsWLVo+EVpDS4sWLVq0aNGi5ROhNbS0aNGiRYsWLVo+Ef8HIMGiDABjrMwAAAAASUVORK5CYII=

Uwagi wykonawcy do powyższego zapisu:

Autorem Specyfikacji jest projektant a nie Zamawiający, powyższych zapisów nie zawiera SIWZ. Brak tabeli, zgodnie z zapisem, którą ma dołączyć wykonawca do oferty. Nadmiernym jest wymóg dołączenia do oferty kompletu dokumentów, w tym rysunki techniczne w skali.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą ww. dokumentów, oraz że oceny równoważności dokana na etapie składania wniosków materiałowych na etapie realizacji budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyżej wymienionych dokumentów. W zakresie sposobu składania ofert i wymaganych dokumentów obowiązują zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający dokona korekty zapisów zawartych w pkt 1.13.3 załącznika nr 8 do SIWZ - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-06-03
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-06-03 09:50
Załączniki:
 • Zapytanie nr 16 do SIWZ - BIP824.92kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-06-03
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-06-03 09:52
„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-03 09:55
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 540094-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. / GWI.271.1.2.2020 / 540085316-N-2020 z dnia 19-05-2020 r. / 540090888-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Szczegółowa informacja:

ZMIANA NR 5

 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody” polegającej na zmianie brzmienia załącznika nr 8 SIWZ, w sposób następujący:

1. Załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany. Zmianie ulegają zapisy w pkt. 13.3: „Wymagania dla urządzeń i materiałów”.

Zmiana jest następstwem kwestii poruszanych z zapytaniu nr 16 do treści SIWZ.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-06-03
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-06-03 09:55
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ nr 5227.07kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-06-03
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-06-03 09:55
 • Załącznik nr 8 - specyfikacje techniczne - po zmianie nr 5502.67kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-06-03
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-06-03 09:55
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1611147
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 14:02

Stopka strony