Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2021/BZP 00162256/01 / GWI.271.1.3.2021 - tryb podstawowy bez negocjacji

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Dostawa gazu propan do celów grzewczych”
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-27 11:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2021-08-27
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-09-13 godz. 10:00
Oznaczenie: 2021/BZP 00162256/01 / GWI.271.1.3.2021
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan do celów grzewczych, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 280 dni od daty zawarcia umowy transportem i na koszt Wykonawcy. Dostawa gazu odbywać się będzie do następujących jednostek podległych Gminie Głowno:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach, Mąkolice 96, 95-015 Głowno – wyposażony jest w 2 zbiorniki podziemne o pojemności 4850 l każdy. Zbiorniki stanowią własność Zamawiającego. Średnie zużycie gazu w ciągu roku wynosi 33 000 l.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie, Lubianków 45, 95-015 Głowno – wyposażony w 1 zbiornik nadziemny o pojemności 2850 l i 1 zbiornik podziemny o pojemności 4850 l. Zbiorniki stanowią własność Zamawiającego. Średnie zużycie gazu w ciągu roku wynosi 17 000 l.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim, Popów Głowieński 25, 95-015 Głowno – wyposażony jest w 1 zbiornik podziemny o pojemności 4850 l. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego. Średnie zużycie gazu w ciągu roku wynosi 19 000 l.
 • Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno – wyposażony jest w 1 zbiornik podziemny o poj. 4850 l. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego. Średnie zużycie gazu w ciągu roku wynosi 6 000 l.

Szacunkowe zużycie gazu przez wszystkie wyżej wymienione jednostki w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 75 000 l. Ilość ta może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na gaz.

Dostawy gazu zamawiane będą według potrzeb drogą e-mailową przez jednostki – odbiorców dostaw.

Dostarczany gaz powinien posiadać parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-96008:1998 oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 poz. 540).

W ramach dostaw gazu dostawca ma obowiązek zapewnienia serwisu, obsługi technicznej, a także przeglądów stacji zbiornikowych przed sezonem grzewczym, będących własnością Zamawiającego. Zadanie to nie obejmuje zlecania oraz prowadzenia czynności z zakresu dozoru technicznego, które wraz z przeglądami kotłów gazowych wykonuje Zamawiający.

Zamawiający informuje, że jest zwolniony z akcyzy za gaz dostarczany do wszystkich jednostek wymienionych w zamówieniu i posiada stosowne wpisy w tym zakresie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f0724d7a-a470-4ded-bb93-6554e6cb141d

Identyfikator postępowania w Miniportalu: f0724d7a-a470-4ded-bb93-6554e6cb141d

 

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-08-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-08-27 11:35
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu124.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • SWZ1.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy26.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 1a - Formularz cenowy18.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 2a - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu18.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 2b - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu21.48kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych dostaw18.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 4 - wykaz wyposażenia technicznego18.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej20.1kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie20.46kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy173.96kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
 • Link do postępowania oraz ID postępowania12.55kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-08-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-08-27 11:38
„Dostawa gazu propan do celów grzewczych”
data opublikowania zdarzenia: 2021-09-13 10:16
Typ zdarzenia: informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Oznaczenie: 2021/BZP 00162256/01 / GWI.271.1.3.2021
Szczegółowa informacja:

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: Dostawa gazu propan do celów grzewczych”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 170 000,00 zł brutto (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych, 0/100 gr.).

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-09-13
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-09-13 10:16
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-13 10:16
„Dostawa gazu propan do celów grzewczych”
data opublikowania zdarzenia: 2021-09-13 11:24
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 2021/BZP 00162256/01 / GWI.271.1.3.2021
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert złożonych w zamówieniu pn.: „Dostawa gazu propan do celów grzewczych”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty (zł)

Czas dostawy gazu

1.        

AmeriGas Polska Sp. z o.o.

ul. Modlińska 344

03-152 Warszawa

174 000,00 zł (brutto)

5 dni

2.        

GASPOL S.A.

al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

179 887,50 zł (brutto)

3 dni

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-09-13
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-09-13 11:24
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-13 11:31
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert149.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-09-13
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-09-13 11:26
„Dostawa gazu propan do celów grzewczych”
data opublikowania zdarzenia: 2021-09-30 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 2021/BZP 00162256/01 / GWI.271.1.3.2021
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn.: „Dostawa gazu propan do celów grzewczych”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

GASPOL S.A.

al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa
 
Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała największą ilość – 78,04 punktów.

Uzasadnienie prawne: art. 239 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

CZAS DOSTAWY

Razem

1

AmeriGas Polska Sp. z o.o.

ul. Modlińska 344

03-152 Warszawa

60,00

0,00

60,00

2

GASPOL S.A.

al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

58,04

20,00

78,04

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-09-30
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-09-30 13:27
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 13:28
Załączniki:
„Dostawa gazu propan do celów grzewczych”
data opublikowania zdarzenia: 2021-10-27 14:59
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 2021/BZP 00248299/01 / GWI.271.1.3.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-10-27
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-10-27 14:59
Załączniki:
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania66.42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-10-27
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-10-27 15:01
[drukuj]