Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-09 13:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-09-09
Data końca składania ofert: wtorek 2019-09-17 godz. 10:00
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głowno, krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2 , 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-glowno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-glowno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą korespondencyjną
Adres:
Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
Numer referencyjny: GWI.271.1.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I – dostawa pomocy dydaktycznych z matematyki; Część II - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej; Część III - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej; Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej; Część V - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej; Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej; Część VII - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści załącznika nr 1a stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wszystkie części zamówienia lub na dowolnie wybraną przez Wykonawcę część. 7. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność i profesjonalizm przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162000-5
39162110-9
39162200-7
37000000-8
33696300-8
22114200-4
22114300-2
42923000-2
38635000-5
38634000-8
38631000-7
38412000-6
38122000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  14    


II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – dotyczy każdej części zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Karty katalogowe / specyfikacje oferowanych pomocy dydaktycznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Zamiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ustawy PZP. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania zamówienia, b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. c) zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; d) zmiany wskazanych w ofercie pomocy dydaktycznych na inne, spełniające warunki określone w opisie przedmiotu umowy, gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie pomocy dydaktycznych wskazanych w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1010 z późniejszymi zmianami), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podjętych środków ochrony fizycznej i prawnej dotyczących zastrzeżenia części oferty, poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów i dokumentów. 5. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymagań w celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający ujawni tę część oferty. 6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. 42 719 12 91; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@odo.info.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: GWI.271.1.8.2019 pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o a rt. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych z matematyki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7, 22114200-4, 22114300-5, 42923000-2, 38634000-8, 38631000-7, 38412000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7, 33696300-8, 42923000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7, 22114200-4, 22114300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7, 33696300-8, 22114200-4, 22114300-5, 42923000-2, 38635000-5, 38634000-8, 38631000-7, 38412000-6, 38122000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7, 37000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-09
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-09 13:16
Załączniki:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-13 09:20
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 12.09.2019 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Pytanie nr 1:

W  związku  z przygotowywaniem oferty zwracamy się z prośbą do zamawiającego o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia następujących pozycji:

1.  w zakresie części III:

a.  poz. 3. – tacki, deski do krojenia w ilości 18 zestawów – ile tacek, desek ma być w jednym zestawie?

b.  poz.  13.  –  Drewniane  uchwyty  do  probówek  w  ilości  18  zestawów  –  ile uchwytów ma być w jednym zestawie?

2.  w zakresie części V:

a.  poz.  1.  –  Mapa  ścienna  Europy:  ogólnogeograficzna,  polityczna  w  ilości 1 zestawu  –  czy  zamawiający  ma  na  myśli  zestaw  składający  się  z  dwóch osobnych map ogólnogeograficznej i fizycznej czy jednej mapy dwustronnej?

b.  poz.  11.  –  Mapa  ścienna  Ameryki:  ogólnogeograficzna,  polityczna  –  którą z Ameryk  ma  zamawiający  na  myśli:  Amerykę  Północną  czy  Amerykę Południową?

c.  poz. 16. – Mapy topograficzne najbliżej okolicy w ilości 1 zestawu – ile map ma się znajdować w jednym zestawie?

d.  poz. 20. – Mapy ścienne świata: polityczna w ilości 1 zestawu – ile map ma się znajdować w jednym zestawie?

e.  poz.  30.  –  Mapy  turystyczne  różnych  regionów  Polski  i  Europy  w  ilości 1 zestawu – ile map ma się znajdować w jednym zestawie?

f.  poz.  31.  –  Dane  statystyczne  w  formie  publikacji  w  ilości  1  zestawu  –  ile publikacji ma się znajdować w jednym zestawie?

3.  W zakresie części VI:

a.  poz.  33.  –  zestaw  soczewek  składający  się  z  min.  7  soczewek  –  czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia takiego zestawu składającego się  z  6  soczewek,  gdyż  zestaw  zawierający  7  soczewek  nie  występuję  na rynku?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia poniższe informacje w zakresie zadanych pytań:

1.  w zakresie części III:

a.  poz. 3. – zestaw powinien zawierać minimum 1 szt. tacki i 1 szt. deski.

b.  poz.  13.  –  zestaw powinien zawierać minimum 2 szt. uchwytów.

2.  w zakresie części V:

a.  poz.  1.  –  Zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

b.  poz.  11.  –  Zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

c.  poz. 16. – zestaw powinien zawierać minimum 1 mapę, zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

d.  poz. 20. – zestaw powinien zawierać minimum 1 mapę, zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

e.  poz.  30.  –  zestaw powinien zawierać minimum 1 mapę, zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie

f.  poz.  31.  –  zestaw powinien zawierać minimum 1 mapę, zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

3.  W zakresie części VI:

a.  poz.  33.  –  w przypadku braku możliwości dostarczenia zestawu składającego się z 7 soczewek Zamawiający dopuści zestaw składający się z 6 soczewek.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z up. Wójta

/-/ Jolanta Szkup

Sekretarz Gminy Głowno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-13
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-13 09:21
Załączniki:
 • Zapytanie nr 1 do SIWZ + Odpowiedź793.34kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-13
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-13 09:21
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-17 15:10
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Informujemy, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę łączną: 108 943,87 zł brutto, w tym:

 • Część I – dostawa pomocy dydaktycznych z matematyki – 4 889,29 zł brutto
 • Część II - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej – 19 573,00 zł brutto
 • Część III - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej – 23 404,20 zł brutto
 • Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej – 2 608,00 zł brutto
 • Część V - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej – 14 968,00 zł brutto
 • Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej – 38 333,00 zł brutto
 • Część VII - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej – 5 168,38 zł brutto

Złożone oferty przedstawiają się następująco:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część

zamówienia

Cena zł

Okres gwarancji

Termin wykonania

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo EL HYDRO S.C.

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

I

 - zł (brutto)

 - mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

15 937,00 zł (brutto)

30 mies.

III

12 526,00 zł (brutto)

30 mies.

IV

1666,00 zł (brutto)

30 mies.

V

5767,50 zł (brutto)

- mies.

VI

24 900,00 zł (brutto)

30 mies.

VII

874,00 zł (brutto)

30 mies.

2

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

I

- zł (brutto)

- mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

20 476,20 zł (brutto)

30 mies.

III

 14 953,44 zł (brutto)

30 mies.

IV

- zł (brutto)

- mies.

V

9 454,83 zł (brutto)

30 mies.

VI

30 557,91 zł (brutto)

30 mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

3

GRUPA INVEST

ul. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

I

5 578,10 zł (brutto)

24 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

 17 688,00 zł (brutto)

24 mies.

III

 22 552,20 zł (brutto)

24 mies.

IV

1 997,80 zł (brutto)

24 mies.

V

- zł (brutto)

- mies.

VI

- zł (brutto)

- mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

4

13P Sp. z o.o.

ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

I

5 533,77 zł (brutto)

30 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

19 092,21 zł (brutto)

30 mies.

III

18 865,74 zł (brutto)

30 mies.

IV

- zł (brutto)

- mies.

V

- zł (brutto)

- mies.

VI

- zł (brutto)

- mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

5

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

I

5 220,12 zł (brutto)

30 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

18 703,68 zł (brutto)

30 mies.

III

- zł (brutto)

- mies.

IV

1 753,98 zł (brutto)

30 mies.

V

5 485,65 zł (brutto)

30 mies.

VI

24 304,98 zł (brutto)

30 mies.

VII

1 151,28 zł (brutto)

30 mies.

6

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

I

7 283,11 zł (brutto)

30 mies.

7 dni od daty zawarcia umowy

- dni

II

- zł (brutto)

- mies.

III

- zł (brutto)

- mies.

IV

2 540,47 zł (brutto)

30 mies.

V

9 677,63 zł (brutto)

30 mies.

VI

- zł (brutto)

- mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

7

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

ul. Ostrówek 113

98-311 Ostrówek

I

7 257,00 zł (brutto)

30 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

- zł (brutto)

- mies.

III

- zł (brutto)

- mies.

IV

- zł (brutto)

- mies.

V

18 355,50 zł (brutto)

30 mies.

VI

- zł (brutto)

- mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

8

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

I

5 625,41 zł (brutto)

30 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

15 999,84 zł (brutto)

30 mies.

III

16 025,64 zł (brutto)

30 mies.

IV

1 551,04 zł (brutto)

30 mies.

V

13 170,41 zł (brutto)

30 mies.

VI

37 371,43 zł (brutto)

30 mies.

VII

1 144,00 zł (brutto)

30 mies.

9

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

I

4 789,00 zł (brutto)

30 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

17 663,00 zł (brutto)

30 mies.

III

12 599,00 zł (brutto)

30 mies.

IV

1 700,00 zł (brutto)

30 mies.

V

6 451,00 zł (brutto)

30 mies.

VI

19 144,00 zł (brutto)

30 mies.

VII

2 140,00 zł (brutto)

30 mies.

10

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

I

3 785,02 zł (brutto)

30 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

21 dni

II

15 031,28 zł (brutto)

30 mies.

III

16 260,38 zł (brutto)

30 mies.

IV

1 722,02 zł (brutto)

30 mies.

V

6 067,05 zł (brutto)

30 mies.

VI

25 157,40 zł (brutto)

30 mies.

VII

1136,00 zł (brutto)

30 mies.

11

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak

ul. Usługowa 3

73-110 Stargard Szczeciński

I

- zł (brutto)

- mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

21 dni

II

- zł (brutto)

- mies.

III

14 528,44 zł (brutto)

12 mies.

IV

- zł (brutto)

- mies.

V

- zł (brutto)

- mies.

VI

- zł (brutto)

- mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

12

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

I

4 636,00 zł (brutto)

30 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

15 765,00 zł (brutto)

30 mies.

III

11 656,00 zł (brutto)

30 mies.

IV

882,00 zł (brutto)

30 mies.

V

9 966,00 zł (brutto)

30 mies.

VI

 23 125,00 zł (brutto)

30 mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

13

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

I

- zł (brutto)

- mies.

6 dni od daty zawarcia umowy

30 dni

II

18 619,42 zł (brutto)

30 mies.

III

12 930, 74 zł (brutto)

30 mies.

IV

- zł (brutto)

- mies.

V

10 952,34 zł (brutto)

30 mies.

VI

29 108,71 zł (brutto)

30 mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

14

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

I

5 327,13 zł (brutto)

30 mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

16 295,03 zł (brutto)

30 mies.

III

14 565,14 zł (brutto)

30 mies.

IV

2 589,64 zł (brutto)

30 mies.

V

6 561,18 zł (brutto)

30 mies.

VI

28 044,23 zł (brutto)

30 mies.

VII

1 003,39 zł (brutto)

30 mies.

15

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

I

- zł (brutto)

- mies.

14 dni od daty zawarcia umowy

14 dni

II

17 221,41 zł (brutto)

30 mies.

III

31 612,20 zł (brutto)

30 mies.

IV

2 093,46 zł (brutto)

30 mies.

V

- zł (brutto)

- mies.

VI

31 705,05 zł (brutto)

30 mies.

VII

- zł (brutto)

- mies.

 

Głowno dnia 17.09.2019 r.

 

informację sporządził:

Inspektor Maciej Olejniczak

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-17
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-17 15:11
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert2.5MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-17 15:12
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-07 08:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania oferty nr 9 – na wszystkie części postępowania, złożonej przez Wykonawcę:

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-06
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-07 07:52
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-07 08:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu następujących ofert złożonych przez następujących wykonawców na poszczególne części zamówienia:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik. – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części III - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów – wypełnionego formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 1c3 do SIWZ – dla części III zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz cenowy jest niezgodny z zamieszczonym wzorem przez Zamawiającego – została z niego usunięta kolumna nr 4, w której należało wykazać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pomocy dydaktycznych. Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu tabeli w formularzu cenowym, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kolumna nr 4 stanowiła część tabeli, która nie została wypełniona, zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik. – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części IV - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów – wypełnionego formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 1c4 do SIWZ – dla części IV zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz cenowy jest niezgodny z zamieszczonym wzorem przez Zamawiającego – została z niego usunięta kolumna nr 4, w której należało wykazać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pomocy dydaktycznych. Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu tabeli w formularzu cenowym, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kolumna nr 4 stanowiła część tabeli, która nie została wypełniona, zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik. – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części V - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów – wypełnionego formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 1c5 do SIWZ – dla części V zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz cenowy jest niezgodny z zamieszczonym wzorem przez Zamawiającego – została z niego usunięta kolumna nr 4, w której należało wykazać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pomocy dydaktycznych. Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu tabeli w formularzu cenowym, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kolumna nr 4 stanowiła część tabeli, która nie została wypełniona, zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Państwa oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto, w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ w pozycji  „oferowany okres gwarancji na część V zamówienia” nie została wpisana żadna wartość. Zgodnie z rozdziałem XIX ust. 3 SIWZ, Zamawiający informował, że przy wyborze oferty w danej części zamówienia będzie się kierował kryterium „cena” i „okres gwarancji”. Zamawiający wymagał udzielenia gwarancji w przedziale od 12 – 30 miesięcy. Brak podania oferowanego okresu gwarancji uniemożliwia ocenę złożonej przez Państwa oferty i stanowi niezgodność treści oferty z wymogami SIWZ.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1a Prawa Zamówień Publicznych w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Cena złożonej przez Państwa oferty na wykonanie części nr V niniejszego zamówienia (5 767,50 zł brutto) jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert na ww. część zamówienia (9 264,46 zł brutto). W związku z tym Zamawiający pismem z dnia 29.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących sposobu wyliczenia ceny zawartej w Państwa ofercie, na złożenie wyjaśnień wyznaczono termin 05 listopada do godz. 12:00. W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego nie wpłynęły żadne wyjaśnienia.

W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy PZP, który zawiera informację, że zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta zostaje również odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik. – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części VII - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów – wypełnionego formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 1c7 do SIWZ – dla części VII zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz cenowy jest niezgodny z zamieszczonym wzorem przez Zamawiającego – została z niego usunięta kolumna nr 4, w której należało wykazać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pomocy dydaktycznych. Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu tabeli w formularzu cenowym, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kolumna nr 4 stanowiła część tabeli, która nie została wypełniona, zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Oferta nr 4 - 13P Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części II - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-2 do SIWZ: lp.: 5, 8, 13, 32 – VAT w wysokości 23%; lp.: 26-30, 40 – VAT w wysokości 5%;. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 5, 8, 13, 32 – 23% zamiast 8% i 5%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części II.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Oferta nr 4 - 13P Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części III - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-3 do SIWZ: lp.: 2, 5, 7, 14 – VAT w wysokości 23%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 2, 5, 7, 14  – 23% zamiast 8%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części III..

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 5 - Bit Work Mariusz Stankiewicz, ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części V - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1a Prawa Zamówień Publicznych w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający obliczył, że cena złożonej oferty na wykonanie części nr V niniejszego zamówienia (5 485,65 zł brutto) jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert na ww. część zamówienia (9 264,46 zł brutto). W związku z tym Zamawiający pismem z dnia 29.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących sposobu wyliczenia ceny zawartej w Państwa ofercie, na złożenie wyjaśnień wyznaczono termin 05 listopada do godz. 12:00. W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego nie wpłynęły żadne wyjaśnienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy PZP, który zawiera informację, że zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia..

Uzasadnienie prawne: art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 12 - Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części V - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-5 do SIWZ: lp. 8 – VAT w wysokości 10 %; lp. 30 – VAT w wysokości 10%; lp.: 1-6, 9-14, 16, 19-24, 26-27, 31 - VAT w wysokości 5%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 8 – 10% zamiast 5%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części V.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 14 - Tesora Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części VI - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-6 do SIWZ: lp.: 38, 40-41 – VAT w wysokości 8%, lp. 47-58 - VAT w wysokości 5%; lp.: 59-61 – VAT w wysokości 23%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 59-61  – 23% zamiast 5%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części VI.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 14 - Tesora Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części VII - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-7 do SIWZ: lp.: 5 – VAT w wysokości 23%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 5  – 23% zamiast 8%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części VII..

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-07
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-07 08:22
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-15 13:50
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część I – dostawa pomocy dydaktycznych z matematyki

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części nr I – dostawa pomocy dydaktycznych z matematyki najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez Wykonawcę:

 

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 3 458,01 zł, oferowany okres gwarancji wynosi –  30 miesięcy, termin płatności faktury – 21 dni, termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W prowadzonym postępowaniu w części I złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

3.

GRUPA INVEST

ul. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

40,42

32,00

72,42

4.

13P Sp. z o.o.

ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

40,75

40,00

80,75

5.

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

43,19

40,00

83,19

6.

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

30,96

40,00

70,96

7.

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

ul. Ostrówek 113

98-311 Ostrówek

31,07

40,00

71,07

8.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

40,08

40,00

80,08

9.

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

-

-

-

10.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

60,00

40,00

100,00

12.

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

48,64

40,00

88,64

14.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

42,33

40,00

82,33

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z części I postępowania oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

 

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w części I postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

            Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-15
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-15 13:53
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:10
Załączniki:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-15 13:55
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część II - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części nr II – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez Wykonawcę:

 

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 15 031,27 zł, oferowany okres gwarancji wynosi –  30 miesięcy, termin płatności faktury – 21 dni, termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W prowadzonym postępowaniu w części II złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

 EL HYDRO S.C.

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

56,59

40,00

96,59

2.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

44,05

40,00

84,05

3.

GRUPA INVEST

ul. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

50,99

32,00

82,99

4.

13P Sp. z o.o.

ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

-

-

-

5.

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

48,22

40,00

88,22

8.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

56,37

40,00

96,37

9.

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

-

-

-

10.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

60,00

40,00

100,00

12.

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

57,21

40,00

97,21

13.

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

48,44

40,00

88,44

14.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

55,35

40,00

95,35

15.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

52,40

40,00

92,40

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z części II postępowania oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w części II postępowania została odrzucona oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:

 

13P Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-2 do SIWZ: lp.: 5, 8, 13, 32 – VAT w wysokości 23%; lp.: 26-30, 40 – VAT w wysokości 5%;. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 5, 8, 13, 32 – 23% zamiast 8% i 5%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części II.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

            Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-15
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-15 13:57
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:17
Załączniki:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-15 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część V - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części nr V – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gograficznej najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez Wykonawcę:

 

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 6 067,05 zł, oferowany okres gwarancji wynosi –  30 miesięcy, termin płatności faktury – 21 dni, termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W prowadzonym postępowaniu w części V złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

EL HYDRO S.C.

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

-

-

-

2.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

38,50

40,00

78,50

5.

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

-

-

-

6.

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

37,61

40,00

77,61

7.

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

ul. Ostrówek 113

98-311 Ostrówek

19,83

40,00

59,83

8.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

27,64

40,00

67,64

9.

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

-

-

-

10.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

60,00

40,00

100,00

12.

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

-

-

-

13.

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

33,24

40,00

73,24

14.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

55,48

40,00

95,48

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z części V postępowania oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w części V postępowania zostały odrzucone oferty:

 • oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów – wypełnionego formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 1c5 do SIWZ – dla części V zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz cenowy jest niezgodny z zamieszczonym wzorem przez Zamawiającego – została z niego usunięta kolumna nr 4, w której należało wykazać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pomocy dydaktycznych. Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu tabeli w formularzu cenowym, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kolumna nr 4 stanowiła część tabeli, która nie została wypełniona, zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Państwa oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto, w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ w pozycji  „oferowany okres gwarancji na część V zamówienia” nie została wpisana żadna wartość. Zgodnie z rozdziałem XIX ust. 3 SIWZ, Zamawiający informował, że przy wyborze oferty w danej części zamówienia będzie się kierował kryterium „cena” i „okres gwarancji”. Zamawiający wymagał udzielenia gwarancji w przedziale od 12 – 30 miesięcy. Brak podania oferowanego okresu gwarancji uniemożliwia ocenę złożonej przez Państwa oferty i stanowi niezgodność treści oferty z wymogami SIWZ.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1a Prawa Zamówień Publicznych w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Cena złożonej przez Państwa oferty na wykonanie części nr V niniejszego zamówienia (5 767,50 zł brutto) jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert na ww. część zamówienia (9 264,46 zł brutto). W związku z tym Zamawiający pismem z dnia 29.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących sposobu wyliczenia ceny zawartej w Państwa ofercie, na złożenie wyjaśnień wyznaczono termin 05 listopada do godz. 12:00. W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego nie wpłynęły żadne wyjaśnienia.

W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy PZP, który zawiera informację, że zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta zostaje również odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę:

Bit Work Mariusz Stankiewicz, ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1a Prawa Zamówień Publicznych w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający obliczył, że cena złożonej oferty na wykonanie części nr V niniejszego zamówienia (5 485,65 zł brutto) jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert na ww. część zamówienia (9 264,46 zł brutto). W związku z tym Zamawiający pismem z dnia 29.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących sposobu wyliczenia ceny zawartej w Państwa ofercie, na złożenie wyjaśnień wyznaczono termin 05 listopada do godz. 12:00. W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego nie wpłynęły żadne wyjaśnienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy PZP, który zawiera informację, że zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę:

Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-5 do SIWZ: lp. 8 – VAT w wysokości 10 %; lp. 30 – VAT w wysokości 10%; lp.: 1-6, 9-14, 16, 19-24, 26-27, 31 - VAT w wysokości 5%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 8 – 10% zamiast 5%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części V.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

            Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-15
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-15 14:00
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:20
Załączniki:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-15 14:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część VII - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części nr VII – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez Wykonawcę:

 

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 1 136,00 zł, oferowany okres gwarancji wynosi –  30 miesięcy, termin płatności faktury – 21 dni, termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W prowadzonym postępowaniu w części VII złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

EL HYDRO S.C.

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

-

-

-

5

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

59,20

40,00

99,20

8

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

59,58

40,00

99,58

9

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

-

-

-

10

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

60,00

40,00

100,00

14

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

-

-

-

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z części VII postępowania oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w części VII postępowania została odrzucona oferta:

 

oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów – wypełnionego formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 1c7 do SIWZ – dla części VII zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz cenowy jest niezgodny z zamieszczonym wzorem przez Zamawiającego – została z niego usunięta kolumna nr 4, w której należało wykazać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pomocy dydaktycznych. Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu tabeli w formularzu cenowym, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kolumna nr 4 stanowiła część tabeli, która nie została wypełniona, zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • oferta nr 14 złożona przez Wykonawcę:

Tesora Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-7 do SIWZ: lp.: 5 – VAT w wysokości 23%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 5  – 23% zamiast 8%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części VII.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

            Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-15
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-15 14:04
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:22
Załączniki:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-18 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu następujących ofert złożonych przez następujących wykonawców na poszczególne części zamówienia:

Oferta nr 12 - Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części III - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część III zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 5, 6, 34 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr III nie są zgodne z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymagał dostarczenia rękawiczek z środkiem pudrującym, zaoferowano bezpudrowe (lp. 5); waga zaoferowana w lp. 6 nie spełnia wymogów zamawiającego w zakresie maksymalnego udźwigu – wymagano 500 g, zaoferowano 200 g oraz liczby odważników – wymagano 19 szt., zaoferowano 17 szt.; kolba okrągło denna o której mowa w lp. 34 powinna mieć pojemność 25 ml lub 50 ml, zaoferowano pojemność 100 ml.

Zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 12 - Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części IV - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część IV zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 3 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr IV nie są zgodne z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymagał dostarczenia

Maszyny elektrostatycznej lub generatora Van de Graffa o wymiarach minimalnych: 345 x 345 x 395 mm, zaoferowano urządzenie o wymiarach: 280 x 230 x 340 mm.

Zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Państwa oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 12 - Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części VI - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część VI zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 1, 2, 7, 10, 15, 24, 29, 30, 33, 37, 41, 46, 54, 60 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr VI nie są zgodne z wymogami Zamawiającego.

Zamawiający wymagał dostarczenia pudełka do obserwacji okazów (lp. 1) o wymiarach minimalnych 17 x 12 cm, zaoferowano pudełko o wymiarach 7 x 7,5 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia lornetki (lp. 2) o masie max. 170 g, zaoferowano lornetkę o masie 250 g. Zamawiający wymagał dostarczenia termometru z sondą (lp. 7) z przewodem o długości 1 m, zaoferowano termometr z sondą o długości przewodu 95 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia wagi szalkowej o maksymalnym obciążeniu 200g  (lp. 10, zaoferowano wagę sklepową o obciążeniu do 2 kg. Zamawiający wymagał dostarczenia maszyny elektrostatycznej lub generatora Van de Graffa (lp. 15) o wymiarach minimalnych: 345 x 345 x 395 mm, zaoferowano urządzenie o wymiarach: 280 x 230 x 340 mm. Zamawiający wymagał dostarczenia wagi szalkowej o maksymalnym obciążeniu 200g  (lp. 24), zaoferowano wagę sklepową o obciążeniu do 2 kg. Zamawiający wymagał dostarczenia elektroskopu (lp. 29) o min. wysokości 27 cm, zaoferowano urządzenie o wymiarach 15 cm x 15 cn x 7 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia pałeczek do elektryzowania (lp. 30) o min. długości 30 cm, zaoferowano pałeczki o długości 25 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu soczewek (lp. 33) o zawartości 7 soczewek, zaoferowano zestawy 6-soczewkowe. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu skał i minerałów (lp. 37) o  wymiarach pojedynczych okazów 3-4 cm, zaoferowano okazy o wymiarach 2,5 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu szkiełek nakrywkowych (lp. 41) o  wymiarach 24 x 24 x 1 mm, zaoferowano szkiełka o wymiarach: 22 x 22 x 1 mm. Zamawiający wymagał dostarczenia płyty grzejnej (lp. 46) o  wymiarach minimalnych 16,5 cm średnicy i mocy 1500W, zaoferowano urządzenie o średnicy 15,4 cm i mocy 1000W. Zamawiający wymagał dostarczenia atlasów (lp. 54 i 60) w oprawie kartonowej, zaoferowano atlasy w miękkiej oprawie.

Zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Państwa oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-18
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-18 13:48
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-18 13:49
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-22 11:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część III - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części nr III – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej najkorzystniejszą ofertę nr 13 złożoną przez Wykonawcę:

 

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała ilość 94,09 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 12 930,76 zł, oferowany okres gwarancji wynosi –  30 miesięcy, termin płatności faktury – 30 dni, deklarowany termin wykonania zamówienia: 6 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W prowadzonym postępowaniu w części III złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

 EL HYDRO S.C.

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

-

-

-

2.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

46,77

40,00

86,77

3.

GRUPA INVEST

ul. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

31,01

32,00

63,01

4.

13P Sp. z o.o.

ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

-

-

-

8.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

43,64

16,00

59,64

9.

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

-

-

-

10.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

43,01

40,00

83,01

11.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak

ul. Usługowa 3

73-110 Stargard Szczeciński

48,14

40,00

88,14

12.

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

13.

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

54,09

40,00

94,09

14.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

48,01

40,00

88,01

15.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

22,12

40,00

62,12

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z części III postępowania oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

 

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w części III postępowania zostały odrzucone oferty:

 • oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów – wypełnionego formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 1c3 do SIWZ – dla części III zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz cenowy jest niezgodny z zamieszczonym wzorem przez Zamawiającego – została z niego usunięta kolumna nr 4, w której należało wykazać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pomocy dydaktycznych. Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu tabeli w formularzu cenowym, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kolumna nr 4 stanowiła część tabeli, która nie została wypełniona, zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:

13P Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-3 do SIWZ: lp.: 2, 5, 7, 14 – VAT w wysokości 23%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 2, 5, 7, 14  – 23% zamiast 8%. 

Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części III.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę:

Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część III zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 5, 6, 34 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr III nie są zgodne z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymagał dostarczenia rękawiczek z środkiem pudrującym, zaoferowano bezpudrowe (lp. 5); waga zaoferowana w lp. 6 nie spełnia wymogów zamawiającego w zakresie maksymalnego udźwigu – wymagano 500 g, zaoferowano 200 g oraz liczby odważników – wymagano 19 szt., zaoferowano 17 szt.; kolba okrągło denna o której mowa w lp. 34 powinna mieć pojemność 25 ml lub 50 ml, zaoferowano pojemność 100 ml.

Zatem Zamawiający uznał, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

            Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-22
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-22 11:12
Załączniki:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-22 11:40
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części nr IV – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę:

 

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 1 551,04 zł, oferowany okres gwarancji wynosi –  30 miesięcy, termin płatności faktury – 14 dni, termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W prowadzonym postępowaniu w części IV złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

 EL HYDRO S.C.

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

-

-

-

3.

GRUPA INVEST

ul. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

26,49

32,00

58,49

5.

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

30,17

40,00

70,17

6.

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

20,83

40,00

60,83

8.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

34,12

40,00

74,12

9.

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

-

-

-

10.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

30,73

40,00

70,73

12.

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

14.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

20,43

40,00

60,43

15.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

25,28

40,00

65,28

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z części z części IV postępowania oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

 

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w części IV postępowania została odrzucona oferta:

 • oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów – wypełnionego formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 1c4 do SIWZ – dla części IV zamówienia. Złożony przez Wykonawcę formularz cenowy jest niezgodny z zamieszczonym wzorem przez Zamawiającego – została z niego usunięta kolumna nr 4, w której należało wykazać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pomocy dydaktycznych. Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu tabeli w formularzu cenowym, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kolumna nr 4 stanowiła część tabeli, która nie została wypełniona, zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę:

Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część IV zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 3 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr IV nie są zgodne z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymagał dostarczenia maszyny elektrostatycznej lub generatora Van de Graffa o wymiarach minimalnych: 345 x 345 x 395 mm, zaoferowano urządzenie o wymiarach: 280 x 230 x 340 mm.

Zatem Zamawiający uznał, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-22
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-22 11:39
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 11:47
Załączniki:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-22 11:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części nr VI – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

 

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 24 304,98 zł, oferowany okres gwarancji wynosi –  30 miesięcy, termin płatności faktury – 14 dni, termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W prowadzonym postępowaniu w części VI złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

EL HYDRO S.C.

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

55,72

40,00

95,72

2

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

45,40

40,00

85,40

5

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

57,09

40,00

97,09

8

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

37,13

40,00

77,13

9

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

-

-

-

10

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

55,15

40,00

95,15

12

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

13

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

47,67

40,00

87,67

14

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

-

-

-

15

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

43,76

40,00

83,76

 

2. Działając na podstawie podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z części VI postępowania oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

 

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w części VI postępowania została odrzucona oferta:

 • oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę:

Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część VI zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 1, 2, 7, 10, 15, 24, 29, 30, 33, 37, 41, 46, 54, 60 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr VI nie są zgodne z wymogami Zamawiającego.

Zamawiający wymagał dostarczenia pudełka do obserwacji okazów (lp. 1) o wymiarach minimalnych 17 x 12 cm, zaoferowano pudełko o wymiarach 7 x 7,5 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia lornetki (lp. 2) o masie max. 170 g, zaoferowano lornetkę o masie 250 g. Zamawiający wymagał dostarczenia termometru z sondą (lp. 7) z przewodem o długości 1 m, zaoferowano termometr z sondą o długości przewodu 95 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia wagi szalkowej o maksymalnym obciążeniu 200g  (lp. 10, zaoferowano wagę sklepową o obciążeniu do 2 kg. Zamawiający wymagał dostarczenia maszyny elektrostatycznej lub generatora Van de Graffa (lp. 15) o wymiarach minimalnych: 345 x 345 x 395 mm, zaoferowano urządzenie o wymiarach: 280 x 230 x 340 mm. Zamawiający wymagał dostarczenia wagi szalkowej o maksymalnym obciążeniu 200g  (lp. 24), zaoferowano wagę sklepową o obciążeniu do 2 kg. Zamawiający wymagał dostarczenia elektroskopu (lp. 29) o min. wysokości 27 cm, zaoferowano urządzenie o wymiarach 15 cm x 15 cn x 7 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia pałeczek do elektryzowania (lp. 30) o min. długości 30 cm, zaoferowano pałeczki o długości 25 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu soczewek (lp. 33) o zawartości 7 soczewek, zaoferowano zestawy 6-soczewkowe. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu skał i minerałów (lp. 37) o  wymiarach pojedynczych okazów 3-4 cm, zaoferowano okazy o wymiarach 2,5 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu szkiełek nakrywkowych (lp. 41) o  wymiarach 24 x 24 x 1 mm, zaoferowano szkiełka o wymiarach: 22 x 22 x 1 mm. Zamawiający wymagał dostarczenia płyty grzejnej (lp. 46) o  wymiarach minimalnych 16,5 cm średnicy i mocy 1500W, zaoferowano urządzenie o średnicy 15,4 cm i mocy 1000W. Zamawiający wymagał dostarczenia atlasów (lp. 54 i 60) w oprawie kartonowej, zaoferowano atlasy w miękkiej oprawie..

Zatem Zamawiający uznał, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • oferta nr 14 złożona przez Wykonawcę:

Tesora Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-6 do SIWZ: lp.: 38, 40-41 – VAT w wysokości 8%, lp. 47-58 - VAT w wysokości 5%; lp.: 59-61 – VAT w wysokości 23%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 59-61  – 23% zamiast 5%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części VI.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

            Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-11-22
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-11-22 11:44
Załączniki:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-23 10:15
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 510051651-N-2020 z dnia 23-03-2020 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594998-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Głowno, Krajowy numer identyfikacyjny 47205776700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 95-015  Głowno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 191 291, e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl, faks 427 192 008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-glowno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GWI.271.1.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I – dostawa pomocy dydaktycznych z matematyki; Część II - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej; Część III - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej; Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej; Część V - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej; Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej; Część VII - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści załącznika nr 1a stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wszystkie części zamówienia lub na dowolnie wybraną przez Wykonawcę część. 7. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność i profesjonalizm przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
 
Dodatkowe kody CPV: 39162000-5, 39162110-9, 39162200-7, 37000000-8, 33696300-8, 22114200-4, 22114300-2, 42923000-2, 38635000-5, 38634000-8, 38631000-7, 38412000-6, 38122000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych z matematyki
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3063.24
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@nowaszkola.com
Adres pocztowy: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3458.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3458.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7283.13
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12442.54
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@nowaszkola.com
Adres pocztowy: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15031.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15031.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20476.20
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10512.80
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: MadiTech Sp. z o.o.
Email wykonawcy: lukasz.o@maditech.pl
Adres pocztowy: ul. Wesoła 51
Kod pocztowy: 25-363
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12930.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11656.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31612.20
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1261.01
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Strefa Kreatywności Justyna Fus
Email wykonawcy: strefa.kreatywna12@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Opalińskiego 4
Kod pocztowy: 37-300
Miejscowość: Leżajsk
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1551.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 882.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2589.64
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5336.75
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@nowaszkola.com
Adres pocztowy: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6067.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5485.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18355.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20117.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24304.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19144.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37371.43
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 931.48
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1136.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 874.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2140.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-03-23
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-03-23 10:17
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1690404
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-23 15:15

Stopka strony